O projekcie

Projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu i Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej wykonujących zadania na terenie makroregionu południowego obejmującego województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie i śląskie.

Planowane efekty realizacji projektu to: podniesienie kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach oraz superwizji. Wsparciem zostanie objętych 2 600 osób, w tym: 550 osób z Małopolski, 1 160 z Województwa Śląskiego, 665 z Województwa Dolnośląskiego oraz 226 z Województwa Opolskiego.

Okres realizacji projektu: od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Wartość projektu: 4 929 780,75 zł (w tym 4 154 819,21 zł, tj. 84,28% – Europejski Fundusz Społeczny).

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do następujących grup odbiorców:

poziom zadań gminnych – m.in.: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka;
poziom powiatów – m.in.: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie, zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagodzy, psycholodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka;
poziom województwa – m.in.: pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych;
poziom wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
służby współpracujące i współtworzące system wspierania rodziny i pieczy zastępczej (przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osoby sprawujące pieczę zastępczą i rodzice adopcyjni).

W ramach projektu planowana jest realizacja m.in. szkoleń z zakresu: budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel, stosowania prawa, a także szkoleń dedykowanych kadrze zarządzającej, osobom bezpośrednio pracującym z dziećmi i rodzinami, organom kontrolnym wojewody, służbom współpracującym i tworzącym system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość wzięcia udziału w cyklu spotkań superwizyjnych.

W szczególności w poszczególnych województwach w ramach projektu zaplanowano realizację:

w Województwie Małopolskim:
– Szkoleń dla kadry zarządzającej
– Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
– Szkoleń z zakresu stosowania prawa
– Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
– Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody
– Szkoleń dla służb współpracujących
– Szkoleń z pracy środowiskowej w społeczności lokalnej
– Superwizji
• w Województwie Opolskim:
– Szkoleń dla kadry zarządzającej
– Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
– Szkoleń z zakresu stosowania prawa
– Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
– Szkoleń dla służb współpracujących
• w Województwie Dolnośląskim:
– Szkoleń dla kadry zarządzającej
– Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
– Szkoleń z zakresu stosowania prawa
– Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
– Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody
– Szkoleń dla służb współpracujących
• w Województwie Śląskim:
– Szkoleń dla kadry zarządzającej
– Szkoleń z zakresu budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
– Szkoleń z zakresu stosowania prawa
– Szkoleń z zakresu kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodziną
– Szkoleń dla organów kontrolnych wojewody
– Szkoleń dla służb współpracujących
– Superwizji.

Rekrutacja osób z poszczególnych województw prowadzona będzie przez właściwe miejscowo Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z właściwym ROPS:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków
Tel. 12 422 06 36 wew. 36
Fax. 12 422 06 36
e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl
strona internetowa: www.rops.krakow.pl/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
Tel. 77 441 52 50
Fax. 77 441 52 59
e-mail: rops@rops-opole.pl
strona internetowa: www.rops-opole.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Trzebnicka 42/44
50-230 Wrocław
Tel. 71 770 42 20
Fax. 71 770 42 20
e-mail: dops@dops.wroc.pl
strona internetowa: www.dops.wroc.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Tel. 32 7306868
Fax. 32 7306868
e-mail: rops@rops-katowice.pl
strona internetowa: www.rops-katowice.pl