DOPS jako partner DART

DOPS jako partner projektu DOPS od samego początku aktywnie włączał się w działania inicjujące projekt, przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w spotkaniach przygotowawczych w Berlinie i Poczdamie. Początkowe niepowodzenie w staraniach o pozyskanie unijnej refundacji umocniło w jego partnerach chęć uczestniczenia w projekcie, który ostatecznie został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący do refundacji w listopadzie 2009 r. Udział w DART jest dla DOPS kontynuacją realizowanych od lat zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej. Jest naturalną konsekwencją działań statutowych Ośrodka, przede wszystkim Wojewódzkiego Programu na Rzecz Seniorów „Nestor”, podejmowanych w ramach realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Duży obszar województwa dolnośląskiego (populacja 2 878 410 osób) oraz jego przygraniczny charakter predestynuje Ośrodek do zaangażowania się w ramach Komponentu 3 projektu DART („Wymiana doświadczeń”) we współpracę ramach 3 roboczych grup tematycznych:
1. Opieka zdrowotna & Służby społeczne
2. Edukacja, Nauka przez całe życie & Rynek pracy
3. Tradycyjna & Innowacyjna Gospodarka.

DOPS będzie aktywnie uczestniczył w wymianie doświadczeń w ramach projektu, a jeszcze w bieżącym roku będzie gościł partnerów DART na terenie Wrocławia podczas wizyty studyjnej. Wizyta, której Ośrodek będzie gospodarzem, zostanie zorganizowana w ramach tematu drugiego-„Edukacja, Nauka przez całe życie & Rynek pracy” i będzie okazją do zaprezentowania, a następnie przetransferowania partnerom projektu przykładu dobrej praktyki z zakresu „nauki przez całe życie” na obszarze województwa dolnośląskiego. Powyższa wizyta zostanie połączona z warsztatami przygotowawczymi do Konferencji nt. Edukacji, która odbędzie się w czerwcu 2011 roku w Pradze, oraz spotkaniem przygotowawczym do Konferencji nt. Ekonomii (Tradycyjnej i Innowacyjnej Gospodarki), która zostanie zorganizowana w Dreźnie w marcu 2011 r.

INTERREG IVC jest programem międzyregionalnym, partnerzy projektu reprezentują w nim poszczególne regiony. DOPS występuje w projekcie DART jako przedstawiciel województwa dolnośląskiego, działając na mocy pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 993/III/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu do aplikowania o środki finansowe na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, oraz uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego Nr 4260/III/10 z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie udzielnie dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pełnomocnictwa do realizacji i rozliczenia projektu DART (Declining, Ageing and Regional Transformation), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

Problem zmniejszenia się i starzenia populacji-uwidoczniony głównie w Europie Zachodniej-zaczął dotyczyć również krajów Europy środkowo-Wschodniej, w tym Polski i wykazuje tendencję wzrostową. Według bieżących oszacowań do roku 2030 na obszarze Europy, w województwach zamieszkałych przez populację od 800.000 do 3 mln mieszkańców NUTS 2 (do których zalicza się również województwo dolnośląskie), nastąpi znaczny spadek populacji średnio o 50%. Szacuje się, że na obszarze województwa dolnośląskiego w 2030 roku:

  • 57,8% populacji będą stanowić osoby w wieku produkcyjnym,
  • 28.6% populacji będą stanowić osoby w wieku poprodukcyjnym,
  • 3,6% populacji będzie stanowić ludność w wieku przedprodukcyjnym

Starzenie się populacji zbiega się z innymi niekorzystnymi procesami demograficznymi, takimi jak niski przyrost naturalny, migracje zarobkowe do innych krajów UE (zwłaszcza ze względu na przygraniczny charakter Dolnego Śląska), dysproporcje w gęstości zaludnienia niektórych obszarów naszego województwa. Powyższe problemy ze względu na swój wzrastający charakter stawiają mieszkańców i władze województwa przed koniecznością zmierzenia się z nimi i opracowania środków zaradczych.

Korzyści dla DOPS w związku z realizowaniem projektu DART

Jednym z głównych zadań dla których powołano DOPS, jest organizacja oraz pomoc przy organizacji szkoleń z zakresu polityki społecznej. Ponieważ w polu szczególnych zainteresowań DOPS znajdują się kwestie związane ze zmianami demograficznymi, (zwłaszcza kwestia starzenia się społeczeństwa i niekorzystnych dysproporcji pomiędzy powiększającą się liczbą osób starszych, a malejącym przyrostem naturalnym), dlatego projekt DART stanowi wyjątkową okazję do połączenia obu tych elementów. Z jednej strony DOPS będzie mógł podzielić się z partnerami projektu doświadczeniami w zakresie dobrych, tj. efektywnych i godnych polecenia praktyk w dziedzinie przemian demograficznych i walki z nimi, z drugiej za będzie miał możliwość uświadomić lokalnym i regionalnym władzom województwa Dolnośląskiego, oraz różnorodnym decydentom politycznym, wagę wyzwań i szans spowodowanych zmianą demograficzną, w oparciu o doświadczenia regionów partnerskich DART. Docelowo jednym z priorytetów każdego partnera projektu, w tym DOPS, jest rozpowszechnienie uzyskanej w ramach projektu wiedzy nie tylko wśród osób decyzyjnych na poziomie regionu, ale również- poprzez spotkania, szkolenia, ewentualne przyszłe podprojekty-zapoznanie z problematyką demograficzną jak najszerszego grona mieszkańców Dolnego Śląska. Głównymi korzyściami odniesionymi przez DOPS z projektu są:

  • Pogłębienie wiedzy na temat problematyki przemian demograficznych oraz zagrożeń jakie ze sobą niosą (najbardziej aktualne)
  • Pogłębienie zintegrowanej strategii, która pozwoli zachować pożądaną jakość życia w zmniejszających się i starzejących regionach
  • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników DOPS oraz innych jednostek samorządowych w zakresie tematyki diagnozowanej w ramach projektu
  • Możliwość nawiązania-w ramach projektu międzyregionalnego, a równoczenie międzynarodowego, jakim jest inicjatywa DART- współpracy z partnerami zagranicznymi
  • i wspólne opracowywanie nowych, jakościowych rozwiązań z zakresu polityki społecznej,
  • Promocja innowacyjnych metod i technik rozwiązywania problemów z zakresu polityki społecznej „na zewnątrz”-korzyści nie tylko dla partnerów projektu