Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza samorządy gminne i powiatowe z terenu województwa dolnośląskiego do udziału w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”, którego celem jest:

  1. wyróżnienie działań podejmowanych na rzecz rodziny i polityki prorodzinnej przez samorządy terytorialne z terenu województwa dolnośląskiego
  2. pobudzenie aktywności samorządów lokalnych w obszarze polityki prorodzinnej
  3. identyfikacja i promocja „dobrych praktyk” w obszarze działań samorządów lokalnych na rzecz rodziny.

Laureaci konkursu, zgodnie z art. 8a. Ustawy o Samorządzie Województwa, zostaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego rekomendowani Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej.
Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele władz Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Wojewody Dolnośląskiego, Rzecznika Praw Dziecka oraz regionalne osobistości, cieszące się powszechnym autorytetem.
W ramach Konkursu oceniane będą działania mające na celu wzmocnienie potencjału dolnośląskiej rodziny, w tym:

  1. Promocja idei „dużej rodziny”, budowanie pozytywnego wizerunku „dużej rodziny” oraz wsparcie „dużych rodzin” w pełnionych przez nie funkcjach opiekuńczo – wychowawczych
  2. Działania na rzecz wzmacniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny oraz wzmacniania wzajemnych relacji łączących członków rodziny
  3. Tworzenie możliwości/ oferty spędzania przez rodzinę wspólnie czasu wolnego i rekreacji – oferta rekreacyjna, sportowa, kulturowa, edukacyjna
  4. Promocja rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego
  5. Działania na rzecz wzmacniania więzi międzypokoleniowych, opartych na wzajemnym szacunku i współodpowiedzialności za swój los
  6. Wsparcie rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Do Konkursu mogą być zgłaszane działania prowadzone przez samorządy lokalne samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.
W 2014 łączna pula środków finansowych przeznaczona do rozdysponowania w trybie art. 8a Ustawy o Samorządzie Województwa wśród Laureatów Konkursu w formie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego wynosi 550.000 zł brutto.
W ramach łącznej puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel wskazanych zostanie trzech Laureatów Konkursu rekomendowanych Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego do udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na działania na rzecz lokalnej polityki prorodzinnej:

I Laureat Główny – dotacja celowa w wysokości 350.000 zł
II Laureat – dotacja celowa w wysokości 150.000 zł
III Laureat – dotacja celowa w wysokości 50.000 zł

Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o niewyłanianiu Laureata Głównego lub pozostałych Laureatów w Konkursie. W takim wypadku Kapituła Konkursu może zdecydować o zwiększeniu wysokości dotacji celowej przyznanej pozostałym Laureatom nagród lub przyznania dotacji celowej większej liczbie Laureatów Konkursu.
W ramach Konkursu oceniane będą działania samorządów terytorialnych w obszarze lokalnej polityki prorodzinnej prowadzone pomiędzy 01 stycznia 2013 roku a 31 sierpnia 2014 roku.
Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia rozpoczęte w okresie wcześniejszym, pod warunkiem, że były prowadzone w roku 2013 i są kontynuowane w 2014 roku. W takim przypadku ocenie podlegać będą działania prowadzone od dnia 01.01.2013r.
Wnioski konkursowe w roku 2014 można składać do dnia 01 września 2014r.
Wniosek w wersji papierowej można złożyć osobiście w Sekretariacie Konkursu, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław, pok. 105 (do godz. 15.00) lub przesłać drogą pocztową na adres Sekretariatu Konkursu (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław – z dopiskiem Konkurs „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”).
Wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu – rodzina.dolnyslask@dops.wroc.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2014r. godz. 00.00.
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w terminie do dnia 30 września 2014r.
Uroczystość ogłoszenia Laureatów Konkursu odbędzie się w czwartym kwartale 2014r.
Środki finansowe otrzymane przez Laureatów Konkursu, będą mogły być wydatkowane do dnia 31.12.2015r.
Wszelkie informacje na temat formuły i zasad Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” oraz w Szczegółowych zasadach uczestnictwa w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”.
Szczegółowe informacje na temat zasad i przebiegu Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” można uzyskać pod numerem telefonu 71 770 42 33 w godz. 8.00-14.00

Załączniki:

Regulamin Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” 

Formularz zgłoszenia udziału w Konkursie 

Karta oceny formalnej 

Karta oceny merytorycznej