Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że 11 września 2023r. Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 7405/VI/23 został przyjęty Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031.

Celem głównym Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031 jest: Wzmocnienie potencjału rodziny dolnośląskiej poprzez budowę i udoskonalanie rozwiązań systemowych na rzecz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W ramach Programu wyodrębniono cztery obszary problemowe, które stanowić będą przedmiot działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Zapisy zawarte w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2023-2031 uwzględniają ustawodawstwo krajowe oraz zapisy strategicznych dokumentów regionalnych, szczególnie zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 oraz Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2021-2030.