Krzysiek 10 lat-wpis dokonany 7.11.2023 r.

Krzysiek (10 lat ) jako dwu i pół letni chłopiec został umieszczony w Rodzinnym Domu Dziecka
wraz ze starszym rodzeństwem. Po trzech latach rodzeństwo zostało przeniesione do Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej. Chłopiec został umieszczony w pieczy z powodu sprawowania
niewłaściwej opieki przez rodziców. W domu rodzinnym dzieci doświadczyły zaniedbania,
przemocy psychicznej, fizycznej i prawdopodobnie seksualnej. Rodzice nadużywali alkoholu,
narkotyków, dokonywali kradzieży. Przebywali w Zakładach Karnych. Obecnie rodzice nie
utrzymują kontaktu z synem.
          Krzysiek pragnie adopcji, opowiada wszystkim, że będzie adoptowany. Pracowników OA
pytał kiedy przyjadą rodzice. Najbliższą osobą dla chłopca jest jego opiekunka prawna. Zdarza
się, że zabiera Krzyśka do siebie do domu (bez nocowania) bądź zapewnia mu ciekawe wyjścia
kulturalne. Krzysiek przy opiekunce zachowuje się grzecznie, nie sprawia żadnych trudności
wychowawczych. Opiekunka lubi Krzyśka, rozumie, dostrzega w nim dobre i mocno
skrzywdzone dziecko.
          Krzysiek posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Jest pod opieką Poradni Zdrowia
Psychicznego i przyjmuje na stałe leki z uwagi na zaburzenia zachowania. Posiada orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego. Był hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym ze
względu na ataki agresji. Zalecono kontynuacje terapii psychologicznej i farmakoterapię.
          W okresie od września 2022 r. do czerwca 2023 r. Krzysiek funkcjonował dobrze, jednak
jego stan emocjonalny znacznie się pogorszył gdy pełnoletnia siostra przestała zabierać go na
przepustki. Bardzo źle znosi to odrzucenie. Twierdzi, że nikt go nie chce, nikt go nie kocha.
Więzi Krzyśka z rodzeństwem opierają się tylko na biologicznych zależnościach, dzieci nie mają
ze sobą dobrych relacji, nie troszczą się ani nie zabiegają o siebie.
          Krzysiek uczęszcza do III klasy Szkoły Specjalnej. Rozwój umysłowy poniżej normy
intelektualnej. Krzysiek ma trudności w skupieniu uwagi, nie ma motywacji do nauki, ma niskie
poczucie własnej wartości.
          Krzysiek dobrze funkcjonuje w indywidualnym kontakcie. Jest spragniony uwagi, troski,
pragnie mieć kogoś tylko dla siebie. Krzysztof potrzebuje rodziny, która go zaakceptuje,
zrozumie i pomoże tym, że przy nim będzie.

Telefon do pracownika Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego sprawę dziecka:
Tamara Rusińska, Julia Smolińska – 71/ 782 38 86 bądź 570 100 249