Ania 14 lat – wpis dokonany 06.06.2022

Ania – 14- letnia dziewczyna, która pomimo swojego wieku w dalszym ciągu marzy, aby mieć
nowych rodziców. Ania została zakwalifikowana do adopcji wraz ze swoim młodszym
rodzeństwem w 2017 r. Niestety nie znalazła się żadna rodzina, która chciałaby adoptować
trzyosobowe rodzeństwo. Obecnie Ania świadomie poprosiła, aby poszukiwać tylko dla niej
rodziców.
          Dziewczynka jest uczennicą VI klasy Szkoły Podstawowej. Jest dzieckiem miłym, zawsze
chętna do współpracy i zajęć grupowych. Przestrzega zasad panujących w szkole i klasie,
systematycznie uczestniczy w zajęciach. W trakcie lekcji jest aktywna, chętnie zgłasza się do
odpowiedzi, nawet gdy popełnia błędy nie zniechęca się i próbuje ponownie. Bierze aktywny
udział w życiu szkoły, angażuje się w występy, apele, koncerty, chętnie bierze udział w
klasowych wycieczkach. Ma pozytywny stosunek do nauczycieli i większości uczniów. Do
starszych odnosi w sposób kulturalny i grzeczny. Ania twierdzi, że lubi się uczyć i osiąga dobre
wyniki w nauce, z łatwością przyswaja wiedzę z obszaru matematyki. Przejawia także talenty
artystyczne, lubi zajmować się fotografią. W szkole korzysta z zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
          Ania jest rozmowna, chętnie i często dzieli się bieżącymi wydarzeniami i przeżyciami ze
swojego życia. Jest pogodna, spokojna i stabilna emocjonalnie. Relacje z rówieśnikami, jak i w
środowisku rodzinnym opisuje jako dobre. Dziewczynka jest akceptowana przez rówieśników,
potrafi współpracować z innymi. W sferze emocjonalnej kontroluje swoje zachowanie, w
sytuacjach trudnych nie obraża się na innych, nie płacze, spokojnie reaguje na opinie o sobie.
          Dziewczynka jest pod opieką okulisty, ortodonty, pulmonologa, logopedy oraz
laryngologa – stwierdzono niedosłuch. Stosuje farmakoterapię w związku z nadpobudliwością
psychoruchową. Współpracuje z psychologiem.

Telefon do pracownika Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego sprawę dziecka:
p. Tamara Rusińska – 71/ 782 38 86 bądź 570 100 249