Działania ośrodka adopcyjnego na rzecz dolnośląskich rodzin

Projekt pn.: „Działania ośrodka adopcyjnego na rzecz dolnośląskich rodzin” jest współfinasowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Cel projektu:
Projekt zakłada przygotowanie i wdrożenie działań na rzecz uczestników procesu adopcji poprzez realizację działań mających na celu nabycie kompetencji rodzicielskich kandydatów na rodziców adopcyjnych, zwiększenie funkcjonowania rodzin, harmonijny rozwój dzieci oraz budowania trwałych i bezpiecznych więzi rodzinnych oraz wsparcie merytoryczne osób zatrudnionych w obszarze usług społecznych na terenie Dolnego Śląska. Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do rozwoju współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Grupa docelowa:
Wsparcie w ramach ww. projektu oferowane będzie kadrze realizującej działania w obszarze usług społecznych m.in. przedstawiciele zatrudnieni w wymiarze sprawiedliwości, przedstawiciele Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pracownicy Ośrodków Adopcyjnych, kandydaci na rodziców adopcyjnych oraz członkowie ich rodzin.

Działania:
W ramach projektu zaplanowano realizację: 4 konferencji oraz 90 szkoleń 2-dniowych.

Rezultaty:
W projekcie całkowita liczba osób objętych wsparciem będzie wynosiła 260 osób, z czego sytuacja społeczna 221 osób ulegnie poprawie po opuszczeniu programu.

Okres realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2027 r.

Wartość projektu:
Łączna wartość projektu wynosi 1 147 500,00 zł, w tym dofinasowanie 1 090 125,00 zł
(z czego 70% środki UE, tj.: 803 250,00 zł oraz 25% budżet państwa, tj.: 286 875,00 zł).