Czym jest FPPoPP?

Czym jest Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej?

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin są uprawnione do uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony podmiotów rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Głównym celem powyższej pomocy jest zapewnienie poszkodowanym właściwego wsparcia oraz jak największe złagodzenie skutków zaistniałego przestępstwa. Ze środków państwowych wyodrębniony został specjalny fundusz celowy, tzw. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Funkcjonowanie Funduszu oraz tryb udzielania pomocy w jego ramach reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. 2014 poz. 189). Ministerstwo Sprawiedliwości udziela dofinansowania w formie dotacji celowych podmiotom spoza sektora finansów publicznych, świadczącym pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin. Dofinansowanie udzielane jest w trybie organizowanych co roku otwartych konkursów, a zakres udzielanego wsparcia jest mocno rozbudowany i zróżnicowany, zgodnie z zasadą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW.

We wszystkich województwach RP, w tym również na obszarze województwa dolnośląskiego, w roku 2015 w ramach otwartego konkursu ofert wyłonione zostały podmioty, którym na podstawie umów przyznane zostały stosowne dotacje na udzielanie powyższej pomocy. Lista wszystkich podmiotów zajmujących się udzielaniem wsparcia w ramach Funduszu wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl. Na obszarze województwa dolnośląskiego pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomoc postpenitencjarna świadczona jest przez podmiot:

1. Stowarzyszenie Intro, KRS: 0000217537
adres: Plac Świętego Macieja 4/5/6 ,50-244 Wrocław
Dane kontaktowe: e-mail: intro@psychotekst.pl, www.intro.org.pl
Wszystkie formy wsparcia oferowane przez podmiot są realizowane w roku 2015 w każdej z 12 lokalizacji na Dolnym Śląsku: Wrocław, Legnica, Środa Śląska , Sobótka, Oława, Miękinia, Mietków, Marcinowice , Strzelin, Ząbkowice Śląskie, Łagiewniki Brzeg Dolny.
Ponadto pomoc świadczona jest w formie zdalnej: Internet (skype, email, czat). Dokładne formy pomocy, dane kontaktowe, terminy konsultacji wskazane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz na tej stronie internetowej w zakładce: Podmioty udzielające wsparcia w 2015 roku.

2. W roku 2015 Podmiot jaki na obszarze województwa dolnośląskiego realizuje zadanie publiczne: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” to:
Stowarzyszenie Pomocy „LUDZIE LUDZIOM”, ul. Reymonta 10, 50-225 Wrocław,
e-mail: stowarzyszenie@ludzieludziom.pl,www.ludzieludziom.pl.
(źródło aktualne informacji: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6623,ogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-na.html z dn. 2.04.15)