Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Szanowni Państwo Informujemy, iż w dniu 16 czerwca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 710/V/15 w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.

Dokument ten, przyjęty przez władze Samorządu Województwa Dolnośląskiego, stanowić będzie uzupełnienie dokumentów strategicznych w obszarze regionalnej polityki społecznej i wyznacza kierunki działań związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Uchwała nr 710/V/15 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 wraz z  Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020

Załącznik nr 1 Diagnoza realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załącznik nr 2 i 3 Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla województwa dolnośląskiego (s. 1-18) oraz Ramowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla województwa dolnośląskiego (s. 19-54)

 

Bazy teleadresowe

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” od 1 stycznia 2017 roku rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę i jest bezpłatny. Aktualny numer to 800 120 002. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
Formy pomocy: Można skontaktować się z Pogotowiem telefonicznie oraz e-mailowo lub poprzez skype. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym.
Zakres bezpłatnej pomocy: Dla osób doznających przemocy i świadków przemocy w rodzinie w ofercie znajduje się: pomoc psychologiczna i prawna.
Konsultacje: Prowadzone są również konsultacje dla osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (konsultacje telefoniczne i mailowe) szczegóły w załączniku.
W poniższym załączniku znajdują się dane kontaktowe (e-mail i skype), numery telefonów i godziny dyżurów specjalistów w danych dniach tygodnia, wraz z informacją o obsłudze w języku rosyjskim, angielskim oraz migowym.

Informacja- Telefony Pogotowia NL Informacja- Telefony Pogotowia NL

BAZY TELEADRESOWE
Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2019 rok
Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.
Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.
Podmioty świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w 2020r.
Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach – stan na dzień 27.06.2019 r.
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 25 czerwca 2019 r.

POMOC TELEFONICZNA INNYCH INSTYTUCJI
Na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w miejscu „Pomoc telefoniczna” znajdą Państwo numery telefonów np. Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 oraz Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
http://fdds.pl/oferta/pomoc-telefoniczna

Źródła wybranych bezpłatnych publikacji

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę- dawniej nazwa: Fundacja Dzieci Niczyje.
Fundacja posiada w ofercie bezpłatne broszury, poradniki dla rodziców, dzieci lub nastolatków oraz pracowników instytucji pomocowych. Dostępne są one na platformie edukacyjnej (link poniżej).

http://edukacja.fdds.pl/?search=filtruj&option=com_szkolenia&optrs=4&criteria=&blotem=45&rodzma

Zastosowanie filtru przy wyszukiwaniu publikacji, umożliwia wybór tematyki np. publikacje z zakresu przemocy seksualnej wobec dzieci.

Przykładowe tytuły publikacji (poradników, broszur): Będę świadkiem. Poradnik dla dzieci uczestniczących w procedurach karnych lub Kurator reprezentujący dziecko w postępowaniu karnym.

Informacje o szkoleniach poza DOPS. Bezpłatne i płatne

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w najnowszej edycji specjalistycznego szkolenia:
Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc SPOSP 2017.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie w nurcie interwencyjnym np. kuratorzy, pracownicy socjalni, policjanci, osoby wchodzące w skład zespołów interdyscyplinarnych, członkowie GKRPA, oraz do terapeutów chcących pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętnoœci pracy terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi wyłącznie Stowarzyszenie Niebieska Linia.

W załączniku szczegółowe informacje o kosztach, terminach zjazdów i rekrutacji raz danych do kontaktu z koordynatorem studium.

Informacja o Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc 2017
Formularz zgłoszeniowy