Aktualności

W dniach 10-12 czerwca 2024 r. pracownicy Filii Ośrodka Adopcyjnego w Jeleniej Górze uczestniczyć będą w szkoleniu zorganizowanym w jednostce zamiejscowej. Wobec powyższego w ww. dniach siedziba Filii Ośrodka Adopcyjnego będzie zamknięta. Wszystkich zainteresowanych procedurą adopcyjną zapraszamy do kontaktu z siedzibą główną Ośrodka Adopcyjnego, tj. z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu.  

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Rodzina dziecka z niepełnosprawnością – rola, cele, funkcje i zadania. Organizacja systemu wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w dniach 12-13.06.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Iwona Urbańska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 07.06.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz załączenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane drogą e-mailową.

O zakwalifikowaniu się na szkolenia będą decydowały kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS i realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8 F Podnoszenie kompetencji kadr.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42-44
50-230 Wrocław
Adres e-mail:
rekrutacja@dops.wroc.pl
Osoby odpowiedzialne za organizację:
Anita Hołodniuk
tel. 500 156 055
Beata Krzeszowiec
tel. 570 100 568

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej i Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA w imieniu wszystkich partnerów projektowych zapraszają do dołączenia do newslettera #3P4SSE „PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ”.
 
  • Chcesz mieć dostęp do aktualnych informacji o działaniach, które podejmujemy na rzecz wzmocnienia gospodarki społecznej i solidarnej?
  • Chcesz wiedzieć więcej o budowaniu ekosystemów za pośrednictwem sieci, klastrów, platform i organizacji parasolowych?
  • Dołącz do nas! Zeskanuj kod QR (na grafice) lub kliknij, aby zasubskrybować: https://shorturl.at/3uaSw

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o ocenie merytorycznej w ramach naboru na partnera/ partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021 – 2027 (FAMI), nabór nr FAMI.02.01-IZ.00-002/24

Podmiot, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną:

  1. Fundacja Ukraina, Ruska 46A/201, Wrocław, 50-079

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”, realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

„Rodzina dziecka z niepełnosprawnością – rola, cele, funkcje i zadania. Organizacja systemu wsparcia dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w dniach 12-13.06.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Iwona Urbańska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.06.2024 r.

„Trudności wychowawcze okresu dojrzewania. Uzależnienia i zachowania ryzykowne dla dzieci i młodzieży – profilaktyka” w dniach 18-19.06.2024 r. oraz 20-21.06.2024 r.
Szkolenie odbędzie się we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10, 53-641 Wrocław
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 18 osób, w godzinach 8:15–15:00
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: osoby zatrudnione w Ośrodkach Pomocy Społecznej/Centrach Usług Społecznych, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Podmiotach Ekonomii Społecznej, Podmiotach Reintegracyjnych oraz organizacjach pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego (bez kadry kierowniczej).
Termin przesyłania zgłoszeń: 03.06.2024 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu online dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych z województwa dolnośląskiego pn. Podstawy prawne działania zespołu interdyscyplinarnego oraz prowadzenia procedury Niebieskie Karty. Psychologiczne aspekty w pracy z ofiarą przemocy domowej, sprawcy oraz dziecka w procedurze Niebieskie Karty. Szkolenie realizowane na podstawie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z uwzględnieniem art. 9a ust.5a o obowiązku przeszkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych.

Organizatorem szkolenia jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Trener: radca prawny dr Michał Soćko

Zasady rekrutacji i udziału w szkoleniu:

  1. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych z województwa dolnośląskiego. Decydować będzie kolejność zgłoszeń i liczba miejsc na dany termin. Wypełnienie formularza wymaga załączenie podpisanego oświadczenia. Nie wymagamy przesyłania oryginału oświadczenia do siedziby DOPS. Po wysłaniu formularza wygeneruje się link do szkolenia.
  2. Wymagania sprzętowe: Mając na uwadze, że jest to szkolenie w formie online w pierwszym dniu szkoleniowym tzw. prawnym dopuszcza się obecność przy jednym komputerze więcej liczby osób, natomiast w części warsztatowej każdy uczestnik powinien mieć swój własny sprzęt i możliwość komunikowania się podczas szkolenia.
  3. Po zalogowaniu się na szkolenie każdy uczestnik wpisuje swoje imię i nazwisko w polu do tego wyznaczonym na platformie szkoleniowej. Brak wpisania swoich danych będzie skutkowało braku certyfikatu, gdyż jest to jedyne potwierdzenie uczestnictwa w pełnym zakresie szkolenia.

Terminy szkolenia:

Więcej „Rekrutacja na szkolenie online dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych z województwa dolnośląskiego pn. Podstawy prawne działania zespołu interdyscyplinarnego oraz prowadzenia procedury Niebieskie Karty. Psychologiczne aspekty w pracy z ofiarą przemocy domowej, sprawcy oraz dziecka w procedurze Niebieskie Karty”

Do góry