Aktualności

GRANTY NA NIWELOWANIE SKUTKÓW CHOROBY COVID-19 W INSTYTUCJACH OPIEKI CAŁODOBOWEJ (DPS) ORAZ PODMIOTACH LECZNICZYCH (SZPITALACH)

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. ” Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19″

Cel projektu:
Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 w instytucjach całodobowego pobytu – Domach Pomocy Społecznej oraz w podmiotach leczniczych – Szpitalach Powiatowych znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

Oś priorytetu:
9 Włączenie społeczne

Działanie:
9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych

Okres realizacji projektu:
Od 20.03.2020 r. do 31.05.2021 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMĆ GRANT:

Granty będą mogły być przeznaczone m.in. na :
1. dla instytucji całodobowego pobytu – Domów Pomocy Społecznej:

 1. zakup i przeprowadzanie testów na obecność COVID-19,
 2. doposażenie stanowisk pracy i sprzęt niezbędny do walki z epidemią,
 3. przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do instytucji (przyjęcia interwencyjne),
 4. zwrot kosztów organizacji miejsc do ewakuacji instytucji w tym finansowanie funkcjonowania takich miejsc (wynagrodzenia, kosztów wyżywienia, kosztów środków ochrony osobistej oraz innych materiałów jednorazowego użycia),
 5. pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób jej potrzebujących oraz pracowników podmiotów świadczących usługi (zwłaszcza on-line lub telefoniczna),
 6. zwrot kosztów organizacji spotkań online z rodziną i bliskimi dla podopiecznych i opiekunów;

2. dla podmiotów leczniczych – szpitali :

 1. sprzęt medyczny,
 2. dezynfekcja,
 3. wyposażenie obiektowe i budowlane,
 4. wyposażenie laboratoriów.

Przeznaczenie grantów zostało szczegółowo określone w Regulaminie przyznawania grantów (opis możliwych zakupów znajduje się w pkt. dot. uzasadnienia wydatków).

KTO MOŻE ŻŁOŻYĆ WNIOSEK ?

O grant mogą ubiegać się:

 1. Powiaty i miasta na prawach powiatu zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego będące organem prowadzącym szpital lub Dom Pomocy Społecznej;
 2. Powiaty i miasta na prawach powiatu zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, na terenie których posiada siedzibę podmiot publiczny lub niepubliczny prowadzący Dom Pomocy Społecznej;
 3. Gminy zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego będące organem prowadzącym szpital.
 4. Powiaty, na terenie których prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej a organ prowadzący ten Dom Pomocy Społecznej posiada siedzibę poza obszarem Województwa Dolnośląskiego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków: od 29.06.2020 .

Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym. Wnioski oceniane będą na bieżąco według kolejności wpływu. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantów, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Wniosek o przyznanie Grantu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

W przypadku ubiegania się o grant przeznaczony na realizację zadań:

 1. na rzecz Domu Pomocy Społecznej wysokość grantu nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc DPS i stawki jednostkowej w wysokości 635,90 zł;
 2. na rzecz szpitala wysokość grantu nie może przekroczyć iloczynu liczby miejsc szpitalnych w danym szpitalu oraz stawki jednostkowej w wysokości 2215,82 zł powiększonej o kwotę 140 000,00 zł na szpital.

Wielkość grantu wyliczona w oparciu o pkt 1 i 2 przypadająca na poszczególne podmioty nie może przekroczyć kwot określonych w § 4 ust 3 Regulaminu przyznawania grantów.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.dops.wroc.pl, wypełnić i złożyć w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP www.epup.gov.pl podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym. Wniosek złożony w taki sposób nie wymaga dodatkowych podpisów i pieczęci.
 2. W wyjątkowym przypadku braku możliwości złożenia wniosku o przyznanie grantu za pośrednictwem ePUAP, po wcześniejszej konsultacji z Grantodawcą (osoba do kontaktu: Agnieszka Dąbrowska – Nawrocka, e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl Paweł Antoniewicz, e-mail: p.antoniewicz@dops.wroc.pl, tel. 71 770 42 30), wniosek można złożyć w formie papierowej. Po wypełnieniu formularza wniosku o przyznanie grantu należy go wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.
  Tak wypełniony wniosek należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać za na adres poczty elektronicznej: granty-covid@dops.wroc.pl. Następnie wniosek o przyznanie grantu w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak niżej w siedzibie Grantodawcy:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Trzebnicka 42-44; 50-230 Wrocław
Wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy. Osoby do kontaktu:

 1. Agnieszka Dąbrowska – Nawrocka, e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl – tel. 71 770 42 30
 2. Paweł Antoniewicz, e-mail: p.antoniewicz@dops.wroc.pl, tel. 71 770 42 30

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków

Pliki do pobrania:

 

Załącznik 5 do regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu – obowiązuje od 03.09.2020r.

Regulamin przyznawania grantów – obowiązuje od 03.09.2020r.

Ogłoszenie

Regulamin przyznawania grantów – obowiązuje od 28.07.2020r.

Załącznik 5 do regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu – obowiązuje od 28.07.2020r.

1. Regulamin przyznawania grantów do 27.07.2020r.

2. Załącznik 1 do regulaminu – Wzór formularza wniosku o przyznanie grantu (w word i pdf)

3. Załącznik 2 do regulaminu – Wykaz wykazu sprzętu i materiałów możliwych do zakupu w ramach wsparcia adresowanego dla szpitali

4. Załącznik 3 do regulaminu – Wzór karty oceny formalnej wniosku o przyznanie grantu

5. Załącznik 4 do regulaminu – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o przyznanie grantu

6. Załącznik 5 do regulaminu – Wzór umowy o powierzenie grantu do 27.07.2020r.

7. Załącznik 2 do umowy- Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

8. Załącznik 3 do umowy – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości wnioskowania o przyznanie środków

9. Załącznik 4 do umowy – Wzór – Sprawozdanie z realizacji grantu