FORMY WSPARCIA

Forma wsparcia Beneficjenci wsparcia
Doradztwo/asysta/usługi eksperckie w zależności od zakresu m.in.:

a.       dot. programowania lokalnej polityki z uwzględnieniem ekonomii społecznej

b.      koordynacji, tworzenia i wdrażania lokalnych programów strategicznych dot. obszaru polityki społecznej, w tym przede wszystkim Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji

c.       wdrażania modeli wsparcia osób w kryzysie bezdomności w tym modelu Najpierw Mieszkanie.

d.      rozwoju usług świadczonych w społecznościach lokalnych i wypracowaniu nowych rozwiązań lokalnych, prawa zamówień publicznych

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

3.       organizacje pozarządowe;

4.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

 

Seminaria informacyjne i informacyjno-upowszechniające z zakresu m.in.

a.       dot. Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji ,

b.      planowania interwencji w zakresie rozwoju usług społecznych

 

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej, podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

6.       organizacje pozarządowe;

7.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Spotkania upowszechniające dot. różnych obszarów tematycznych tj. m.in.:

a.       wsparcia osób w kryzysie bezdomności;

b.      tworzenia centrów usług społecznych;

c.       modele rozwiązań w zakresie podmiotów zatrudnienia socjalnego;

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

5.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty; ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

6.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

7.       organizacje pozarządowe;

Wizyty studyjne w zakresie tj. m.in.:

a.       dot. modelu Najpierw Mieszkanie

b.      dot. modeli wsparcia podmiotów zatrudnienia socjalnego

c.       dobrych praktyk w zakresie zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej/ przedsiębiorstwom społecznym i programowania lokalnej polityki z uwzględnieniem ekonomii społecznej

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

6.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

7.       organizacje pozarządowe;

Wizyty studyjne zagraniczne dotyczące m.in.

a.       struktury i organizacji zagranicznego sytemu wsparcia

b.      dobrych praktyk i korzyści z rozwoju sektora społecznego,

c.       możliwych form współpracy różnych instytucji i podmiotów

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

6.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

7.       organizacje pozarządowe;

Konferencje regionalne dotyczące m.in.

a.       koordynowania regionalnej polityki społecznej w wspierania instytucji pomocy społecznej poprzez np. usprawnienie mechanizmów komunikacji regionalno-lokalnej i obiegu informacji

b.      budowania powiązań sektora ekonomii społecznej z nauką, edukacją, biznesem

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

6.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

7.       organizacje pozarządowe;

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej 1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

6.       organizacje pozarządowe;

Szkolenia specjalizacyjne I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Szkolenia specjalizacyjne II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 

samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym

– z zastrzeżeniem, że wsparciem zostanie objęty pracownik zatrudniony w instytucji działającej na rzecz włączenia społecznego,[1] spełniający kryteria wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 w sprawie Specjalizacji w Zawodzie Pracownik Socjalny

Szkolenia dla kandydatów na superwizorów samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym

– z zastrzeżeniem, że wsparciem zostanie objęty pracownik zatrudniony w instytucji działającej na rzecz włączenia społecznego1, spełniający kryteria wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej

Wizyty studyjne dotyczące tematyki centrów usług społecznych

Forum Centrum Usług Społecznych

Doradztwo i asysta dla JST w procesie tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych

samorządy terytorialne (w tym instytucje zarządzające regionalnymi programami) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym.
Szkolenia dla centrów usług społecznych I, II i III moduł samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym 

– z zastrzeżeniem, że wsparciem zostanie objęty pracownik zatrudniony w instytucji działającej na rzecz włączenia społecznego1

Spotkania warsztatowe w zakresie m.in.:

a.       w zakresie planowania i realizacji działań z zakresu DI, wzmacniania więzi rodzinnych oraz nowych sposobów działania

b.      budowania potencjału instytucjonalnego i wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji cudzoziemców

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

6.       organizacje pozarządowe;

Spotkania sieciujące w zakresie m.in.:

a.       wsparcia JST w zakresie planowania i realizacji działań z zakresu deinstytucjonalizacji

b.      wsparcie JST w zakresie wzmacniania więzi rodzinnych oraz nowych sposobów działania

c.       wspierania tworzenia ścieżek reintegracji i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami zatrudnienia socjalnego, zakładami aktywności zawodowej, warsztatami terapii zajęciowej, przedsiębiorstwami społecznymi oraz innymi podmiotami na poziomie lokalnym

 

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

6.       organizacje pozarządowe;

Szkolenia 1 – dniowe

Szkolenia 2 – dniowe

Dostosowane do potrzeb grup docelowych zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb

Pracownicy zatrudnieni w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego[2] zatrudnieni jako:

1.       pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia

2.       pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;

3.       pracownicy JST, w tym przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego;

4.       kadra podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji oraz ich otoczenie (otoczenie rozumiane jako podmioty i instytucje współdziałające w powyższym zakresie z ww. podmiotami, wśród których można wyróżnić sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów rodziny, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych i innych);

Spotkania Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Spotkania grup roboczych działających przy komitecie

Wizyty studyjne dla członków Komitetu i grup roboczych

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.

Przy czym skład członków komitetu i grup roboczych jest zamknięty. Jego skład i liczbę członkiń/członków określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej oraz uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Spotkania grupy ds. aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

5.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.

Spotkania 1 i 2 dniowe sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
Szkolenia 2-dniowe dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej
1.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

2.        instytucja pośrednicząca i zarządzająca

Spotkania warsztatowe i informacyjne dot. współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej m.in. z centrami usług społecznych/powiatowymi urzędami pracy/ powiatowymi radami rynku pracy/jednostkami samorządu terytorialnego 1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

3.       podmioty sektora publicznego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia;

Dolnośląski Dzień Ekonomii Społecznej 1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

5.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych;

6.       organizacje pozarządowe;

Dolnośląskie Mistrzostwa Przedsiębiorczości Społecznej jednostki systemu edukacji, szkoły wyższe;
Szkolenia 2 – dniowe dla kadry warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej

Dostosowane do potrzeb grupy docelowej zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb

pracownicy zatrudnieni w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego2 takich jak warsztat terapii zajęciowej lub zakład aktywności zawodowej zatrudnieni jako: pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
Dolnośląskie Forum Ekonomii Społecznej

WRO BIZnES – biznesmikser

Akademia BIZnES Class

1.       samorządy terytorialne (w tym instytucja pośrednicząca i zarządzająca) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym;

2.       podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję;

3.       otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;

4.       ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;

5.       inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznych na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznych na rzecz społecznych lokalnych

6.       organizacje pozarządowe;

7.       podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznych realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznych min. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.;

8.       przedsiębiorcy;

[1] Przez instytucje działające na rzecz włączenia społecznego rozumie się instytucje realizujące działania w obszarach wskazanych w Celu Strategicznym 4 lit. h-l EFS+, tj. aktywne włączenie społeczne, integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i zdrowotne, ekonomia społeczna lub integracja społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz społeczności marginalizowanych tj. Romowie.

[2] Przez instytucje i podmioty działające na rzecz włączenia społecznego rozumie się instytucje i podmioty  realizujące działania w obszarach wskazanych w Celu Strategicznym 4 lit. h-l EFS+, tj. aktywne włączenie społeczne, integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i zdrowotne, ekonomia społeczna lub integracja społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów oraz społeczności marginalizowanych tj. Romowie.

 

Rodzaje form wsparcia (wskazane w powyższej tabeli) mogą ulec zmianie w trakcie realizacji Projektu lub w ogóle nie zostać zrealizowane. Formy wsparcia mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej i/lub online i/lub hybrydowej. Zmiany te nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.

Realizator każdorazowo będzie informował w zaproszeniu do udziału we wsparciu do jakiej grupy docelowej skierowana jest dana forma wsparcia i jakie warunki musi spełnić odbiorca wsparcia, aby wziąć w niej udział.