Jesteś tutaj:

Redaktor

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), ogłasza rozpoczęcie w dniu 08 marca 2023 r. konsultacji społecznych projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024” (RPDI)

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz zgłoszenia uwag/propozycji do projektu „Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”

Projekt RPDI wraz Diagnozą do RPDI oraz formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.bip.dolnyslask.pl oraz BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip. dops.wroc.pl oraz www.kupujespolecznie.pl

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej rpdi2023@dops.wroc.pl do dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”.

Więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2023 – 2024”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety internetowej, która ma na celu zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych osób zatrudnionych w obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego.

Przeprowadzone badanie pozwoli na uzyskanie aktualnych i szczegółowych danych obrazujących rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe dla ww. pracowników oraz zaplanowanie harmonogramu działań szkoleniowo-doradczych w województwie dolnośląskim na lata 2023-2027.

Link do ankiety: https://dops.wroc.pl/ankieta/

Ankietę prosimy wypełnić do dnia 8 lutego 2023 r.

Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękuję za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety.

Więcej „Badanie usług szkoleniowych”

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 27 października b.r. pracownicy Ośrodka Adopcyjnego będą uczestniczyć w konferencji na temat przyczyn, diagnostyki i leczenia FASD „Zatrzymać FAS”.
Wobec powyższego kontakt indywidualny lub telefoniczny w ww. dniu jest możliwy:
– z pracownikami merytorycznymi w godz. 8:00 – 17:00 w pok. 213 (II piętro) lub pod nr. tel.: 71.782.38.87, 71.782.38.85, 570.100.179, 504.461.237
– z pracownikami Wojewódzkiego Banku Danych, w pok. 204, w godz. 7:00 – 15:30, nr tel.: 71.782.38.88
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na DWUDNIOWĄ WIZYTĘ STUDYJNĄ do Centrów Usług Społecznych (CUS) w Rychwale i Kramsku (Wielkopolska).
Celem wizyt jest wymiana wiedzy, dobrych praktyk w obszarze tworzenia i funkcjonowania CUS, w tym roli sektora ekonomii społecznej w procesie realizacji zadań CUS.
Do udziału w spotkaniach szczególnie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej. Wizytowane CUS-y działają zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ
Termin wizyty: 24-25 października 2022 r. (poniedziałek-wtorek)
Miejsce: Wielkopolska

Dzień I
8.40 zbiórka, siedziba DOPS
9.00 wyjazd z Wrocławia
12.00 przyjazd do Konina
12.00-13.00 obiad w spółdzielni socjalnej Finezja w Koninie
13.30 przyjazd do Rychwała
13.30-17.00 spotkanie w CUS Rychwał: wymiana wiedzy i dobrych praktyk, dotyczących tworzenia i funkcjonowania CUS.
18.00 przyjazd do Hotelu ATUT – w hotelu będą mieli Państwo zapewniony nocleg oraz kolację. www.hotelatut.pl

Dzień II
8.00-9.00 śniadanie w hotelu
9.00 wyjazd do Kramska
9.30-13.30 spotkanie w CUS Kramsk: wymiana wiedzy i dobrych praktyk, dotyczących tworzenia i funkcjonowania CUS.
13.30-14.00 obiad w Spółdzielni Socjalnej: Razem do Sukcesu w Kramsku
Powrót do Wrocławia, do siedziby DOPS około godz. 17:30

W ramach wizyty zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych, ubezpieczenie NNW, transport busem (z siedziby DOPS i z powrotem) oraz wyżywienie. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

KONTAKT: Marta Lebiecka i Monika Marchewka tel. 500 156 066 m.lebiecka@dops.wroc.pl
ZGŁOSZENIA: do 14 października 2022 r. (liczba miejsc ograniczona: max 18 uczestników projektu Dolnośląska Ekonomia Społeczna- DES)

Obowiązuje m.in. kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie uczestniczyły w latach 2019-22 w wydarzeniach DES muszą wypełnić dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Projektu, Oświadczenie (w załączniku).
Przekazanie dokumentów rekrutacyjnych do siedziby Realizatora odbywa się poprzez:
Przesłanie pocztą e-mail–skany dokumentów lub wersje dokumentów podpisanych podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres m.lebiecka@dops.wroc.pl),
-przesłanie za pomocą faksu na nr 71/782-38-90,
-przesłanie listownie na adres siedziby Realizatora,
-dostarczenie dokumentów osobiście do siedziby Realizatora.

Prosimy o telefon kontaktowy tel. 500 156 066 aby upewnić ,że dokumenty wpłynęły.
Osoby, które uczestniczyły w latach 2019-22 w inicjatywach DES- wystarczy nas poinformować telefonicznie i mailowo o chęci udziału w wizycie studyjnej.

Kto może wziąć udział w wyjeździe?
Uczestnikiem instytucjonalnym Projektu może zostać podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
a) należy do jednej z poniższych kategorii grupy docelowej Projektu tj.
¬ przedsiębiorstwa społeczne;
¬ podmioty ekonomii społecznej;
¬ organizacje pozarządowe;
¬ instytucje wspierające ekonomię społeczną;
¬ jednostki samorządu terytorialnego (w tym władz samorządowych) i ich jednostki organizacyjne oraz kierownicy w/wym. podmiotów;
¬ przedstawiciele nauki;
¬ przedstawiciele biznesu;
¬ podmioty uprawnione do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
¬ kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
¬ publiczne służby zatrudnienia i instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.
b) posiada siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego.

W załączeniu przesyłam program wizyty wraz z opisem odwiedzanych miejsc oraz dokumenty rekrutacyjne (dla nowych osób).

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.4 Wspieranie Gospodarki Społecznej

Więcej „Dwudniowa wizyta studyjna do Wielkopolski – Centra Usług Społecznych w praktyce”

Do góry