Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej

DOPS Wrocław zaprasza na konferencję „Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego”
W konferencji mogą wziąć udział przedstawiciele grupy docelowej „Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”.

Termin szkolenia: 29.11.2013r.
Miejsce szkolenia: Hotel „Jasek” ul. Sułowska 39, 51-180 Wrocław
Liczba miejsc: 85
Czas trwania: 10:30-14:00
Termin przesyłania zgłoszeń: 22.11.2013r.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym
faksem pod nr tel. 71/770 42 30
lub na adres e-mail: b.rochminski@dops.wroc.pl
Dodatkowe informacje pod nr: 71/770 42 29

Pierwszeństwo będą miały zgłoszenia osób, które do tej pory nie były odbiorcami udzielanego wsparcia w ramach Projektu. W przypadku dużej ilości zgłoszeń z jednego ośrodka Koordynator Projektu ma prawo do zweryfikowania liczby uczestników na daną formę wsparcia.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku
dużego zainteresowania daną formą wsparcia.
O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność nadsyłania zgłoszeń

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie organizuje transportu dla uczestników spotkania oraz nie zapewnia noclegu uczestnikom zamieszkującym w miejscowości, w której realizowana jest forma wsparcia.

Celem zapewnienia równości szans ze względu na płeć w dostępie do projektu DOPS, w tym przypadku na korzyść mężczyzn, 10% miejsc zgłoszeniowych zostanie zarezerwowane, a jej wykorzystanie zostanie odłożone do końca okresu rekrutacji.

Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Formularz zgłoszeniowy czarno-biały
Regulamin
Program

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej zaprasza na szkolenie „Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie – procedury pomocy krzywdzonemu dziecku oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą”

Drodzy Państwo,

Zapraszamy serdecznie do skorzystania ze szkolenia organizowanego w ramach Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Szkolenie skierowane jest do pracowników pomocy społecznej a w szczególności do członków zespołów interdyscyplinarnych. Poświęcone będzie zagadnieniom związanym z pomocą krzywdzonym dzieciom oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Tematyka: Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21 marca 2013 r.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkolenia. Poniżej program oraz karta zgłoszeniowa.

Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej (DFPS) jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej zawiązanym 29. października 2012 roku. Głównym celem działania Forum jest integracja i rozwój dolnośląskiego systemu pomocy społecznej. Działalność Forum opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Członkami Forum są osoby i instytucje działające w obszarze pomocy społecznej z terenu województwa dolnośląskiego. Reprezentujemy pomoc społeczną wobec samorządów lokalnych, instytucji rządowych. Kształtujemy nowoczesną politykę społeczną, reprezentujemy i artykułujemy potrzeby środowiska. Naszymi działaniami chcemy przyczynić się do wzmocnienia pozycji pomocy społecznej i wizerunku jej kadry.

Zapraszamy do włączenia się w nasze działania. W załączniku Deklaracja Przystąpienia do Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej. Na szkoleniu Przewodnicząca Zarządu DFPS Elżbieta Pawłowska ( MOPS Szklarska Poręba) opowie więcej o koncepcji DFPS.

Karty zgłoszeniowe proszę wysyłać na adres e-mail: joanna.kowalska@rcwip.pl

Zaproszenie na szkolenie

Program szkolenia

Karta zgłoszeniowa