Jesteś tutaj:

Aktualności – Wsparcie DPS

GRANTY NA WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. „ Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Cel projektu:
Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka

Działanie:
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres i okres realizacji projektu:
Dopłaty do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.01.2021 r do 31.03.2021 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMĆ GRANT:

Granty będą mogły być przeznaczone na:
1. Dopłaty do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.01.2021 r do 31.03.2021 r.

 

Więcej „OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu informuje, że zgodnie z §15 ust 1 Regulaminu przyznawania grantów, termin składania wniosków o grant w ramach Projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS” zostaje przedłużony do dnia 1 września 2020 r.

GRANTY NA WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Cel projektu:
Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka

Działanie:
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres i okres realizacji projektu:
Dodatki do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.08.2020 r do 31.10.2020 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMĆ GRANT:

Granty będą mogły być przeznaczone na:
1. Dodatki do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.08.2020 r do 31.10.2020 r.

KTO MOŻE ŻŁOŻYĆ WNIOSEK ?

O grant mogą ubiegać się:

  1. 1.1 Jednostki samorządu terytorialnego podmiot/organ prowadzący DPS
    1.2 Organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w Art. 54 Ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.
  2. W sytuacji, gdy o grant wnioskuje podmiot, na więcej niż jeden DPS, składa on odrębne wnioski o przyznanie grantu dla każdej placówki, natomiast podpisuje jedną umowę o powierzenie grantu dla wszystkich placówek (DPS-u/-ów), a w treści umowy wykazywany jest każdy grant oddzielnie (wartość i podmiot, na rzecz którego jest przyznawany). Załącznikiem do umowy powierzenia grantu są wnioski grantowe na realizację zadań na rzecz poszczególnych podmiotów. Rozliczenie umowy również odbywa się w podziale na poszczególne podmioty, na rzecz których Wnioskodawca ubiegał się o przyznanie grantu. Grantobiorca może otrzymać w ramach projektu jeden grant na każdą ze wspieranych placówek.
  3. Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Termin składania wniosków: od 11.08.2020 r. do 25.08.2020 r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski oceniane będą na bieżąco według kolejności wpływu. Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantów, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

1. Maksymalna kwota grantu uzależniona jest od liczby pracowników DPS podległych Wnioskodawcy, świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami, według stanu na dzień 15.07.2020 r. 2. Maksymalna kwota jednostkowa wynosi: liczba etatów x 1 450,00 zł x 3 miesiące.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.dops.wroc.pl, wypełnić i złożyć w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP www.epup.gov.pl podpisując profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszej konsultacji z Grantodawcą, wniosek można złożyć w formie papierowej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZACE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy. Osoby do kontaktu:

  1. Agnieszka Dąbrowska-Nawrocka e-mail: a.dabrowska-nawrocka@dops.wroc.pl tel. 71 770 42 30
  2. Paweł Antoniewicz e-mail: p.antoniewicz@dops.wroc.pl tel. 71 770 42 30

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków

Regulamin przyznawania grantów od 18.08.2020r.

Ogłoszenie

Regulamin przyznawania grantów

Załącznik 1 do regulaminu_Wniosek o przyznanie grantu_DOPS

Załącznik 2_do regulaminu_Karta oceny formalnej_DOPS

Załącznik 2 do regulaminu Karta oceny formalnej DOPS

Załącznik 3 do umowy Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik 3 do regulaminu Karta oceny merytorycznej DOPS

Załącznik 4 do regulaminu Umowa grantowa DOPS

Załącznik 4 do umowy Sprawozdanie końcowe DOPS

Do góry