Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej

Projekt pn.: „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej” jest współfinasowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych kadr zatrudnionych w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej poprzez udział w szkoleniach oraz innych formach wsparcia realizowanych na terenie Dolnego Śląska.

Grupa docelowa:
Grupę docelową będzie stanowiła kadra realizująca działania w obszarze usług społecznych z:
1) Ośrodków Pomocy Społecznej
2) Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
3) Ośrodków Interwencji Kryzysowej
4) Podmiotów Ekonomii Społecznej
5) Podmiotów reintegracyjnych
6) Organizacji pozarządowych

Działania:
W ramach projektu zaplanowano realizację ok. 240 szkoleń w latach 2023-2027.
Zaplanowane formy wsparcia będą odbywały się w różnej formie m.in. warsztatów, prezentacji, seminariów – z wykorzystaniem metod aktywnych, takich jak np. case study, burza mózgów, drama.
W ramach projektu przewidziano realizację specjalistycznych szkoleń podzielonych na następujące bloki tematyczne:
– szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
– szkolenia z zakresu stosowania prawa;
– szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami;
– szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji;
– szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze pomocy i integracji społecznej;
– szkolenia z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Rezultaty:
W projekcie całkowita liczba osób objętych wsparciem będzie wynosiła min. 680 osób, z czego sytuacja społeczna 520 osób ulegnie poprawie po opuszczeniu programu.

Okres realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

Wartość projektu:
Łączna wartość projektu wynosi 8 032 500,00 zł, w tym dofinasowanie 7 630 875,00 zł.
(z czego 70% środki UE, tj.: 5 622 750,00 zł oraz 25% budżet państwa, tj.: 2 008 125,00 zł).