Warunki udziału w projekcie

– rodzic musi sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, które w momencie przyjęcia do żłobka będzie miało ukończony 20 tydzień życia.
– rodzic musi być osobą powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub osobą pozostającą bez zatrudnienia (w tym na urlopach wychowawczych).