Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we WrocławiuRozumiem
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Bank danych
Bank danych o wolnych miejscach
w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych »


Dane teleadresowe jednostek i organizacji pomocy społecznej
działających na terenie Dolnegośląska


Baza wolnych miejsc
dla wolontariuszy

Regionalna baza instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów na terenie Dolnegośląska


Biuletyn Informacji Publicznej DOPS RSS
Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19.
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 818) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działa-nie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19. Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 2" jest odpowiedzią na zdiagnozowaną w szpitalach, potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, na terenie Dolnego Śląska.
Działania będą koncentrowały się na kompleksowym wspieraniu, w tym przede wszystkim na procesie przyznawania środków szpitalom niepublicznym, które będą przeznaczać je na:
a) Sprzęt medyczny.
b) Dezynfekcję.
c) Wyposażenie obiektowe i budowlane.
d) Laboratoria- wyposażenie.

Współpraca obejmie w szczególności: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne realizowanie projektu, realizację zaplanowanych działań, monitoring rzeczowo-finansowy projektu, realizację zadań w zakresie promocji, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną szczegółowo określone w umowie partnerskiej.

Wymagania w stosunku do Partnera:
 1. Partner należy do podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w tym na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
 3. Partner jest szpitalem niepublicznym/centrum zdrowia działającym na terenie województwa dolnośląskiego.
 4. Z partnerem nie rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków RPO WD z przyczyn leżących po jego stronie.
 5. W ramach RPO WD, nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają relacje ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich
Kryteria wyboru Partnera: 1. Kryteria formalne:
 1. Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane "zgłoszeniem") zostało złożone we wskazanym terminie.
 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy)).
 3. Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera.
2. Kryteria merytoryczne:
 1. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa
 2. Potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny pozwalający na realizację Projektu
 3. Koncepcja udziału Partnera w projekcie, w tym wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu
Termin i miejsce składania zgłoszeń.

Zgłoszenia wypełnione zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, z dopiskiem "Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 2"" należy złożyć do dnia 10.06.2020 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (w dni robocze w godz. od 7.30.00 do 15.30) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław. Dopuszcza się również składanie ofert pocztą elektroniczną na adres m.macura@dops.wroc.pl - w tym przypadku do wiadomości należy załączyć skan zgłoszenia wypełnionego zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
 1. wyboru kilku Partnerów do wspólnej realizacji projektu
 2. odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ciągu 7 dni od upływu terminu składania zgłoszeń. Dodatkowych informacji w sprawie udziela: Magdalena Macura tel. 508 215 198.

Załączniki:
Ogłoszenie wyboru partnera do projektu DOPSOgłoszenie wyboru partnera do projektu DOPS
Zgłoszenie konkursoweZgłoszenie konkursowe

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
PIOTR KLAG

Data publikacji: 3.06.2020 r.
Informacja
Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronowirusa ( wywołującą CIVID-19), w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników DOPS, informujemy, iż od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy DOPS będą wykonywać... czytaj całość »
Data publikacji: 17.03.2020 r.
Życzenia Wielkanocne
... czytaj całość »
Data publikacji: 7.04.2020 r.
Informacja
Formularz Oceny zasobów pomocy społecznej w CAS (Centralnej Aplikacji Statystycznej) za rok 2019 Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Na podstawie informacji otrzymanych od Ministerstwa Rodziny,... czytaj całość »
Data publikacji: 17.03.2020 r.
Informacja o odwołaniu szkoleń
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że poniższe szkolenia w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" zostają odwołane. "Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży" zaplanowane w dniach 24.03... czytaj całość »
Data publikacji: 11.03.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
1. Szkolenie - pt. Wybrane zagadnienia z obszaru zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży. Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 03.03.2020 r., 10.03.2020 r., 24.03.2020 r., 31.03.2020 r. Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław ... czytaj całość »
Data publikacji: 19.02.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór na szkolenia realizowane w ramach projektu pn. "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"
1. Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z objawami depresji i przeżywającymi traumę" Szkolenie 1 dniowe, 2 grupy po 20 osób Termin: Grupa I - 25.02.2020 r., godz. 8.00 - 16.00 Grupa II - 27.02.2020 r., godz. 8.00 - 16.00 Miejsce szkolenia - Dolnośląski Ośrodek Polityki... czytaj całość »
Data publikacji: 4.02.2020 r.
Konsultacje projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja"
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja". ... czytaj całość »
Data publikacji: 29.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych Projektu "Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie dolnośląskim na lata 2016-2020 - aktualizacja"
Konsultacje skierowane są do grupy docelowej projektu "Dolnośląska Ekonomia Społeczna", tj.: przedsiębiorstw społecznych podmiotów ekonomii społecznej organizacji pozarządowych instytucji wspierających ekonomię społeczną przedstawicieli samorządu terytorialnego (w tym... czytaj całość »
Data publikacji: 28.01.2020 r.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o przedłużeniu rekrutacji do dnia 20.01.2020 r. na szkolenie:
Szkolenie - pt. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami" Szkolenie 4 dniowe, 1 grupa - 20 osób Termin: 27.01.2020 r., 30.01.2020 r., 03.02.2020 r., 06.02.2020 r. Miejsce szkolenia ? Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, Wrocław Trener: Beata Oleksy -... czytaj całość »
Data publikacji: 20.01.2020 r.
Pilotaż centrów usług społecznych
1 stycznia 2020 roku weszła w życie prezydencka ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Zakłada ona umożliwienie samorządom tworzenie centrów, które zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Chodzi o odpowiednie wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania 30... czytaj całość »
Data publikacji: 15.01.2020 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Rzeczpospolita Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Europejski Fundusz Społeczny

Zakup ProSpołeczny

EPUAP

Facebook

Facebook

Liczba odwiedzin: 2400
Liczba gości online: