Sebastian 9 lat- wpis dokonany 28.06.2022

Sebastian, 9 lat i 6 miesięcy
          Chłopiec od 2019 r. umieszczony w pieczy zastępczej, aktualnie przebywa w Rodzinnym Domu Dziecka.
Sebastian jest dzieckiem po trudnych doświadczeniach w domu rodzinnym, był ofiarą przemocy, ze
strony ojca oraz poważnych zaniedbań opiekuńczych. Chłopiec dobrze odnalazł się w środowisku
opiekunów zastępczych, nawiązał prawidłowe relacje jednak marzy o rodzicach, którzy zaopiekują się
nim na zawsze. Chłopiec jest dzieckiem serdecznym, empatycznym wobec ludzi i zwierząt,
funkcjonującym w prawidłowych ramach i normach społecznych. Stara się być pomocny zarówno
wobec opiekunów jak i młodszych podopiecznych.
          Sebastian posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, miał duże braki edukacyjne, które
stara się systematycznie nadrabiać, największą trudność sprawia mu matematyka.
          Chłopiec pozostaje pod stałą opieką okulisty ze względu na złożoną wadę wzroku. Obecnie jest w
dalszej diagnostyki lekarskiej: uczęszcza do ortodonty (wada zgryzu) oraz do logopedy (wada wymowy,
jąkanie się). Z relacji opiekunów wynika, że niepłynność mowy występuje głównie w sytuacji stresowej,
w domu nie pojawia się zacinanie.
          Sebastian miał odroczony obowiązek szkolny, dlatego dla tego aktualnie ukończył II klasę szkoły
podstawowej. Ze świadectwa szkolnego wynika, że Sebastian zna obowiązujące zasady zachowania,
podejmuje pracę, jednak ma duże trudności z koncentracją uwagi, pracuje w wolnym tempie.
Opanował podstawowe wiadomości przewidziane dla klasy drugiej, stopniowo rozwija swoje
umiejętności, potrafi odpowiedzieć na zadane tematy, używa adekwatnego słownictwa, pisze
czytelnie, poprawnie, dodaje w zakresie do 30, popełnia błędy w odejmowaniu. Jest zainteresowany
zdobywaniem wiadomości przyrodniczych. Nawiązuje prawidłowe relacje rówieśnicze, z kulturą odnosi
się do nauczycieli.
          Chłopiec potrzebuje rodziny, która zaopiekuje się nim, zapewni mu stabilny i bezpieczny dom,
zaakceptuje i pokocha.

Kontakt do pracowników: Anna Adamicz – Kohut, Anna Bodanko 504 461 410, 71/7823884