Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030

Program do pobrania

 

Raport z konsultacji społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030

Raport do pobrania

 

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 23 listopada 2021 r. konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 stanowiący aktualizację dokumentu pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obowiązującego w latach 2015-2020, określa i wytycza kierunki działań strategicznych Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego, uzupełniając i wspierając działania podejmowane na poziomie gminnym i powiatowym.

Załącznikami do dokumentu pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 są:

Projekt Programu wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl oraz w BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej Program2030@dops.wroc.pl do dnia 07 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych osoby, instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Załączniki:
projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 wraz z załącznikami do Programu:

 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Szanowni Państwo Informujemy, iż w dniu 16 czerwca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 710/V/15 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

Dokument ten, przyjęty przez władze Samorządu Województwa Dolnośląskiego, stanowić będzie uzupełnienie dokumentów strategicznych w obszarze regionalnej polityki społecznej i wyznacza kierunki działań związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Uchwała nr 710/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 wraz z  Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Załącznik nr 1 Diagnoza realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załącznik nr 2 i 3 Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla województwa dolnośląskiego (s. 1-18) oraz Ramowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla województwa dolnośląskiego (s. 19-54)

 

Bazy teleadresowe

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” od 1 stycznia 2017 roku rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę i jest bezpłatny. Aktualny numer to 800 120 002. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
Formy pomocy: Można skontaktować się z Pogotowiem telefonicznie oraz e-mailowo lub poprzez skype. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym.
Zakres bezpłatnej pomocy: Dla osób doznających przemocy i świadków przemocy w rodzinie w ofercie znajduje się: pomoc psychologiczna i prawna.
Konsultacje: Prowadzone są również konsultacje dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (konsultacje telefoniczne i mailowe) szczegóły w załączniku.
W poniższym załączniku znajdują się dane kontaktowe (e-mail i skype), numery telefonów i godziny dyżurów specjalistów w danych dniach tygodnia, wraz z informacją o obsłudze w języku rosyjskim, angielskim oraz migowym.

Informacja- Telefony Pogotowia NL Informacja- Telefony Pogotowia NL

BAZY TELEADRESOWE
Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2019 rok
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.
Podmioty świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w 2020r.
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach – stan na dzień 27.06.2019 r.
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.

POMOC TELEFONICZNA INNYCH INSTYTUCJI
Na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w miejscu „Pomoc telefoniczna” znajdą Państwo numery telefonów np. Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
http://fdds.pl/oferta/pomoc-telefoniczna

Telefon zaufania dla osób dorosłych
w kryzysie emocjonalnym

tel. 116 123
(poniedziałek-piątek od 14:00-22:00, połączenie bezpłatne)
http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

tel. 0 800 108 108
(poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)
http://naglesami.org.pl/telefon-wsparcia.html

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

800-080-222
http://www.liniadzieciom.pl/

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
https://fdds.pl/co-robimy/pomagamytelefonicznie/ (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)
https://116111.pl/kontakt

Telefon dla Uzależnionych Behawioralnie oraz ich bliskich – 801 889 880
Instytutu Psychologii Zdrowia PTP
https://pl-pl.facebook.com/pg/TelefonDlaUzaleznionychBehawioralnie/about/
http://www.psychologia.edu.pl/component/content/article/1-latest-news/1303-telefon-zaufania-801-889-880.html

inne formy pomocy
https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/poradnia-online/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN
bezpłatna infolinia 800-120-289

http://karan.pl/index/?id=7bcdf75ad237b8e02e301f4091fb6bc8

Ogólnopolski Telefon Zaufania
„Narkotyki – Narkomania”

tel. 801 199 990
(codziennie od godz. 16.00-21.00)
Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia

https://www.uzaleznienia.org.pl/telefony-zaufania

Zdalny Punkt Wsparcia Psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 2020/2021
Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-21:00, Tel. 506- 805- 032
Ważne : aby zakwalifikować się do programu i skorzystać z pomocy niezbędne jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

https://stowarzyszeniegrono.pl/zdalne-wsparcie/

Źródła wybranych bezpłatnych publikacji

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę- dawniej nazwa: Fundacja Dzieci Niczyje.
Fundacja posiada w ofercie bezpłatne broszury, poradniki dla rodziców, dzieci lub nastolatków oraz pracowników instytucji pomocowych. Dostępne są one na platformie edukacyjnej (link poniżej).

http://edukacja.fdds.pl/?search=filtruj&option=com_szkolenia&optrs=4&criteria=&blotem=45&rodzma

Zastosowanie filtru przy wyszukiwaniu publikacji, umożliwia wybór tematyki np. publikacje z zakresu przemocy seksualnej wobec dzieci.

Przykładowe tytuły publikacji (poradników, broszur): Będę świadkiem. Poradnik dla dzieci uczestniczących w procedurach karnych lub Kurator reprezentujący dziecko w postępowaniu karnym.

Informacje o szkoleniach poza DOPS. Bezpłatne i płatne

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w najnowszej edycji specjalistycznego szkolenia:
Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc SPOSP 2017.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, osoby wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, oraz do terapeutów chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętnoœci pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi wyłącznie Stowarzyszenie Niebieska Linia.

W załączniku szczegółowe informacje o kosztach, terminach zjazdów i rekrutacji raz danych do kontaktu z koordynatorem studium.

Informacja o Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc 2017
Formularz zgłoszeniowy