Dobre praktyki

Przykłady Dobrych Praktyk z zakresu tematycznego „Edukacja, kształcenie ustawiczne i dostęp do rynku pracy”, zdiagnozowane na obszarze Dolnego śląska i zaprezentowane w ramach Projektu DART

W związku z realizacją działań w ramach Komponentu 3 Projektu Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zobligowany jest do wyszukiwania przykładów Dobrych Praktyk w ściśle określonych zakresach tematycznych. W związku z przygotowaniem do warsztatu przygotowawczego do konferencji na temat edukacji, kształcenia ustawicznego oraz dostępu do rynku pracy, DOPS w drodze analizy projektów oraz inicjatyw realizowanych na obszarze województwa dolnośląskiego wyłonił cztery przykłady Dobrych Praktyk. Każde z opisanych działań dotyczyło innego aspektu zagadnienia z zakresu edukacji bądź kształcenia ustawicznego.

Pierwszy przykład Dobrej Praktyki dotyczył zjawiska kształcenia ustawicznego w ścisłym połączeniu z kwestią dostępu do rynku pracy. Projekt unijny „Stop bierności -bądź kobietą sukcesu”, zrealizowany przez Europejską Grupę Doradczą z Kalisza, skierowany był do 120 bezrobotnych kobiet z terenu województwa dolnośląskiego. W projekcie uczestniczyły przede wszystkim kobiety wchodzące na rynek pracy oraz powracające po urodzeniu i wychowywaniu dzieci, jak również kobiety po 45. roku życia. Głównym celem przedsięwzięcia był rozwój umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych kobiet, m.in. poprzez szkolenia z języka obcego, treningi mające na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz aktywnego szukania pracy i zwiększania motywacji do działania. środki na realizację projektu pochodziły w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Działanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.” Projekt był realizowany od 1 marca 2008 do 30 listopada 2008 roku. W roku 2010 zakończyła się jego kolejna edycja, skierowana tym razem do bezrobotnych kobiet z terenu powiatu włocławskiego.

STOP TO THE PASSIVITY-BE SUCCESFUL WOMAN Lower Silesia, Poland

Drugi przykład Dobrej Praktyki to projekt WIST (Wymiany i Spotkania Transgraniczne), zrealizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Leonardo da Vinci (LdV). Projekt ten dotyczył wsparcia rozwoju i podnoszenia kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe i rozwój zasobów ludzkich poprzez wprowadzenie nowych metod i praktyk kształcenia. W ramach działań przeprowadzono rozmowy o kształcie projektu z partnerami czeskimi w czasie spotkań organizacyjnych, zapoznano uczestników projektu z czeską historią i tradycją poprzez przygotowanie kulturowe, przeprowadzono metodą on-line kurs języka angielskiego dla poniesienia kwalifikacji językowych oraz zrealizowano wymiany doświadczeń w postaci kilkudniowych wizyt uczestników w czeskich urzędach pracy, celem podniesienia wiedzy i kwalifikacji pracowników DWUP i PUP poprzez wymianę doświadczeń z czeskimi urzędami pracy. Działaniem podsumowującym Projekt było seminarium upowszechniające rezultaty przeprowadzonych działań. Grupą docelową WIST, realizowanego od 12 listopada 2007 r. do 30 kwietnia 2009 r., były 32 osoby, w tym doradcy zawodowi oraz osoby zajmujące się rozwojem zasobów ludzkich z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) oraz 7 Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Partnerami po stronie polskiej były PUP z siedzibami w Kłodzku, Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lubaniu, Ząbkowicach śląskich, Lwówku śląskim oraz Wałbrzychu, zaś po stronie czeskiej: Urzędy Pracy (UP) w Ceskiej Lipie, Jabloncu, Libercu i Semily.

EXCHANGE OF THE EXPERIENCE AND TRANSINTERNATIONAL MEETINGS (WIST) Lower Silesia, Poland

Trzecim przykładem Dobrej Praktyki z obszaru regionu Dolnego śląska była działalność Akademii Sztuki Trzeciego Wieku, która działa we Wrocławiu od 2005 roku. Przewodnią ideą przyświecającą powstaniu ASTW była kwestia przygotowania ludzi w wieku senioralnym do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, świadomym odbiorze sztuki oraz samorealizacji w sztuce poprzez ich aktywizację na różnych polach wyrażania artystycznego. Zadaniem programu opracowanego w ramach ASTW jest z jednej strony szeroko rozumiana integracja osób w wieku senioralnym poprzez możliwość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, z drugiej zaś kształtowanie postaw kreatywnych, rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości artystycznej, wyrabianie umiejętności wnikliwej i uważnej obserwacji natury.
Podczas trzyletniego cyklu nauki słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk plastycznych i historii sztuki. Studia kończą się uzyskaniem honorowego dyplomu, a absolwenci mają zapewnioną możliwość dalszego korzystania z wybranych pracowni. ASTW posiada doświadczenie z zakresie organizowania wyjazdów plenerowych (m.in. fotograficznych, czerpania papieru etc.). Aktywuje również swoich słuchaczy do udzielania się jako wolontariusze w akcjach na rzecz hospicjów (plenery dla ich pensjonariuszy oraz wspomaganie finansowo funduszami z przeprowadzanych przez słuchaczy aukcji).

THIRD AGE ART ACADEMY Lower Silesia, Poland

Czwarty przykład Dobrej Praktyki dotyczył działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu, działającego przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławski UTW jest placówką wyróżniającą się nie tylko długoletnią tradycją (działa od 1975 roku jako druga tego typu instytucja w Polsce), lecz również liczebnością słuchaczy (w roku 2010-750 słuchaczy). UTW wpisuje się w zakres tematyczny Projektu DART jako przykład placówki edukującej osoby w wieku poprodukcyjnym, umożliwiającej uzupełnianie czy aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki, sprzyjającej koleżeńskim kontaktom. Daje wsparcie, nobilituje, włącza do pracy na rzecz drugiego człowieka. UTW realizuje działalność edukacyjną i kulturalną w zakresie:

  • aktywizacji intelektualnej Słuchaczy (wykłady audytoryjne, wykłady otwarte, seminaria, moduły, spotkania z osobami znaczącymi w życiu kulturalnym i społecznym
  • miasta Wrocławia),
  • aktywizacji kulturalnej Słuchaczy (spotkania ze Sztuką, Chór, Teatrzyk Poezji, Kabaret, warsztaty malarskie, warsztaty taneczne),
  • aktywizacji fizycznej Słuchaczy (gimnastyka rehabilitacyjna, ogólno-ruchowa, gimnastyka mózgu, pływanie, turystyka),
  • edukacji w zakresie języków obcych (lektoraty),
  • inspirowania twórczości Słuchaczy i możliwości jej zaprezentowania w Kurierze UTW.

THIRD AGE UNIVERSITY Lower Silesia, Poland

Wszystkie powyższe przykłady Dobrych Praktyk z obszaru regionu dolnośląskiego zostały przetłumaczone na język angielski i zaprezentowane w formie wypełnionego formularza opracowanego przez Partnera Projektu DART z Północnej Karelii, nadzorującego realizację prac w Komponencie 3 oraz prezentacji multimedialnej podczas warsztatu przygotowawczego do konferencji tematycznej z zakresu „Edukacji, kształcenia ustawicznego i dostępu do rynku pracy”.

SUMMARY OF PROPOSALS FOR GOOD PRACTICES IN THE THEME „EDUCATION, LIFE-LONG LEARNING AND JOB MARKET”