Procedura uzyskania I stopnia specjalizacji pracownika socjalnego

Zgodnie z rozdziałem 5 § 8-13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny warunkami uzyskania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji oraz tryb postępowania w sprawie nadawania stopni specjalizacji i wydawania dyplomów są następujące przesłanki:

1. Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:
1) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320), lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 oraz z 2022 r. poz. 1616);
2) posiadanie co najmniej 2-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
3) ukończenie szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
4) zdanie egzaminu przed regionalną komisją.
2. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.
§ 9
1. Warunkiem uzyskania przez pracownika socjalnego II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest:
1) posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskanego na podstawie przepisów ustawy lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, lub posiadanie decyzji o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2) posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;
4) ukończenie szkolenia z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
5) zdanie egzaminu przed Komisją.

2. Wymóg posiadania specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które ukończyły:
1) studia, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub
2) studia wyższe na jednym z kierunków, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy, o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy.
3. Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest spełnianie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-3.
§ 10
1. Do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny regionalna komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 30 dni przed terminem egzaminu przedłożył:
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierający następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2;
3) zaświadczenie podmiotu prowadzącego szkolenia o ukończeniu szkolenia w zakresie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia i termin realizacji szkolenia, wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć;
4) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
2. Do egzaminu na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Komisja dopuszcza pracownika socjalnego, który ukończył szkolenie w terminie nie dłuższym niż 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny oraz co najmniej 60 dni przed terminem egzaminu przedłożył:
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierający następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-3;
3) zaświadczenie podmiotu prowadzącego szkolenia o ukończeniu szkolenia w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny zawierające następujące dane: imię, nazwisko osoby otrzymującej zaświadczenie, nazwę podmiotu wydającego zaświadczenie, podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia, datę wydania zaświadczenia, termin realizacji szkolenia, nazwę specjalności oraz wykaz modułów będących przedmiotem szkolenia z liczbą godzin przypadających na poszczególne formy zajęć i liczbą godzin konsultacji;
4) egzemplarz pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie uniemożliwiającym naniesienie zmian;
5) dwa egzemplarze opinii konsultanta o pracy dyplomowej;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zniszczenie pracy w wersji papierowej;
7) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.
§ 11
1. Pracownik socjalny, który zdał pozytywnie egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, otrzymuje dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
2. Pracownik socjalny, który zdał egzamin na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, otrzymuje dyplom uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
3. Dyplom uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wydaje regionalna komisja.
4. Dyplom uzyskania II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wydaje Komisja.
5. Dyplom uzyskania I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny jest wydawany na podstawie dokumentacji egzaminów odpowiednio I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.
§ 12
1. W przypadku utraty oryginału dyplomu uzyskania I lub II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, pracownik socjalny może wystąpić do Komisji lub regionalnej komisji, która wydała dyplom, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu dyplomu, zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i podpis osoby składającej wniosek oraz nazwę miejscowości i datę złożenia wniosku.
2. Komisja albo regionalna komisja sporządzają duplikat dyplomu na podstawie dokumentacji egzaminacyjnej.
3. Duplikat wydaje się według wzoru obowiązującego w dniu wydania dyplomu. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „duplikat”, a na końcu dokumentu wyrazy „oryginał podpisali” i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał dyplomu, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć go pieczęcią urzędową.
4. Duplikat ma moc oryginału.
5. Jeżeli brak jest dokumentacji egzaminacyjnej lub dokumentacja egzaminacyjna jest niewystarczająca do wystawienia duplikatu dyplomu, Komisja albo regionalna komisja wydają zaświadczenie, że wydanie duplikatu nie jest możliwe. W takim przypadku odtworzenie oryginału dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki w drodze postępowania sądowego.
§ 13.
Wzory dyplomów uzyskania I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.