Procedura adopcyjna

Zasady obowiązujące w procedurze przysposobienia realizowanej przez Ośrodek Adopcyjny Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, z siedzibą przy ul. Trzebnicka 42 we Wrocławiu.

Procedura związana z kwalifikacją osób zgłaszających gotowość przysposobienia (adopcji) dziecka/dzieci i dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka przez Ośrodek Adopcyjny DOPS we Wrocławiu odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka. Ośrodek Adopcyjny DOPS prowadząc procedurę adopcyjną kieruje się zasadą, iż przysposobienie może nastąpić jedynie dla dobra dziecka przysposabianego.

§1
ZASADY OGÓLNE ORAZ WYMOGI FORMALNE DLA KANDYDATÓW W PROCEDURZE PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

1. Kandydatem do przysposobienia dziecka mogą być osoby pozostające w związku małżeńskim lub osoba samotna. Nie jest dopuszczalne wspólne przysposobienie dziecka przez osoby pozostające ze sobą w konkubinacie.
2. Przy doborze rodzin dla zgłoszonych dzieci Ośrodek Adopcyjny DOPS kieruje się zasadą, iż różnica wieku między przysposabiającym, a przysposobionym nie powinna być mniejsza niż 18 lat i nie większa niż 40 lat. W przypadku przysposobienia dziecka małżonka oraz w szczególnie uzasadnionych okolicznościach możliwe jest odstąpienie od w/w zasady.
3. Wymogi stawiane kandydatom deklarującym gotowość przysposobienia dziecka:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • wskazanie obywatelstwa (jeśli przez przysposobienie dziecko ma zmienić miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, wówczas sąd orzekający o przysposobieniu stosował będzie przepisy tego państwa, a prowadzeniem procedur przysposobienia może zajmować się wyłącznie jeden spośród trzech ośrodków adopcyjnych w Warszawie, posiadający odpowiednie upoważnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej);
 • kandydatem/kandydatami na rodzinę adopcyjną nie mogą być osoby w stosunku, do których orzeczono prawomocnie o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej w oparciu o przepisy art. 109 – 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • dostarczenie zaświadczeń lekarskich niezbędnych do stwierdzenia, czy kandydat może sprawnie funkcjonować w rolach rodzicielskich;
 • wykazanie źródła dochodu, pozwalającego na utrzymanie kolejnego członka/ członków rodziny, a także na zapewnienie odpowiednich warunków materialnych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka;
 • posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych (ustalane są one przez pracownika Ośrodka Adopcyjnego podczas przeprowadzania wywiadu adopcyjnego);
 • kandydaci na rodzinę adopcyjną pozostający w kolejnym związku małżeńskim lub osoby samotne zgłaszające gotowość przysposobienia, które pozostawały wcześniej w związku małżeńskim, w przypadku, gdy małżeństwo zostało rozwiązane lub unieważnione, winni przedstawić do wglądu pracownikowi merytorycznemu Ośrodka Adopcyjnego DOPS odpis wyroku rozwodowego bądź unieważniającego małżeństwo lub złożyć stosowne oświadczenie;
 • kandydat/kandydaci na rodzinę adopcyjną zgłaszający się do Ośrodka Adopcyjnego DOPS w razie konieczności zobowiązani są przedstawić inne dane oraz informacje niezbędne dla realizacji procedury adopcyjnej.

Każdy wniosek kandydata/kandydatów zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka rozpatrywany jest indywidualnie.

§2
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW DEKLARUJĄCYCH GOTOWOŚĆ PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

1. Podanie/wniosek do Ośrodka Adopcyjnego DOPS o pomoc w przysposobieniu dziecka.
2. Odpis zupełny aktu małżeństwa; w przypadku osoby samotnej odpis zupełny aktu urodzenia.
3. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Ośrodek Adopcyjny DOPS również może wystąpić o taki dokument do KRK).
4. Zaświadczenie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwskazań medycznych do adopcji dziecka, w przypadku renty – orzeczenie Komisji Lekarskiej.
5. Zaświadczenie wystawione przez lekarza psychiatrę, stwierdzające brak przeciwskazań medycznych do adopcji dziecka (na potrzeby postępowania sądowego).
6. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
7. PIT – do wglądu podczas wywiadu adopcyjnego.
8. Oświadczenie czy kandydat był leczony odwykowo.
9. Oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym i zakresie władzy rodzicielskiej (jeżeli były orzekane).
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§3
POSTĘPOWANIE ADOPCYJNE – PROCEDURA

1. Zgłoszenie się kandydatów – spotkanie informacyjne.
2. Złożenie podania.
3. Dokonanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka. W celu dokonania wstępnej oceny kandydaci:

  • a. dostarczają wymagane dokumenty określone w § 2, z zastrzeżeniem pkt 5 (w terminie ustalonym z pracownikiem merytorycznym Ośrodka);
  • b. poddają się diagnozie psychologicznej w tym badaniu psychologicznemu
  • c. umożliwiają przeprowadzenie wywiadu adopcyjnego w miejscu swojego zamieszkania.

W przypadku uzyskania pozytywnej wstępnej oceny, kandydaci kierowani są na szkolenie.
4. Szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka, realizowanych na podstawie:

  • a. autorskiego programu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej „Kochania godne” zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (zajęcia grupowe, warsztaty, konsultacje indywidualne);
  • b. programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza / Adopcja (zajęcia grupowe, warsztaty, spotkania z trenerami);
  • c. programu „Rodzina” (zajęcia grupowe, warsztaty, spotkania z trenerami).

Po ukończeniu szkolenia Ośrodek Adopcyjny DOPS wydaje świadectwo ukończenia szkolenia.
5. Po przeprowadzeniu etapu diagnostyczno – szkoleniowego kandydaci przedstawiani są Komisji dotyczącej doboru rodziny przysposabiającej ze względu na potrzeby dziecka. Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnej opinii kwalifikacyjnej. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, co do okoliczności będących podstawą uzyskania pozytywnej opinii kwalifikacyjnej, Komisja może w każdym czasie, do prawomocnego zakończenia postępowania przed sądem rodzinnym, cofnąć kandydatom na rodzinę adopcyjną wydaną już kwalifikację. Procedura nie przewiduje możliwości odwołania się od rozstrzygnięć Komisji. Uzyskanie przez kandydata/kandydatów negatywnej opinii kwalifikacyjnej nie pozbawia możliwości ponownego ubiegania się o przysposobienie w innym ośrodku adopcyjnym lub w tym samym ośrodku, jeśli przyczyna negatywnej opinii kwalifikacyjnej ustanie.
6. Okres oczekiwania na realizację planów adopcyjnych (licząc od dnia zgłoszenia się do Ośrodka Adopcyjnego DOPS) jest uzależniony od gotowości kandydata/kandydatów w zakresie podjęcia opieki nad dzieckiem o określonych potrzebach oraz akceptacji rokowań zdrowotnych i rozwojowych dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia.
7. Pierwszeństwo w realizacji procedury adopcyjnej mają kandydaci, którzy ukończyli szkolenie i zostali zakwalifikowani przez Ośrodek Adopcyjny DOPS.
8. Uzyskanie świadectwa ukończenia szkolenia przez kandydata/kandydatów ubiegających się o przysposobienie w innym ośrodku adopcyjnym nie wyklucza możliwości poddania kandydata/kandydatów ponownej diagnostyce – dla zapewnienia właściwej realizacji procedury adopcyjnej obowiązującej w Ośrodku Adopcyjnym DOPS.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej lub prawnej kandydata/kandydatów na rodzinę adopcyjną, czy znacznego upływu czasu od ukończenia szkolenia do momentu finalizacji procedury przysposobienia, tj. prawomocnego zakończenia postępowania sprawy o przysposobienie przed sądem opiekuńczym lub też w przypadku zgłoszenia przez kandydata/kandydatów gotowości przysposobienia kolejnego dziecka Ośrodek dokonuje ponownej oceny kandydatów w oparciu o:
2. po upływie 2 lat – wywiad adopcyjny, rozmowę z psychologiem/pedagogiem, obserwację postaw oraz zachowań kandydata/ów, ew. badania psychologiczne;
3. po upływie 5 lat – wywiad adopcyjny, diagnozę psychologiczną (badania) kandydatów.
4. Uzyskanie przez kandydata/kandydatów ubiegających się o przysposobienie pozytywnej opinii kwalifikacyjnej Ośrodka Adopcyjnego DOPS nie wyklucza możliwości żądania przez Ośrodek Adopcyjny DOPS przedstawienia aktualnej dokumentacji (zaświadczeń), przeprowadzenia wywiadu adopcyjnego, diagnostyki, a także kwalifikacji wiążącej się z procedurą adopcyjną prowadzoną przez Ośrodek Adopcyjny DOPS.
5. Kandydaci zobowiązani są niezwłocznie poinformować Ośrodek Adopcyjny DOPS o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z możliwością sprawowania opieki nad dzieckiem.
6. Ośrodek Adopcyjny DOPS nie wydaje kandydatom na rodzinę adopcyjną dokumentów wewnętrznych z przebiegu procedury adopcyjnej, tj. wyników badań psychologicznych, pedagogicznych oraz wywiadów adopcyjnych. Dokumenty te udostępniane są na wezwanie sądu bądź w przypadku zwrócenia się o nie przez inny ośrodek adopcyjny, do którego zgłosił się kandydat/kandydaci. Ośrodek Adopcyjny DOPS wydaje kandydatowi/kandydatom na rodzinę adopcyjną dokumenty złożone przez nich w trakcie procedury związanej z przysposobieniem, tj. zaświadczenia lekarskie, odpisy aktów małżeństwa itp.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od powyższych zasad procedury przysposobienia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej lub Zastępca Dyrektora ds. Adopcji Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej.