INFORMACJA O PROJEKCIE

Projekt „Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej w województwie dolnośląskim”.

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Działania 4.13 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2023 – 31.12.2028

Kwota całkowita projektu: 26 639 887,31 PLN

Środki europejskie: 21 983 235,00 PLN

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie dolnośląskim. Dążymy również do wypracowania mechanizmu sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami działającymi na terenie województwa dolnośląskiego.

W ramach projektu planujemy:

I. prowadzić badania w obszarze pomocy i integracji społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ekonomii społecznej, które pozwolą nam ukierunkować wsparcie dla tego sektora i lepiej koordynować politykę włączenia społecznego województwa;

II. propagować rozwiązania mające na celu planowanie usług społecznych i ich rozwój przez samorządy lokalne dzięki działaniom takim jak:

 • doradztwo w zakresie koordynacji, tworzenia i wdrażania programów strategicznych dotyczące obszaru polityki społecznej, w szczególności lokalnych (gminnych i powiatowych) planów rozwoju usług społecznych;
 • seminaria poświęcone lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju usług społecznych.

III. upowszechniać informacje dotyczące usług społecznych m.in. za pośrednictwem Dolnośląskiej Mapy Wsparcia Społecznego (https://dmws.pl) oraz różnych spotkań informacyjnych;

IV. wspierać samorządy w zakresie tworzenia centrów usług społecznych (dalej: CUS) poprzez:

 • działania ogólnoinformacyjne i upowszechniające (spotkania, konferencje, warsztaty, seminaria Forum Centrum Usług Społecznych);
 • szkolenia dla kadr CUS;
 • doradztwo w procesie tworzenia i funkcjonowania CUS;
 • wizyty studyjne.

V. zrealizować działania mające na celu rozwój potencjału organizacji i instytucji działających w sferze integracji i pomocy społecznej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej takie jak:

 • wydarzenia ogólnoinformacyjne i upowszechniające (spotkania, konferencje, warsztaty, seminaria, Dolnośląskim Forum Pomocy Społecznej)
 • szkolenia dla kadr;
 • szkolenia specjalizacyjne dla pracowników socjalnych i superwizorów;
 • doradztwo w obszarze: koordynacji, tworzenia i wdrażania lokalnych programów strategicznych dot. obszaru polityki społecznej, w tym przede wszystkim LPDI, wdrażania modeli wsparcia osób w kryzysie bezdomności w tym modelu „Najpierw Mieszkanie”, w programowaniu lokalnym dotyczącym ekonomii społecznej, przede wszystkim w uwzględnianiu w strategiach rozwiązywania problemów społecznych potencjału podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, w zakresie świadczenia usług społecznych, dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) w procesie tworzenia i funkcjonowania CUS, dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego (dalej PZS).

VI. propagować wiedzę na temat deinstytucjonalizacji oraz zrealizować działania mające na celu zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz rozwój tych usług takie jak:

 • wydarzenia ogólnoinformacyjne i upowszechniające (spotkania, konferencje, warsztaty, seminaria);
 • szkolenia dla kadr planujących i organizujących usługi społeczne.

VII. propagować nowe rozwiązania dotyczące wsparcia osób bezdomnych przez:

 • spotkania upowszechniające model wsparcia osób w kryzysie bezdomności;
 • wizyty studyjne dotyczące modelu „Najpierw mieszkanie”;
 • doradztwo związane z wdrażaniem modelu „Najpierw mieszkanie”.

VIII. wspierać podmioty reintegracyjne dla osób z niepełnosprawnością (zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej dalej ZAZ, WTZ) oraz PZS poprzez ich sieciowanie oraz organizację różnych szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych związanych z ich funkcjonowaniem

IX. sieciować i współpracować z dolnośląskimi ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (dalej OWES) przez:

 • spotkania sieciujące;
 • szkolenia dla kadr OWES;
 • spotkania warsztatowe i informacyjne.

X. koordynować politykę regionalną w obszarze ekonomii społecznej przez:

 • organizację spotkań Dolnośląskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i działających przy nim grup roboczych
 • monitoring realizacji oraz aktualizację regionalnych dokumentów dotyczących sektora ekonomii społecznej

XI. promować rozwiązania dotyczące ekonomii społecznej oraz nowe rozwiązania w obszarze pomocy społecznej w formie:

 • kampanii informacyjnych;
 • dni ekonomii społecznej;
 • seminariów i doradztwa dot. stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych;
 • spotkań mających na celu zwiększanie współpracy pomiędzy jednostkami i powiatami, powiatowymi urzędami pracy.

XII. zorganizować Mistrzostwa Przedsiębiorczości społecznej dla szkół.

Wspierając samorządy oraz podmioty ekonomii społecznej dążymy do zapewnienia mieszkańcom województwa dolnośląskiego godnych warunków życia osób niesamodzielnych oraz poprawy jakości i dostępności usług społecznych.

Grupa docelowa:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia;
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
 • pracownicy JST, w tym przedstawiciele władz samorządowych na poziomie gminnym i powiatowym;
 • kadra podmiotów działających na obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji, ich otoczenie (m.in. sędziowie, kuratorzy sądowi, pedagodzy rodziny, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy socjalni i inni);
 • samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne;
 • OWES, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej;
 • inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnych;
 • organizacje pozarządowe (dalej NGO);
 • przedsiębiorcy;
 • podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego, realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej m.in. służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itp.

W rezultacie działań projektowych:

 • obejmiemy wsparciem 1332 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego;
 • podniesiemy kwalifikacje/kompetencje 1265 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego poprzez realizację szkoleń i szkoleń specjalistycznych
 • obejmiemy wsparciem w zakresie ekonomii społecznej i wsparcia podmiotów ekonomii społecznej 70% pracowników gmin i powiatów województwa dolnośląskiego
 • obejmiemy szkoleniami i asystą w zakresie pieczy zastępczej 70% jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu w województwie dolnośląskim
 • obejmiemy szkoleniami i asystą w zakresie więzi rodzinnych 50% jednostek samorządu terytorialnego na obszarze województwa dolnośląskiego
 • obejmiemy szkoleniami w zakresie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 40 osób
 • przeprowadzimy 20 monitoringów akredytowanych OWES w oparciu o kryteria opracowane przez MRPiPS
 • obejmiemy wsparciem w formie szkoleń/asysty w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych 200 przedstawicieli kadr jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów świadczących usługi społeczne działających w obszarze województwa dolnośląskiego
 • obejmiemy wsparciem w formie szkoleń/asysty w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych 21 podmiotów z poziomu powiatowego oraz innych podmiotów świadczących usługi społeczne
 • przeszkolimy 600 osób z zakresu Ustawy o CUS
 • wsparciem obejmiemy 120 podmiotów wsparciem dotyczącym planowania interwencji w zakresie rozwoju usług społecznych oraz kreacji i organizacji w społeczeństwie lub promowania tworzenia lokalnych mechanizmów koordynacji lub planowania i realizacji działań z zakresu deinstytucjonalizacji lub nowych sposobów działania, rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej
 • w wyniku naszych działań 50% jednostek samorządu terytorialnego opracuje i będzie realizować lokalne lub regionalne plany rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie