Archiwum, ważne linki, publikacje

W ramach działań podsumowujących realizację Projektu DART zaplanowane zostało wydanie dwóch publikacji dotyczących problematyki demograficznej, w kontekście wymiany doświadczeń pomiędzy Partnerami Projektu. Pierwsza z publikacji pt. „Przemiany demograficzne-wyzwanie dla regionów europejskich. Dobre Praktyki-działania i inicjatywy zdiagnozowane w ramach Projektu DART” wydana została przez DOPS w związku z chęcią rozpowszechniania wiedzy na temat Dobrych Praktyk, zidentyfikowanych przez Partnerów Projektu, wśród jak najszerszej rzeszy odbiorców o regionalnym i ponadregionalnym zasięgu.

Druga publikacja stanowi skróconą wersję Raportu Finałowego stworzonego w ramach DART pod nadzorem Partnera Wiodącego. Jest to nie tylko efekt wytężonych działań w przeciągu 2010-2012 roku, ale także prezentacja wniosków i poglądów wyartykułowanych w ramach konferencji i spotkań warsztatowych DART, dotyczących możliwych sposobów przeciwdziałania negatywnym skutkom przemian demograficznych. Publikacja ‘Final Report. DART-Declining, Ageing and Regional Transformation’ przybliża zarys dyskusji ma temat przemian demograficznych (wraz z opisem sytuacji powyższych przemian na obszarze Europy) wśród środowisk naukowych oraz polityków, jak również cele przyświecające realizacji Projektu DART. W ramach Raportu umieszczono także opis procesu wymiany Dobrych Praktyk pomiędzy Partnerami, wskaźniki niezbędne do miarodajnego pomiaru przeobrażeń demograficznych, diagnozę ich negatywnych skutków oraz polityczne rekomendacje dotyczące ich przezwyciężania, uzupełnione próbą ostatecznego podsumowania omawianej problematyki w ramach rozdziału pt. „Konkluzje”.

Przemiany demograficzne – wyzwanie dla regionów europejskich. Dobre Praktyki – działania i inicjatywy zdiagnozowane w ramach Projektu DART – okładka

Przemiany demograficzne – wyzwanie dla regionów europejskich. Dobre Praktyki – działania i inicjatywy zdiagnozowane w ramach Projektu DART – publikacja

RAPORT FINAŁOWY – WERSJA SKRÓCONA