Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej za pomocą adresu iod@dops.wroc.pl

adres do korespondencji: ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania oraz sądy powszechne i administracyjne.

5) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania ich sprostowania (ew. poprawiania),
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@dops.wroc.pl.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez dział merytoryczny Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).