Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Projekt „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”, współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zakresu Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest  podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez realizację działań dydaktycznych w postaci szkoleń, a także wsparcie uczestników poprzez udział w superwizji i coachingu – umożliwiających wieloaspektowy ogląd wykonywanej pracy, dzielenie się obserwacjami, wymianę doświadczeń, jak również opracowanie długofalowych planów działania w pracy z rodziną lub poszczególnymi jej członkami.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez cztery Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z terenu makroregionu południowego, obejmującego województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie i opolskie. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Województwa Śląskiego.

Grupy docelowe projektu

Wsparcie w ramach projektu oferowane jest do następujących grup odbiorców:

 • Poziom gminy – m.in. asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby pracujące z rodziną lub zajmujące się i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka.
 • poziom powiatów – m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (również placówek typu rodzinnego), pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówkach, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.
 • poziom województwa – m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych.
 • poziom wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 • przedstawiciele służb współpracujących i współtworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej – m.in. przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędziowie, kuratorzy), przedstawicieli oświaty (m.in. pedagodzy i psychologowie szkolni, wychowawcy), służby zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki, położne) oraz innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

W ramach projektu przewidziano realizację specjalistycznych szkoleń podzielonych na następujące bloki tematyczne:

 • szkolenia dla kadry zarządzającej;
 • szkolenia z zakresu lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • szkolenia z zakresu stosowania prawa;
 • szkolenia z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami;
 • szkolenia dla organów kontrolnych wojewody;
 • szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Łącznie w szkoleniach weźmie udział minimum 702 osoby z terenu województwa dolnośląskiego.

 

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2022 roku.

Wartość projektu

Łączna wartość projektu wynosi 4 402 612,72 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 3 710 522,00 zł.

Wartość projektu dla Województwa Dolnośląskiego 1 402 896,50 zł, w tym dofinansowanie z Unii
Europejskiej – 1 182 361,17 zł.