Jesteś tutaj:

Aktualności 2021

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i administracyjnego” w dniu
12.10.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Justyna Jasińska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września 2021 r.

2. „Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w dniu 13.09.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Szymon Rudzki
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Kadrę kierowniczą oraz asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 września 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin szkolenia pt. „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny – mediacja i komunikacja interpersonalna”. Powyższe szkolenie odbędzie się w dniach 8-9.09.2021 r.

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, prowadzi konsultacje środowiskowe standardu działalności warsztatów terapii zajęciowej.

Założenia standardu funkcjonowania WTZ zostały wypracowane przez zespół ekspertów, w szczególności osoby zarządzające warsztatami terapii zajęciowej. Wypracowane standardy będą w przyszłości podstawą rozwiązań stosowanych w procesie aktywizacji uczestników, w zakresie rozwijania umiejętności zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych standardów działalności WTZ oraz innych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnością opracowywanych w ramach projektu są dostępne na stronie www.wlaczeniespoleczne.pl, w zakładce „Weź udział w konsultacjach”.

Konsultacje realizowane będą w formie warsztatów, z wykorzystaniem platformy zoom, w dniach:
15 września, godz. 12.00
16 września, godz. 8.00
16 września, godz.12.00
17 września, godz. 8:00
20 września, godz. 8:00
20 września, godz. 12:00

Link do formularz zgłoszeniowego znajduje się na stronie:
http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach

pkt. 2. Standard działania Warsztatu Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu)
Aktywny udział środowiska WTZ w prowadzonych konsultacjach może mieć decydujący wpływ na trafność wypracowywanych rozwiązań, a tym samym wprowadzić nową jakość w proces włączenia społecznego aktywizowanych w nich uczestników.

Logo Centrum Usług Społecznych

1 stycznia 2020 r. weszła w życie prezydencka ustawa  o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Celem CUS nie jest konsolidacja świadczenia usług w jednej instytucji, ale integrowanie i koordynowanie usług świadczonych przez różnych lokalnych usługodawców (publicznych i niepublicznych) współpracujących z centrum. Za pośrednictwem centrum gminy będą miały możliwość realizowania już świadczonych usług społecznych oraz wprowadzania nowych (jako zadań własnych fakultatywnych), wynikających z programów usług społecznych, przyjmowanych w formie uchwał przez rady gminy. Podstawą
do opracowania takich programów będzie diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej przygotowywana w centrum raz na pięć lat, konsultowana z mieszkańcami i reprezentującymi ich organizacjami.

Centra usług społecznych mogą być tworzone w dwóch trybach:
1) przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych – wówczas centrum będzie funkcjonowało na obszarze jednej gminy, przejmując przy tym obecne zadania ośrodka pomocy społecznej,

albo
2) przez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych, dla dwóch lub większej liczby gmin – wówczas centrum będzie funkcjonowało obok gminnych ośrodków pomocy społecznej, współpracując z nimi.

Miasta liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców mają możliwość wyboru trybu utworzenia centrum, tj. utworzenie centrum przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej albo utworzenie centrum obok ośrodka pomocy społecznej.

Z usług CUS będą mogli korzystać zainteresowani mieszkańcy. Na podstawie sygnalizowanych przez nich potrzeb będą mogły powstawać indywidualne plany usług społecznych
– spersonalizowane pakiety usług społecznych na okres od trzech do dwunastu miesięcy.

W centrach będą prowadzone także działania adresowane do całych społeczności lokalnych,
a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej.
Za realizację tych działań będzie odpowiedzialny organizator społeczności lokalnej. Dzięki temu, w indywidualnych planach usług społecznych będą uwzględniane nie tylko usługi społeczne świadczone przez specjalistów reprezentujących różne zawody pomocowe, lecz także dostępne bezpłatnie działania wspierające o charakterze samopomocowym
i wolontaryjnym, prowadzone przez samych mieszkańców (np. pomoc sąsiedzka).

Ustawa o CUS wprowadziła też możliwość poszerzenie katalogu przychodów zwolnionych
z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych o wartość nieodpłatnych
lub częściowo odpłatnych usług społecznych, udzielonych osobie na podstawie programu usług społecznych.

Do pobrania materiały edukacyjne: „Jak utworzyć i prowadzić centrum usług społecznych” przygotowane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. Dlaczego centrum usług społecznych?
  2. Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych.
  3. Zarządzanie usługami w centrum usług społecznych.
  4. Współpraca międzysektorowa w centrum usług społecznych.
  5. Organizator społeczności lokalnej w centrum usług społecznych.

źródło: www.prezydent.pl

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Procedury związane z odbieraniem dziecka z rodziny” w dniach 13-14.09.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Patrycja Legieć
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 6 sierpnia 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem RODO oraz przesłanie ich w wersji papierowej z uzupełnionymi podpisami do siedziby DOPS. Informujemy, że osoby, które brały udział we wcześniejszych szkoleniach nie są zobligowane do wypełnienia i przesłania oświadczenia RODO.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane wiadomością e-mail.

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i coachingu realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia@dops.wroc.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Anita Hołodniuk

Agnieszka Dąbrowska – Nawrocka

tel. 71 770 42 15
+ 48 500 156 055

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przedłużenie naboru na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:

1. „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny – mediacja i komunikacja interpersonalna” w dniach 9-10.09.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Szkolenie skierowane do asystentów rodzin z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 5 sierpnia2021 r.

2. „Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej” w dniach 16-17.09.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Szkolenie skierowane do asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów,  oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 5 sierpnia 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem RODO oraz przesłanie go w wersji papierowej z uzupełnionymi podpisami do siedziby DOPS. Informujemy, że osoby, które brały udział we wcześniejszych szkoleniach nie są zobligowane do wypełnienia i przesłania oświadczenia RODO.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą e-mail.

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w szkoleniach i coachingu realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolenia dedykowane są pracownikom instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa dolnośląskiego.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail: szkolenia@dops.wroc.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Anita Hołodniuk

Agnieszka Dąbrowska – Nawrocka

tel. 71 770 42 15
+ 48 500 156 055

Do góry