Piotr 9 lat- wpis dokonany 7.11.2023 r.

          Piotr (9 lat) od dnia marca 2022 r. przebywa w Rodzinnym Domu Dziecka. Wcześniej
przez 14 miesięcy, chłopiec przebywał w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Chłopiec
został umieszczony w pieczy w wyniku interwencji służb socjalnych z powodu sprawowania
niewłaściwej opieki przez matkę. Matka spożywała nadmiernie alkohol, często zmieniała
partnerów, wikłała się w związki z towarzystwem o ujemnej opinii społecznej. Dziecko było
zaniedbywane zarówno w zakresie opieki, jak i stymulacji rozwojowej, pozostawało samo w
domu przed TV.
          Rodzice biologiczni chłopca zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie utrzymują
żadnych kontaktów z dzieckiem. Nikt inny z rodziny Piotra nie wykazuje zainteresowania
dzieckiem. Nikt nigdy go nie odwiedzał.
          Piotr chce mieć swoją mamę i tatę.
          Pediatra określił rozwój fizyczny jako prawidłowy. Jest pod opieką okulisty, nosi okulary.
Obecnie słuch jest prawidłowy. Chłopiec w przeszłości miał zdiagnozowany niedosłuch
przewodzeniowy z uwagi na wieloletnie zaniedbania, obecnie lekarz otolaryngolog nie
stwierdza niedosłuchu, zaznacza jedynie, że „konieczna jest regularna toaleta uszu”.
          Piotr od momentu umieszczenia w RDD zrobił ogromne postępy edukacyjne. Obecnie
jest zaliczany do osób zdrowych – nie ma niedosłuchu. Jego rozwój intelektualny jest w normie
wiekowej (nieharmonijny) co świadczy o akceleracji (przyśpieszeniu) rozwoju poznawczego
chłopca.
          Wieloletnie zaniedbania dziecka w domu rodzinnym i późna diagnostyka
otolaryngologiczna spowodowały, że w przeszłości Piotr był uznany za dziecko z
niepełnosprawnością sprzężoną – dziecko słabosłyszące i niepełnosprawne w stopniu lekkim.
Z tego powodu w roku 2022/2023 był objęty kształceniem specjalnym, miał nauczyciela
wspomagającego. Obecnie nie wymaga kształcenia specjalnego, a jedynie korzystania z zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.
          W opinii opiekunów Piotr jest dzieckiem żywym, wrażliwym, empatycznym, nie sprawia
nikomu przykrości. Uwielbia majsterkować w garażu z opiekunem zastępczym, kocha las, lubi
piesze wycieczki, wędrówki po lesie, zbiera grzyby, jest wręcz „miłośnikiem grzybów”.
Określany przez opiekunów jako „złota rączka”. Pomaga przy koszeniu trawy i wielu innych
czynnościach, jest pracowity. Lubi kontakt fizyczny, przytula się do opiekunów, ładnie bawi
się z innymi dziećmi. „Jest wrażliwy i kochany” – jak mówi opiekunka. Ma niskie poczucie
własnej wartości. Zdarza się, że ciężko mu się przyznać do błędu, bywa głośny. Coraz chętniej
opowiada jak spędził dzień. Opiekunka opisuje chłopca jako samodzielnego, otwartego,
bezpośredniego i komunikatywnego. Piotr nie jest konfliktowy, nie jest agresywny, ani
nadpobudliwy, nie dominuje w kontakcie. Wymaga przypominania
i dopilnowania, aby dbać o porządek wokół siebie. Chłopiec chętnie uczestniczy
w zajęciach dodatkowych, plastycznych, artystycznych, ogrodniczych, warsztatach
kulinarnych, muzykoterapii, itp. Dwa razy w tygodniu uczestniczy w treningach piłki nożnej,
razem z drużyną rozgrywa mecze i turnieje.
          Piotrek potrzebuje rodziny (rodziców bądź mamy), która będzie tylko dla niego.

Telefon do pracownika Ośrodka Adopcyjnego prowadzącego sprawę dziecka:
Tamara Rusińska, Julia Smolińska – 71/ 782 38 86 bądź 570 100 249