Podstawy prawne i działania Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

I. USTAWA z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901)
Zgodnie z Art. 118. Regionalne komisje egzaminacyjne:

1. Przy urzędach marszałkowskich działają regionalne komisje egzaminacyjne do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Decyzją marszałka województwa regionalna komisja egzaminacyjna może działać przy regionalnym ośrodku polityki społecznej lub przy innym podmiocie, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

1b. W związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 2, członkom regionalnych komisji egzaminacyjnych przysługują diety oraz inne należności za czas podróży, na zasadach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników na obszarze kraju.

1c. Koszty działalności regionalnych komisji egzaminacyjnych, w tym wynagrodzenia członków komisji, pokrywa urząd marszałkowski, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, regionalny ośrodek polityki społecznej albo podmiot, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

1d. Obsługę administracyjno-techniczną regionalnej komisji egzaminacyjnej zapewnia marszałek danego województwa, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej albo osoba kierująca innym podmiotem, którego organem prowadzącym jest samorząd województwa.

2. Do zadań regionalnych komisji egzaminacyjnych należy:
1) przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
2) nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
3) prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
4) opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2a. Za egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w tym za egzamin poprawkowy, osoby przystępujące wnoszą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

II. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. poz. 486 oraz z 2022r. poz.2358).

TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW REGIONALNYCH KOMISJI
ORAZ ORGANIZACJA PRACY TYCH KOMISJI

Zgodnie z § 4 Regionalna Komisja Egzaminacyjna:

1.Regionalna komisja składa się z nie mniej niż 4 i nie więcej niż 5 członków.
2. W skład regionalnej komisji wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.
3. Członków regionalnej komisji powołuje Komisja na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.
4. Członkowie regionalnej komisji wybierają ze swojego składu przewodniczącego, który kieruje praca mi regionalnej komisji.
5. Przewodniczący regionalnej komisji wyznacza zastępcę pełniącego jednocześnie funkcję sekretarza regionalnej komisji.
6.Odwołanie przewodniczącego i członków regionalnej komisji może nastąpić w przypadku ich śmierci, na podstawie ich pisemnej rezygnacji albo w drodze odwołania ich z funkcji przez Komisję na wniosek marszałka danego województwa lub w przypadku gdy nie wywiązywali się z zadań określonych w art. 118 ust. 2 ustawy lub jeśli niewłaściwie je wykonywali.
7. W razie konieczności uzupełnienia składu regionalnej komisji w przypadkach określonych w ust. 6 Komisja na wniosek marszałka danego województwa powołuje nowych członków regionalnej komisji na czas pozostały do końca okresu, o którym mowa w ust. 3.