Badanie potrzeb szkoleniowych

Szanowni Państwo

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wraz z regionalnymi ośrodkami działającymi w województwach: małopolskim, opolskim oraz śląskim realizuje projekt pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Jego celem jest podniesienie kompetencji kadr instytucji i podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na poziomie:

– GMIN – tj. asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące i opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka,

– POWIATÓW – tj. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych (lub centrum), w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka,

– WOJEWÓDZTWA – tj. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych oraz pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Z uwagi na powyższe zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety badającego potrzeby szkoleniowe. Udzielone przez Państwa informacje pozwolą nam na dostosowanie oferty szkoleniowej w latach 2018 – 2020 do Państwa oczekiwań.

Ankietę proszę przesłać do 15 lutego 2018 roku na adres mailowy szkolenia-piecza@dops.wroc.pl

Ankieta badanie potrzeb szkoleniowych – do pobrania

Dziękujemy!

 

Diagnoza potrzeb