Działania

Bilans potrzeb

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej do przygotowania bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa Dolnośląskiego, prosimy o pobranie poniżej zamieszczonych załączników, o ich wypełnienie oraz przesłanie wypełnionych formularzy na adres bilans@dops.wroc.pl do dnia 21 stycznia 2011 r.

W celu dopełnienia formalności prosimy o przesłanie do DOPS pisma przewodniego podpisanego przez upoważnione osoby, iż materiał został przesłany do naszego Ośrodka z podaniem daty przekazania/przesłania wypełnionych formularzy.

Zwracamy się z prośbą o terminowy zwrot materiału.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 071-770-42-32.

Bilans potrzeb PCPR
Bilans potrzeb OPS

Kampania na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci

Rusza Dolnośląska Kampania Społeczna na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Także nie wywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka. Sprawcami przemocy często są bliskie dziecku osoby, także rodzice lub opiekunowie. Przemoc wobec dzieci nie jest ściśle powiązana ze statusem społecznym czy materialnym rodziny, może zdarzyć się w każdym środowisku.

Dolnośląska Kampania Społeczna na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci ma na celu podkreślenie problemu, uwydatnienie jego skali jak również wskazanie sposobów zapobiegania, możliwości interwencji oraz zaprezentowanie instytucji zajmujących się obroną praw dzieci i ochroną ich przed patologią.

W ramach Dolnośląskiej Kampanii Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu Dzieci zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci dla pracowników Pierwszego Kontaktu (osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. pracowników z obszaru aktywnej integracji, pracowników szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedszkoli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz przedstawicieli organów prowadzących bądź nadzorujących szkoły).

Szkolenia zostaną zrealizowane prze Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej a ich celem jest upowszechnienie w środowisku oświatowym informacji związanej z problematyką krzywdzenia dzieci, popularyzowanie praw człowieka i praw dziecka, budowanie szkolnych procedur reagowania na podejrzenia krzywdzenia dziecka.

Szkolenia odbędą się w terminach: 8 – 9.12.2008 r., 10 – 11.12.2008 r., 18 – 19.12.2008 r.

Zgłoszenia uczestników przyjmuje Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej drogą telefoniczną pod nr. tel 071 338 66 36 lub mailem na adres dodn@dodn.wroclaw.pl.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Natomiast dn. 16 grudnia br. we Wrocławiu w Hotelu MERCURY odbędzie się Wojewódzka Konferencja pn. „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu?”.

Konferencja jest adresowana do grup zawodowych mających w swojej pracy kontakt z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Wezmą w niej udział przedstawiciele pracowników obszaru aktywnej integracji, sektora edukacyjnego, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia, placówek opiekuńczych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele samorządów lokalnych.

Podczas konferencji omawiane będą między innymi tematy z zakresu:

  • diagnozy i terapii dzieci krzywdzonych
  • reguł
  • procedur postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dzieci

Zaprezentowane zostaną zagadnienia teoretyczne jak i projekty i inicjatywy praktycznej pomocy dzieciom i młodzieży – ofiarom przemocy.

Dla celów kampanii została utworzona specjalna strona www.ochronadzieci.pl, na której można zgłosić swoje uczestnictwo w konferencji.

Zaproszenie
Program konferencji

PROSTYTUCJA, CZYLI MŁODZIEŻ NA SPRZEDAŻ - przeciwdziałanie prostytucji nieletnich na obszarze wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III A – Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu F Współpraca – kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo; Działanie F1 – Rozwój społeczno-kulturowy; Przedmiot wsparcia F-1-2: Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży: projekt służący resocjalizacji, wsparciu w sytuacji zaniedbań oraz tworzeniu równości szans dla dzieci i młodzieży; działania dla pracowników zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży oraz multiplikatorów.

RAPORT Z BADAŃ

Prostitution oder die Jugend zum Verkauft – Bakämpfung der Jugendprostitution im Fördergebiet

Okres realizacji projektu:

* rozpoczęcie realizacji: 04.04.2006 r.
* zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 31.12.2007 r.

Cele projektu:

* rozwinięcie obszaru pracy na rzecz przeciwdziałania prostytucji nieletnich;
* przeprowadzenie badań społecznych diagnozujących skalę i dynamikę zjawiska, postrzeganie zjawiska prostytucji nieletnich przez mieszkanców obszaru wsparcia, własnej seksualności przez nastolatków oraz jakie są przyczyny wchodzenia w proceder przez nieletnich i jaka jest sieć wsparcia dla osób z obszaru ryzyka lub obszaru problemowego;
* zwrócenie uwagi społecznej na problem prostytucji osób nieletnich, kształtowanie świadomości społecznej;
* przygotowanie pola do dyskusji społecznej, podjętej na poziomie regionu oraz w wymiarze lokalnym, na temat samego zjawiska oraz strategii (metod) przeciwdziałania jego upowszechnianiu się;
* uświadomienie młodzieży i ich rodzicom, na jakie zagrożenia mogą być narażone dzieci i młodzież u progu dorosłego życia oraz w jaki sposób ich unikać;
* uchronienie choćby niewielkiej liczby młodych ludzi przed zagrożeniem prostytucji;
* inspirowanie rozwiązań systemowych, mających na celu przeciwdziałaniu prostytucji nieletnich.

Cele te zostały osiągnięte poprzez społeczne kampanie informacyjne, konferencje i szkolenia, spotkania warsztatowe, działania profilaktyczne wśród młodzieży.
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży, rodziców, podmiotów profesjonalnie zajmujących się pracą z młodymi ludźmi.
Projekt realizowany był przy współpracy z partnerem saksońskim Deutscher Kinderschutzbund – www.kinderschutzbund-goerlitz.de

Harmonogram szkoleń i warsztatów:

SZKOLENIA

L.p. Miejscowość                         Termin szkolenia           Liczba osób
1. Lwówek śląski                          27 kwietnia                      2006 40
2. Zgorzelec                                  11 maja                            2006 33
3. Kłodzko (Polanica Zdrój)        18 maja                            2006 20
4. Wałbrzych (Mieroszów)           25 maja                           2006 28
5. Strzelin                                     22 czerwca                      2006 21
6. Dzierżoniów                             7 września                       2006 36
7. Szklarska Poręba                     21 września                     2006 16
8. Bolesławiec                             5 października                2006 19
9. Kamienna Góra                       19 października              2006 44
10. Jelenia Góra                           9 listopada                     2006 21

WARSZTATY
L.p. Miejscowość          Termin warsztatów        Szkoła                                               Liczba klas
1. Wałbrzych                 6 czerwca 2006             Gimnazjum nr 13                               2
2. Wałbrzych                13 czerwca 2006             II LO                                                   2
3. Lubań                       28 września 2006          Gimnazjum nr 3                                 2
4. Wałbrzych                18 stycznia 2007            Zespół Szkół nr 2                               2
5. Wałbrzych                15 lutego 2007               Zespół Szkół nr 2                               2
6. Lubań                       22 lutego 2007               Gimnazjum nr 2                                 2
7. Lubań                        1 marca 2007                 Gimnazjum nr 2                                 2
8. Prusy                        8 marca 2007                 Publiczne Gimnazjum                       2
9. Zgorzelec                 15 marca 2007                Gimnazjum nr 1                                 2
10. Zgorzelec               22 marca 2007                Gimnazjum nr 1                                 2
11. Strzelin                   23 marca 2007                Specjalny Ośrodek Wychowawczy   60 osób
12. Prusy                      29 marca 2007                Publiczne Gimnazjum                       2
13. Jelenia Góra          12 kwietnia 2007             Gimnazjum nr 4                                 3
14. Osiecznica            19 kwietnia 2007              ZS                                                       1
15. Świętoszów           19 kwietnia 2007              ZS                                                       1
16. Świdnica               26 kwietnia 2007              ZS nr 3                                                2
17. Szklarska Poręba  10 maja 2007                     ZS                                                      45 osób
18. Zgorzelec              17 maja 2007                     ZSZ i LO                                             2
19. Zgorzelec              24 maja 2007                     Gimnazjum nr 1                                2
20. Kłodzko                31 maja 2007                     ZS Ponadgimnazjalnych nr 1           2
21. Dzierżoniów         14 czerwca 2007                I LO                                                    2
22. Dzierżoniów         5 września 2007               ZSO I LO                                             60 osób
23. Bielawa                19 października 2007       ZSO                                                     2
24. Dzierżoniów         6 listopada 2007              ZSO i LO                                             60 osób
25. Zgorzelec             13 listopada 2007             ZSZ i Licealnych                                 2

Dnia 18 grudnia 2007 roku na Zamku Książ odbyła się konferencja podsumowująca działania podjęte w ramach projektu.

Program konferencji