Dokumenty do pobrania

Załącznik 5 do regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu – obowiązuje od 03.09.2020r.

Regulamin przyznawania grantów – obowiązuje od 03.09.2020r.

Ogłoszenie

Regulamin przyznawania grantów – obowiązuje od 28.07.2020r.

Załącznik 5 do regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu – obowiązuje od 28.07.2020r.

1. Regulamin przyznawania grantów do 27.07.2020r.

2. Załącznik 1 do regulaminu – Wzór formularza wniosku o przyznanie grantu (w word i pdf)

3. Załącznik 2 do regulaminu – Wykaz wykazu sprzętu i materiałów możliwych do zakupu w ramach wsparcia adresowanego dla szpitali

4. Załącznik 3 do regulaminu – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie grantu

5. Załącznik 4 do regulaminu – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantu

6. Załącznik 5 do regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu do 27.07.2020r.

7. Załącznik 2 do umowy- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

8. Załącznik 3 do umowy – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości wnioskowania o przyznanie środków

9. Załącznik 4 do umowy – Wzór – Sprawozdanie z realizacji grantu