Aktualności

Udział przedstawicieli DOPS
w Europejskim Forum Demograficznym,
Bruksela 6-7 maja 2013 r.

W dniach od 6 do 7 maja 2013 roku odbyło się Europejskie Forum Demograficzne zorganizowane po raz czwarty w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. W ramach tegorocznego spotkania skoncentrowano się na konieczności wzmożonego inwestowania w zadania pośrednio lub bezpośrednio dotyczące demograficznej przyszłości Europy. Równocześnie organizatorzy odnieśli się do dominującego obecnie podejścia do polityk szczegółowych, bazującego na tzw. „social investment” który przekłada się na rzeczywisty wzrost partycypacji osób w życiu społecznym i dostępie do rynku pracy. Wśród kluczowych zagadnień Forum znalazły się kwestie związane z planowaniem polityki prorodzinnej, wspierania taniej i wysokiej jakości opieki nad dziećmi oraz edukacji (w tym zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki), jak również wsparcia w zakresie mieszkalnictwa, zatrudnienia i dostępności opiek zdrowotnej. Do udziału w spotkaniu zainaugurowanym przez László Andor’a, komisarza Unii Europejskiej ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, zaproszono przedstawicieli różnorodnych instytucji, organizacji, organów UE i ich ciał doradczych (w tym Banku Światowego, UNESCO, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz sieci Eurochild), jak również ekspertów od zagadnień demograficznych reprezentujących administrację publiczną i samorządową obszaru całej Unii Europejskiej. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Francesco Billari z Uniwersytetu Oksfordzkiego (pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego stowarzyszenia EAPS – European Association for Population Studies), dr Monika Quesser (ekspert ds. systemów zabezpieczeń emerytalnych, nadzorująca działania OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w zakresie polityki społecznej) oraz Mark Frequin (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Królestwa Niderlandów), którzy omówili kwestię bieżącego inwestowania w szeroko pojęte zjawisko przemian demograficznych, celem opanowania ich negatywnych skutków w przeciągu dwóch kolejnych dekad.

W ramach forum zorganizowano także warsztat pn. „Wspieranie szans młodych osób” moderowany przez członka Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans KE, równolegle do drugiego spotkania, dotyczącego konieczności zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, moderowanego przez prof. Irenę Kotowską. Udział prof. Kotowskiej, kierownika Zakładu Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, stanowił wkład polskich ekspertów w forum, wzbogacony przez prezentację dr Chłoń-Domińczak (SGH) dotyczącą sposobów przedłużania aktywności zawodowej i kształcenia ustawicznego. Pierwszy dzień forum podsumowano w trakcie sesji plenarnej, a wnioski zaistniałe w trakcie przeprowadzonych warsztatów poszerzono o odczyt Spéder’a Zsolt’a z węgierskiego Urzędu Statystycznego dotyczący zjawiska tzw. społecznych i demograficznych okresów przejściowych. W drugim dniu Forum przewidziano dwie debaty, dotyczące sytuacji regionów, spadku koniunktury i ich nierównomiernego rozwoju (w kontekście dynamicznych przemian demograficznych), oraz inwestowania z wyprzedzeniem w działania, które przywróciłyby demograficzną równowagę w Europie. Forum zakończono spotkaniem „okrągłego stołu” pod przewodnictwem przedstawicieli UNESCO oraz organizacji Eurochild (finansowanej przez KE i działającej na rzecz dzieci i młodzieży), w ramach której omówiono kwestie wspierania rodzin i rodzicielstwa.

Z ramienia DOPS w forum udział wzięli pracownicy Działu Współpracy i Analiz, dr Agnieszka Pierzchalska oraz Karolina Samborska-Zaleska na zaproszenie Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Zaproszenie przedstawicieli DOPS wiąże się z zakończonym w grudniu 2012 roku projektem DART (Declining, Ageing and Regional Transformation tj. zmniejszanie i starzenie się społeczeństwa oraz przekształcenia regionalne), realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC 2007 – 2013 r. w ramach Celu 3 (Europejskiej Współpracy Terytorialnej). Biuro zaprosiło Ośrodek do uczestnictwa w tegorocznej edycji Forum nie tylko w związku z realizacją DART (oraz aktywnością projektową DOPS w dziedzinie demografii na terenie Dolnego Śląska), ale również w efekcie przynależenia Regionalnego Biura do nieformalnej sieci regionów pn. Demographic Change Regions Network (DCRN), w związku z czym oprócz Projektu DART DOPS promował również działania wspomnianej wyżej sieci DCRN. Udział przedstawicieli DOPS wiązał się z wystawieniem materiałów promocyjnych dotyczących realizowanych przez DOPS projektów i inicjatyw oraz udziałem w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej i wybranych sieci międzynarodowych działających w obszarze bieżących wyzwań demograficznych.

Wartością dodaną udziału w Forum było zorganizowanie przez Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej – p. Iwoną Gańko oraz p. Jarosławem Hawryszem, pełniących funkcję Programme managers w Wydziale ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Cel wizyty stanowiło przedyskutowanie kwestii związanych z nawiązaniem efektywniejszej współpracy pomiędzy administracją samorządową poszczególnych regionów (w tym Dolnego Śląska) a przedstawicielami KE, szczególnie w kontekście zwiększonych możliwości bezpośredniego kontaktu i wymiany uwag. Oprócz przedstawicieli KE oraz delegacji DOPS w spotkaniu wzięli udział reprezentanci Biura Regionalnego –p. Ewa Woods oraz p. Katarzyna Świętosławska.