Informacja o projekcie

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS i realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego, Typ 7.8 F Podnoszenie kompetencji kadr.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji zawodowych kadr zatrudnionych w
obszarze interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa dolnośląskiego poprzez organizację szkoleń i studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Grupy docelowe:
Grupą docelową projektu będzie kadra realizująca działania w obszarze usług społecznych zatrudnionych w:
1) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
2) Ośrodkach Interwencji Kryzysowej;
3) Zespołach i Grupach diagnostyczno – pomocowych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
4) gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych;
5) Policji;
6) wymiarze sprawiedliwości;
6) oświacie;
7) ochronie zdrowia;
8) organizacjach pozarządowych.

Działania:
W projekcie przewidziano realizację szkoleń dwu- i trzydniowych oraz studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Bloki tematyczne szkoleń będą obejmowały m.in. takie zagadnienia jak:
– profilaktykę przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy;
– zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy,
zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwość pomocy;
– etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie;
– przemoc wobec dziecka;
– przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
– współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych;
– prawne aspekty przeciwdziałania przemocy itp.

Łącznie w projekcie weźmie udział minimum 450 osób z terenu województwa dolnośląskiego – przedstawicieli obszaru interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Projekt rozpocznie się konferencją zorganizowaną dla przedstawicieli grupy docelowej.

Okres realizacji projektu:
Projekt realizowany jest w okresie: od 1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Wartość projektu:
Łączna wartość projektu wynosi: 1 721 250,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 635 187,50 zł
(z czego 70% środki UE, tj.: 1 204 875,00 zł oraz 25% budżet państwa, tj.: 430 312,50 zł)

Kontakt:
Monika Zentkowska – specjalista ds. obsługi merytorycznej projektu
tel. 71/ 770 42 28
tel. 507 838 890
e-mail: m.zentkowska@dops.wroc.pl