Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2021-2030
Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej (DSIS) jest dokumentem strategicznym Województwa Dolnośląskiego obejmującym kluczowe zagadnienia z obszaru polityki społecznej, szczególnie w odniesieniu do takich kwestii jak pomoc społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, wsparcie i aktywizacja osób na rynku pracy, wsparcie i aktywizacja osób starszych, edukacja, profilaktyka uzależnień, zdrowie psychiczne, wsparcie aktywności obywatelskiej i kapitału społecznego.

DSIS na lata 2021-2030, stanowiąc integralną część Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, jest jej dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, precyzującym i uszczegółowiającym działania Samorządu Województwa podejmowane w obszarze polityki społecznej. Ze względu na zakres merytoryczny ma wymiar horyzontalny, obejmuje bowiem swoim zakresem różne obszary aktywności i integracji społecznej. Opracowany dokument jest nawiązaniem i kontynuacją kierunków działań strategicznych zawartych w dokumencie strategicznym „Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020” przyjętego Uchwałą nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Celem głównym DSIS na lata 2021-2030 jest DĄŻENIE DO ZAPEWNIENIA DOLNOŚLĄZAKOM WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA OPARTEJ NA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, LEPSZYM DOPASOWANIU USŁUG SPOŁECZNYCH DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ORAZ TWORZENIU WARUNKÓW DO HARMONIJNEGO ROZWOJU W ŻYCIU INDYWIDUALNYM I SPOŁECZNYM. Cel główny realizowany będzie przy pomocy 12 Celów Strategicznych.

Cele DSIS na lata 2021-2030 realizowane będą poprzez szereg programów wojewódzkich, projektów oraz zadań strategicznych, które przyczyniają się do rozwoju społecznego województwa, pogłębiania wewnętrznej spójności i integracji regionu oraz zapewniania wysokiej jakości życia jego mieszkańców.

Dokument „Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2021-2030” został poddany szerokim konsultacjom społecznym (samorządy lokalne, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, instytucje administracji rządowej, mieszkańcy województwa dolnośląskiego), a propozycje złożone w trakcie procesu konsultacji wnikliwie przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione.

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2021-2030 – uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego


Raport z konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030

Raport do pobrania


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019, poz. 1295 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 kwietnia 2021 r. konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl oraz BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej dsis2030@dops.wroc.pl do dnia 14 maja 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.

Załączniki:

projekt Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030

projekt Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030 – wersja dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Formularz zgłaszania opinii

Program konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030


Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Strategię Integracji Społecznej na lata 2014-2020

W dniu 19.12.2013r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął Dolnośląską Strategię Integracji Społecznej na lata 2014-2020.

DSIS na lata 2014-2020, stanowiąc integralną część Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, jest jej dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, precyzującym i uszczegółowiającym działania Samorządu Województwa podejmowane w obszarze polityki społecznej. Ze względu na zakres merytoryczny ma wymiar horyzontalny, obejmuje bowiem swoim zakresem różne obszary aktywności i integracji społecznej. Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020 stanowi również strategiczne nawiązanie do kierunków działań i zapisów ujętych w Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2005-2013.

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020 składa się z trzech głównych części: diagnozy kondycji demograficznej i społecznej województwa dolnośląskiego, określenia priorytetów i działań strategicznych Województwa Dolnośląskiego w obszarze polityki społecznej oraz modułu wdrożeniowego.
Celem głównym DSIS na lata 2014-2020 jest zapewnienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego wysokiej jakości życia, dopasowanie usług społecznych do potrzeb mieszkańców, integracja społeczna.

Cel ten realizowany będzie w ramach czterech obszarów strategicznych, które są wzajemnie ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie. Te obszary to: Wsparcie, Aktywizacja, Integracja i Współdziałanie.

Obszar WSPARCIE obejmuje zespół działań skierowany na zaspokajanie specyficznych potrzeb, wyrównywanie szans życiowych określonych kategorii społecznych, „zagospodarowywanie” deficytów – wsparcie rodzin w funkcjach opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie osób niesamodzielnych, w tym osób starszych w funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania, wsparcie osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie ubóstwu, niwelowanie skutków uzależnień, przemocy, działania na rzecz osób bezdomnych, działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Obszar AKTYWIZACJA obejmuje działania o charakterze aktywizacyjnym, pobudzanie aktywności określonych kategorii społecznych, aktywna polityka społeczna, profilaktyka – promocja określonych wartości, postaw, stylów życia, ekonomia społeczna. W makrosferze tej ujęto również całokształt działań skierowanych do osób bezrobotnych, ponieważ ich nadrzędnym celem jest powrót do aktywnego zaangażowania na rynku pracy, stąd nawet działania osłonowe i wspierające służą aktywizacji na rynku pracy.

Obszar INTEGRACJA obejmuje działania mające charakter całościowy, skierowane na rzecz ogółu społeczności dolnośląskiej, harmonijnego rozwoju województwa jako całości – działania międzygeneracyjne, tworzenie sieci, budowa kapitału społecznego i obywatelskiego, pobudzanie i promowanie innowacji w sferze społecznej – badania, transfer wiedzy, dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań.

Obszar WSPÓŁDZIAŁANIE obejmuje tworzenie powiązań instytucjonalnych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, mechanizmów kooperacyjnych z partnerami społecznymi i gospodarczymi, dbałość o wysokie kwalifikacje i kompetencje kadr służb społecznych, doskonalenie sposobów i jakości świadczenia usług społecznych.

Każdy z obszarów znajduje swoje rozwinięcie w szeregu priorytetów i działań strategicznych, uzupełnionych o działania operacyjne, wskazane w ramach poszczególnych działań strategicznych.

Zadaniem Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020 jest wytyczanie głównych kierunków działań w obszarze polityki społecznej, mających na celu zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańcom województwa dolnośląskiego, poprzez rozwój usług społecznych na rzecz wspierania, aktywizowania i integrowania osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, społeczności lokalnych oraz społeczności regionu jako całości. Zasadą organizującą owe działania jest kooperacja różnorodnych podmiotów i instytucji, oparta na partnerstwie, komplementarności i dążeniu do kompleksowości działań. Zapisy zawarte w DSIS na lata 2014-2020 rozwinięte zostaną w szczegółowych programach tematycznych, wskazujących kierunki rozwoju i działania w perspektywie krótko i średnioterminowej.

Dolnośląska Strategia Integracji Społecznej na lata 2014-2020

Przyjęcie Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020 poprzedzone zostało konsultacjami społecznymi projektu DSIS, które rozpoczęły się 23 października 2013r. a zostały zakończone w dniu 26 listopada 2013r. Wszystkim podmiotom, instytucjom i osobom składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu dokumentu, który najpełniej oddawałby strategiczne kierunki rozwoju Województwa Dolnośląskiego w obszarze polityki społecznej w latach 2014-2020.
Całościowe ujęcie zebranych uwag, opinii i postulatów, które posłużyły do modyfikacji zapisów Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020 prezentuje poniższy raport.

Raport z konsultacji społecznych projektu DSIS na lata 2014-2020