Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Czym jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej?

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin są uprawnione do uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony podmiotów rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Głównym celem powyższej pomocy jest zapewnienie poszkodowanym właściwego wsparcia oraz jak największe złagodzenie skutków zaistniałego przestępstwa. Ze środków państwowych wyodrębniony został specjalny fundusz celowy, tzw. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Funkcjonowanie Funduszu oraz tryb udzielania pomocy w jego ramach reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014 poz. 189). Ministerstwo Sprawiedliwości udziela dofinansowania w formie dotacji celowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, świadczącym pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Dofinansowanie udzielane jest w trybie organizowanych co roku otwartych konkursów, a zakres udzielanego wsparcia jest mocno rozbudowany i zróżnicowany, zgodnie z zasadą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.