Jesteś tutaj:

Aktualności 2021

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia (tj. piątek) br. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny.

Województwo Dolnośląskie wzięło udział w projekcie pt. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach dofinansowanie w ramach konkursu POWER.2.18 na realizację projektu Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Samorządy biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:
1. Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
2. Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Każda jednostka samorządowa biorąca udział w projekcie otrzymała mikrogrant w wysokości 12 000,00 złotych umożliwiający dokonanie drobnych dostosowań w ramach racjonalnych usprawnień.

Województwa Dolnośląskie powierzyło wykonanie zadania Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44 w ramach, którego zakupiono: mobilna pętlę indukcyjną – system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.

Więcej „Projekt „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim””

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległy zmianie terminy przesyłania zgłoszeń na n/w szkolenia.

Rekrutacja potrwa do dnia 29.11.2021 r.

 1.  „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” w dniach 8 i 15 grudnia 2021
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 listopada 2021 r.
 2. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy” w dniach 20-21 grudnia 2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Małgorzata Robaczek
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 listopad 2021  r.
 3. „Wypalenie zawodowe – skutki i metody przeciwdziałania” w dniach 22-23 grudnia 2021 r.
  Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
  Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
  Trener: Celina Witkowska
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
  kadrę zarządzającą jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
  Termin przesyłania zgłoszeń: 29 listopada 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Zmiana terminu rekrutacji”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że uległ zmianie termin przesyłania zgłoszeń na szkolenia pn.: „Tworzenie programu wspierania rodzin” Rekrutacja potrwa do dnia 24.11.2021 r. do godziny 14:00.

„Tworzenie programu wspierania rodzin” w dniu 25 listopada 2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 24 listopada 2021 r. godz. 14.00

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Zmiana terminu rekrutacji”

Raport z konsultacji społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030

Raport do pobrania


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 23 listopada 2021 r. konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 stanowiący aktualizację dokumentu pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obowiązującego w latach 2015-2020, określa i wytycza kierunki działań strategicznych Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego, uzupełniając i wspierając działania podejmowane na poziomie gminnym i powiatowym.

Załącznikami do dokumentu pn.  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 są:

Projekt Programu wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl oraz w BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej Program2030@dops.wroc.pl  do dnia 07 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych osoby, instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Załączniki:
projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 wraz z załącznikami do Programu:

Do góry