Zadania Ośrodka Adopcyjnego

Do zadań Ośrodka Adopcyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej należy w szczególności:

1. Kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

2. Dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka.

3. Współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego.

4. Udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.

5. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione.

6. Przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka.

7. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej „wywiadem adopcyjnym”.

8. Prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

9. Współpraca z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania, w szczególności poprzez:

  • przeprowadzanie diagnozy pedagogicznej i psychologicznej dzieci i rodzin,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinie,
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dziecka.

10. Udzielanie na wniosek osób, które przysposobiły dziecko, wsparcia w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez:

  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
  • poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną,
  • pomoc pedagogiczną i psychologiczną,
  • pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

11. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

12. Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej.

13. Zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.

14. Prowadzenie wojewódzkiego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. Nr 149 Poz. 887 ze zm.)