Aktualności

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej” w dniach 26-27.05.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej we WZAZ przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2022 r.

Więcej „Informacja o przedłużeniu rekrutacji na szkolenie”

Szanowni Państwo.
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 18/2022  Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej będzie nieczynny w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek),
a dniem pracującym jest sobota 7 maja 2022 r. w godz. 7.30 – 15.30
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

 1. „Trudności wychowawcze okresu dojrzewania” w dniach 25-26.04.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej na terenie Miasta Wrocławia
(osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą  e-mail o miejscu szkolenia)
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Beata Wójtowicz
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 12 kwietnia 2022 r.

 1. „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością” w dniach 28-29.04.2022 r.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej na terenie Miasta Wrocławia
(osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą  e-mail o miejscu szkolenia)
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 12 kwietnia 2022 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji na szkolenia”

Szanowni Państwo,

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej, które realizowane są w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, realizowanego w ramach projektu nr POWER 02.05.00-00-0211/18 pn. „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Uczelnią Korczaka
i Uniwersytetem Szczecińskim,

Rekrutację na bezpłatne szkolenia oraz superwizję pracy socjalnej prowadzi do końca lutego 2022 roku Uczelnia Korczaka w Warszawie

Lista szkoleń:

 1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 2. Prowadzenie pracy socjalnej – realizacja projektu socjalnego
 3. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej rodziną – nowe formy wsparcia środowiskowego (zajęcia warsztatowe)
 4. Procedura przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 5. Bezpieczeństwo pracownika socjalnego podczas wykonywania zadań – szkolenie z elementami samoobrony
 6. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z osobą po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności i jej rodziną (zajęcia warsztatowe)
 7. Metody i techniki pracy socjalnej –  Praca socjalna z rodziną oparta na holistycznym rozwiązywaniu problemów (zajęcia warsztatowe)
 8. Metody i techniki pracy socjalnej – Jak prowadzić rozmowę z trudnymi osobami? (zajęcia warsztatowe)
 9. Praca z przypadkiem w oparciu o nowatorskie techniki w pracy socjalnej (dialog motywujący, coaching, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach)
 10. Pogłębiona i wieloaspektowa diagnoza potrzeb środowiska lokalnego w pracy socjalnej
 11. Tworzenie katalogu usług w społeczności lokalnej

Więcej „Informacja o szkoleniach”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że przedłużono termin naboru na szkolenie w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”:

Szkolenie pt.  „Metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy asystenta rodziny” w dniach 24-25.01.2022 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Celina Witkowska
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin z terenu województwa dolnośląskiego.

Termin przesyłania zgłoszeń: 21 stycznia 2022 r. godz. 12.00

Link do formularza zgłoszeniowego: https://dops.wroc.pl/formularz-zgloszeniowy/

Więcej „Informacja o przedłużeniu rekrutacji na szkolenia”

Do góry