Procedura adopcyjna

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2023
Dyrektora DOPS we Wrocławiu
z dnia 10.05.2023 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA ADOPCYJNEGO
DOLNOŚLĄSKIEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ

SPIS TREŚCI
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
II ZADANIA OŚRODKA ADOPCYJNEGO
III ZASADY OGÓLNE, KTÓRYMI KIERUJE SIĘ OŚRODEK W POSTĘPOWANIACH
OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY
IV WYMOGI W TYM FORMALNE STAWIANE KANDYDATOM DO SZKOLENIA NA
RODZICÓW ADOPCYJNYCH
V PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z KANDYDATEM NA RODZICA ADOPCYJNEGO
VI PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z KANDYDATAMI DO PEŁNIENIA FUNKCJI
DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO ORAZ
KANDYDATAMI NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH
VII POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
VIII ZASADY DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI OŚRODKA
IX PRZEPISY KOŃCOWE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjnego DOPS we Wrocławiu określa:
1) zadania Ośrodka Adopcyjnego;
2) zasady ogólne, którymi kieruje się Ośrodek w postępowaniach określonych przepisami
ustawy;
3) wymogi, w tym formalne stawiane kandydatom do szkolenia na rodziców adopcyjnych;
4) procedurę postępowania z kandydatem na rodzica adopcyjnego;
5) procedurę postępowania z kandydatami do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego oraz kandydatami na rodziców zastępczych;
6) postępowanie w sprawie skarg i wniosków;
7) zasady dostępu do dokumentacji Ośrodka.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ośrodku- należy przez to rozumieć Ośrodek Adopcyjny Dolnośląskiego Ośrodka Polityki
Społecznej we Wrocławiu;
2) ustawie- należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej w jej najbardziej aktualnym brzmieniu wraz z aktami
wykonawczymi do tej ustawy;
3) Komisji- należy przez to rozumieć Komisję Kwalifikacyjną Ośrodka Adopcyjnego
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu;
4) Kodeksie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny
i Opiekuńczy w jego najbardziej aktualnym brzmieniu;
5) dziecku- należy przez to rozumieć małoletniego zgłoszonego na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów do Ośrodka, wobec którego Komisja podjęła decyzję o jego
kwalifikacji do adopcji;
6) kandydat na rodzica adopcyjnego- należy przez to rozumieć małżeństwo albo osobę nie
pozostającą w związku małżeńskim:
a) która złożyła wniosek o wydanie wstępnej oceny, albo
b) która złożyła wniosek o wydanie wstępnej oceny i uzyskała wstępną pozytywną
ocenę, albo
c) która złożyła wniosek o wydanie wstępnej oceny, uzyskała wstępną pozytywną
ocenę, ukończyła szkolenie na rodzica adopcyjnego i uzyskała zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia, lub
d) która prawomocnie przysposobiła dziecko i zgłasza gotowość do adopcji kolejnego
dziecka;
7) szkolenie- cykl szkoleń indywidualnych albo grupowych, o którym mowa w § 4 ust. 6.

Rozdział II
Zadania Ośrodka Adopcyjnego

§ 3. 1. Do zadań Ośrodka Adopcyjnego należy w szczególności:
1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka
zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz
gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
2) promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
3) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
4) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu
o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
5) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu
niezbędnych dokumentów;
6) gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
7) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do
przysposobienia dziecka;
8) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem
adopcyjnym”;
9) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do
przysposobienia dziecka;
10) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz
osób, które przysposobiły dziecko;
11) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
12) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie
opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa
w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
13) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych
szkoleń;
14) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
15) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów
ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka
bezpośrednio po urodzeniu;
16) prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.
2. Ośrodek Adopcyjny wykonuje swoje zadania nieodpłatnie.
3. Ośrodek Adopcyjny pracuje w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:30, w środy od
7:00 do 17:00 oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 16:00.

Rozdział III
Zasady ogólne, którymi kieruje się Ośrodek w postępowaniach określonych przepisami
ustawy

§ 4. 1. Ośrodek prowadząc procedurę adopcyjną kieruje się zasadą, iż przysposobienie
może nastąpić wyłącznie dla dobra dziecka przysposabianego.
2. Ośrodek kwalifikuje kandydata na rodzica adopcyjnych stosując kryteria i warunki
określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Kandydatem na rodzica
adopcyjnego może być wyłącznie osoba samotna albo pozostająca w związku małżeńskim.
3. Różnica wieku między kandydatem na rodzica adopcyjnego, a dzieckiem nie może być
mniejsza niż 18 lat i nie większa niż 40 lat. W szczególnie uzasadnionych wypadkach oraz
w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa możliwe jest
odstąpienie od tej zasady.
4. Pierwszeństwo w realizacji procedury adopcyjnej ma kandydat na rodzica adopcyjnego,
który ukończył szkolenie i został zakwalifikowany przez Ośrodek.
5. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z innego ośrodka przez kandydata na
rodzica adopcyjnego nie wyklucza możliwości poddania takiej osoby ponownej diagnozie
w Ośrodku.
6. Ośrodek przygotowuje kandydata na rodzica adopcyjnego poprzez cykl szkoleń
grupowych lub indywidualnych na podstawie autorskiego programu Ośrodka „KOCHANIA
GODNE” zatwierdzonego na podstawie art. 172 ust. 3 ustawy przez ministra właściwego do
spraw rodziny.
7. W przypadku sprzeczności zapisów niniejszego regulaminu z ustawą zastosowanie mają
przepisy ustawy.

Rozdział IV
Wymogi, w tym formalne stawiane kandydatom do szkolenia na rodziców adopcyjnych

§ 5. 1. Kandydatem na rodzica adopcyjnego może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie
następujące warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada obywatelstwo polskie albo jest cudzoziemcem, o których mowa w art. 5 ustawy;
3) nie orzeczono wobec niej prawomocnie o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu
władzy rodzicielskiej;
4) której dochód pozwala na utrzymanie kolejnego członka rodziny, a także na zapewnienie
odpowiednich warunków materialnych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka;
5) która posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe pozwalające na przyjęcie dziecka;
6) nie była karana;
7) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do opieki nad kolejnym członkiem rodziny;
8) wypełnia wobec swoich dzieci biologicznych obowiązek alimentacyjny;
9) spełnia przesłanki o których mowa w art. 172 ust. 5 ustawy tj. posiada kwalifikacje
osobiste, o których mowa w art. 1141 Kodeksu, posiada odpowiednią motywację do
podjęcia się wychowania dziecka oraz podda się wywiadowi adopcyjnemu.
10) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym
2. Rozpoczęcie procedury adopcyjnej w Ośrodku poprzedzone jest złożeniem przez
kandydata na rodzica adopcyjnego wniosku o wydanie wstępnej oceny.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2 kandydat na rodzica adopcyjnego zawiera
następujące informacje oraz dane:
1) imię i nazwisko,
2) obywatelstwo,
3) adres miejsca zamieszkania i zwykłego pobytu,
4) data urodzenia,
5) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL- numer i serię
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
6) stan cywilny,
7) numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
8) uzasadnienie przyczyn, dla których kandydat na rodzica adopcyjnego chce
przysposobić dziecko,
9) życiorys zawierający w szczególności informacje o wykształceniu, wykonywanym
zawodzie, miejscu pracy, dzieciach pozostających na utrzymaniu, w tym pod
władzą rodzicielską, wraz z danymi o ich wieku, stanie zdrowia i rozwoju, wyznaniu
i pochodzeniu etnicznym kandydata na rodzica adopcyjnego,
10) wyrażenie zgody na udział w procedurze adopcyjnej.
4. Wobec zaistnienia przesłanek do adopcji zagranicznej zastosowanie znajdują przepisy
ustawy.
5. Kandydat na rodzica adopcyjnego najpóźniej w dniu przeprowadzenia wywiadu
adopcyjnego winien złożyć:
1) oryginał aktualnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego albo wizualizację
dokumentu elektronicznego pozyskanego z Krajowego Rejestru Karnego drogą
elektroniczną wraz z pendrivem zawierającym komplet plików otrzymanych razem
z wizualizacją;
2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej zawierające dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że dana osoba
może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem;
3) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych;
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej,
oświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego, a w przypadku osób pobierających
emeryturę lub rentę kopię decyzji ustalającej prawo do emerytury lub renty, ze
wskazaniem wysokości osiąganych z tych tytułów dochodów;
6) oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku alimentacyjnego (jeśli zachodzi taka
okoliczność);
7) oświadczenie o zakresie władzy rodzicielskiej (jeżeli zachodzi taka okoliczność);
8) odpis zupełny aktu małżeństwa (jeżeli zachodzi taka okoliczność);
9) odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku kandydata na rodzica adopcyjnego będącego
osobą nie pozostającą w związku małżeńskim;
10) odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub
powinowactwa ze zgłoszonym do przysposobienia dzieckiem – o ile taki stosunek istnieje
11) w przypadku cudzoziemca dokument wskazujący na legalność pobytu.
12) oświadczenie następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Powyższe oświadczenie zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
6. W przypadku niespełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, lub nie złożeniu
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 Komisja wydaje negatywną wstępną
ocenę kandydatowi na rodzica adopcyjnego.
7. Negatywna wstępna ocena powoduje zakończenie procedury prowadzonej w związku
z wnioskiem kandydata na rodzica adopcyjnego.
8. Wydanie kandydatowi na rodzica adopcyjnego negatywnej wstępnej oceny nie pozbawia
możliwości ponownego ubiegania się o dopuszczenie do procedury przysposobienia
w Ośrodku, albo w innym ośrodku adopcyjnym jeśli przyczyna negatywnej oceny ustanie.
9. O wydaniu wstępnej oceny kandydat na rodzica adopcyjnego informowany jest pisemnie
wraz ze wskazaniem czy opinia jest pozytywna czy negatywna. Negatywna wstępna ocena
kwalifikacyjna zawiera ponadto uzasadnienie przyczyn negatywnej oceny i wskazuje obszary
wymagające poprawy.
10. Negatywna wstępna ocena zawiera pouczenie strony o przysługującym prawie
wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub
czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
11. Kandydat na rodzica adopcyjnego zobowiązany jest do informowania Ośrodka
niezwłocznie na każdym etapie procedury, a także po jej zakończeniu o każdej istotnej zmianie,
w tym zmianie swojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, o której mowa w ust.
1 i 5. Od powyższego obowiązku zwolniony jest kandydat na rodzica adopcyjnego, który
rezygnuje z procedury adopcyjnej, kandydat wobec którego Komisja wydała negatywną
wstępną ocenę, albo wydała negatywną opinię kwalifikacyjną.

Rozdział V
Procedura postępowania z kandydatem na rodzica adopcyjnego

§ 6. 1. Wymogiem przystąpienia do szkolenia jest wydanie przez Komisję wstępnej
pozytywnej oceny kandydatowi na rodzica adopcyjnego.
2. Wstępna pozytywna ocena wydawana jest przez Komisję po spełnieniu łącznie wymagań
określonych w §5 ust. 1 i 5.
3. Wywiad adopcyjny, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 przeprowadza się w miejscu
zamieszkania lub faktycznego pobytu kandydata na rodzica adopcyjnego po wcześniejszym
ustaleniu terminu.
4. Po uzyskaniu wstępnej pozytywnej oceny kandydat na rodzica adopcyjnego kierowany
jest na szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 6.
5. O skierowaniu na szkolenie Ośrodek informuje kandydata na rodzica adopcyjnego
pisemnie w formie papierowej lub elektronicznie.
6. Ośrodek adopcyjny przeprowadza wstępną ocenę kandydata do przysposobienia dziecka
oraz umożliwia mu rozpoczęcie szkolenia w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia
złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2 wraz z kompletem
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 5.
7. Kandydat na rodzica adopcyjnego może jeden raz odmówić przystąpienia do szkolenia
w zaproponowanym terminie bez względu na przyczyny. Odmowa udziału w następnym
zaproponowanym terminie szkolenia jest równoznaczna z rezygnacją z procedury adopcyjnej.
8. Po zakończeniu szkolenia Ośrodek wydaje świadectwo ukończenia szkolenia
kandydatowi na rodzica adopcyjnego.
9. Po zakończeniu szkolenia Ośrodek wzywa kandydata na rodzica adopcyjnego na
rozmowę podsumowującą stanowiącą obowiązkowy element procedury. Nieobecność
kandydata na rodzica adopcyjnego na rozmowie podsumowującej jest równoznaczna
z rezygnacją z procedury adopcyjnej.
10. Po ukończeniu szkolenia, w szczególności w przypadku zmiany sytuacji faktycznej lub
prawnej Ośrodek może dokonać ponownej oceny kandydata pod kątem spełniania przesłanek,
o których mowa w art. 172 ust. 5 ustawy.
11. Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia kandydat na rodzica adopcyjnego
przedstawiany jest Komisji, która podejmuje decyzję w zakresie wydania opinii kwalifikacyjnej.
12. Wydanie pozytywnej opinii kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z wpisaniem kandydata
na rodzica adopcyjnego na listę osób oczekujących na dobór do dziecka.
13. Pozytywna opinia kwalifikacyjna jest ważna przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia jej
sporządzenia, chyba że Ośrodek wyda negatywną opinię kwalifikacyjną. Pozytywna opinia
kwalifikacyjna traci ważność z chwilą prawomocnego przysposobienia dziecka, nawet
w sytuacji w której nie upłynął jeszcze termin wskazany w zdaniu pierwszym.
14. W przypadku kandydata na rodzica adopcyjnego, który uzyskał pozytywną opinię
kwalifikacyjną w innym ośrodku adopcyjnym warunkiem dodatkowym wpisania kandydata na
rodzica adopcyjnego na listę kandydatów oczekujących na dobór do dziecka jest podpisanie
porozumienia pomiędzy ośrodkiem, który wydał pozytywną opinię kwalifikacyjną,
a Ośrodkiem Adopcyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu
w zakresie realizacji obowiązków Ośrodka wynikających z doboru w miejscu zamieszkania
kandydata na rodzica adopcyjnego.

15. O wydaniu negatywnej opinii kwalifikacyjnej kandydat na rodzica adopcyjnego
informowany jest pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia przyczyn wydania negatywnej opinii i ewentualnie wskazanie
obszarów wymagających poprawy, z jednoczesnym pouczeniem strony o przysługującym
prawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla
aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
16. Wydanie negatywnej opinii kwalifikacyjnej na skutek zmiany sytuacji kandydata na
rodzica adopcyjnego po ukończonym szkoleniu lub rezygnacja z procedury adopcyjnej po
ukończeniu szkolenia jest jednoznaczne z wykreśleniem kandydata z listy osób oczekujących
na dobór do dziecka.
17. Wobec kandydata na rodzica adopcyjnego, który przysposobił dziecko i zgłasza
gotowość do adopcji kolejnego dziecka zapisy § 5 i nast. stosuje się odpowiednio.
18. Wobec kandydata na rodzica adopcyjnego, który przysposobił brata lub siostrę
małoletniego dziecka zakwalifikowanego do adopcji Ośrodek nie dokonuje aktualizacji opinii
kwalifikacyjnej, zastosowanie znajduje postępowanie określone brzmieniem art. 170 ustawy.

Rozdział VI
Procedura postępowania z kandydatami do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego oraz kandydatami na rodziców zastępczych

§ 7. 1. Ośrodek może w ramach posiadanych możliwości prowadzić szkolenia na rodziców
zastępczych oraz na dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego.
2. Szkolenia, o których mowa w ust. 1 prowadzone są w ramach programu szkoleniowego,
o którym mowa w § 4 ust. 6.
3. Procedura kwalifikacji kandydatów do szkolenia na rodzica zastępczego oraz na
stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego leży po stronie
właściwego dla kandydata organizatora pieczy zastępczej.
4. Po zakończonym szkoleniu na rodzica zastępczego bądź na dyrektora placówki
opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego Ośrodek wydaje stosowne świadectwo.
5. W przypadku zgłoszenia gotowości do szkolenia na rodzica zastępczego przez kandydata
na rodzica adopcyjnego, który ukończył szkolenie w Ośrodku oraz uzyskał pozytywną opinię
kwalifikacyjną Ośrodek przeprowadza szkolenie, o którym mowa w §4 ust. 6.
6. Szkolenie, o którym mowa w ust. 5 prowadzone jest grupowo przy uwzględnieniu
bieżącego zapotrzebowania oraz zebraniu odpowiedniej grupy osób.
7. Szkolenie, o których mowa w ust. 5 może być prowadzone indywidualnie jedynie
wyjątkowo z uwagi na pilną potrzebę wynikającą z sytuacji dziecka, a brak jest możliwości
przeprowadzenia szkolenia grupowego w najbliższym możliwym terminie.

Rozdział VII
Postępowanie w sprawie skarg i wniosków

§ 8. 1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Ośrodek w formie pisemnej w tym
elektronicznie.
2. Odpowiedź na skargi i wnioski następują niezwłocznie, nie później jednakże niż
w terminie miesiąca od dnia wpływu skargi lub wniosku.
3. Brak danych adresowych bądź osobowych skarżącego lub wnioskodawcy powoduje
pozostawienie pisma bez rozpoznania.

Rozdział VIII
Zasady dostępu do dokumentacji Ośrodka

§ 9. 1. Ośrodek nie udostępnia i nie wydaje dokumentacji ośrodka kandydatowi na rodzica
adopcyjnego za wyjątkiem:
1) dokumentacji, do której dostęp ma kandydat na rodzica adopcyjnego, o którym mowa
w § 2 pkt. 6 lit. c, który został dobrany do dziecka- w zakresie wynikającym z brzmienia
przepisów ustawy;
2) dokumentacji przedłożonej do akt, o której mowa w § 5 ust. 3 przez kandydata na rodzica
adopcyjnego oraz oceny wstępnej i opinii kwalifikacyjnej;
3) dokumentacji udostępnionej przez kandydata Ośrodkowi celem pomocy
w przygotowaniu wniosku o przysposobienie.
2. Wniosek o udostępnienie lub o wydanie dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2
winien być sporządzony na piśmie, bądź w formie elektronicznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 Ośrodek wskazuje termin udostępnienia
dokumentacji informując kandydata telefonicznie lub pisemnie o dniu i godzinie, w której
dokumenty będą udostępnione.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 10. 1. W przypadku zmiany przepisów ustawy, w szczególności w zakresie wymagań
stawianych kandydatom do szkolenia na rodziców adopcyjnych pierwszeństwo w stosowaniu
mają przepisy ustawy.
2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w sytuacjach, w których zachodzi pilna
konieczność zabezpieczenia potrzeb małoletniego dziecka dopuszczalne jest odstąpienie od
zasad wskazanych w powyższym regulaminie.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym
dla jego nadania.