Działania 2011

MIDTERM CONFERENCE – Konferencja podsumowująca I-szą połowę realizacji Projektu DART w Brukseli, Belgia

Dnia 29 listopada 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą połowę realizacji Projektu DART realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC. Z ramienia DOPS w konferencji wzięła udział dziewięcioosobowa delegacja w składzie: dr Agnieszka Pierzchalska – Kierownik Działu Współpracy i Analiz, Karolina Samborska-Zaleska – Specjalista ds. współpracy zagranicznej i koordynator DART w DOPS, Magdalena Macura – Kierownik Działu Funduszy Unijnych, Renata Hrehorowicz – Starszy specjalista ds. koordynowania projektami unijnymi, Lilianna Wawrzynowicz – specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji społecznej oraz Magdalena Tomicka-Paluszczak – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych. Spoza DOPS w konferencji udział wzięli: Barbara Dziubak – Kierownik Działu Strategii i Ewaluacji Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego UMWD, Wojciech Bobecki – Kierownik Wydziału Usług Rynku Pracy DWUP w Wałbrzychu oraz dr Dariusz Szrejder – Dyrektor Centrum Integracji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu. Dodatkowo w konferencji wzięła udział p. Katarzyna Krókowska – na zaproszenie DOPS, jako przedstawiciel Dolnego Śląska z ramienia Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Realizatorzy projektu postarali się, aby podsumowanie dotychczasowych działań w ramach realizacji DART zostało wzbogacone o dyskusję dotyczącą ogólnej sytuacji demograficznej występującej na obszarze UE. W związku powyższym do udziału w konferencji oprócz Partnerów Projektu zaproszeni zostali przedstawiciele władz regionalnych, euro deputowani, reprezentanci Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, jak również osoby związane z realizacją projektów, podobnie jak DART, odnoszących się do sposobów przeciwdziałania i niwelowania negatywnych skutków przemian demograficznych. Konferencja zorganizowana została w Siedzibie Prowincji Niderlandzkich w centrum Brukseli użyczonej Partnerowi Wiodącemu dzięki uprzejmości Partnera z Prowincji Limburg. W związku z tym uczestnicy powitani zostali w pierwszej kolejności przez dr Nol’a Reverd’a, występującego jako reprezentant Limburgii następnie zaś przez Perttiego Hermannka, kierownika Projektu. W dalszej części zaplanowane zostało wystąpienie John’a Walsh’a, przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, zatytułowane „Przemiana demograficzna w odniesieniu do przyszłej polityki spójności”, w którym odniósł się do konieczności wywierania silniejszego wpływu na decyzje planowane w ramach regionalnych struktur, w celu większego uwzględnienia czynników demograficznych takich jak różnice we wskaźnikach urodzin i zgonów czy przepływy migracji w przyszłym kreowaniu polityki społecznej oraz gospodarki. Jako następna zaplanowana została godzinna dyskusja pt. „Regionalne oczekiwania względem przyszłej polityki spójności”, w której wzięli udział: Constanze Krehl – niemiecka eurodeputowana z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, dr Michael Schneider zasiadający w Komisjach Komitetu Regionów zajmujących się problematyką spójności oraz dostępności naturalnych zasobów, oraz Pentti Malinen, nowy dyrektor Biura ds. Rozwoju Regionalnego w fińskim Kainuu – jednym z Partnerów Projektu DART. Po dyskusji, zakończonej pytaniami ze strony uczestników i odpowiedziami gości, nastąpiła część poświęcona podsumowaniu dotychczasowych rezultatów wypracowanych w ramach DART, pt. „Pierwsze efekty i planowane działania Projektu DART”. Podsumowanie zostało przygotowane i zaprezentowane przez Risto Poutiainen’a, dyrektora Regionalnej Rady Północnej Karelii, PP6 z Finlandii odpowiedzialnego za nadzorowanie realizacji Komponentu 3 DART: „Wymiany doświadczeń celem zidentyfikowania i zanalizowania Dobrych Praktyk”. W ramach prezentacji podsumowano przebieg i rezultaty zakończonego już procesu wymiany Dobrych Praktyk w zakresie tematycznym:

  • Edukacja i kształcenie ustawiczne w kontekście dostępu do rynku pracy
  • Tradycyjna i innowacyjna gospodarka
  • Opieka zdrowotna i usługi społeczne.

Omówiono ponadto efekty dwóch zorganizowanych do tej pory konferencji tematycznych podsumowujących działania DART w dziedzinie gospodarki (Drezno, Niemcy 2011 r.) i edukacji (Praga, Republika Czeska 2011 r.), jak również plany dotyczące rozpowszechniania wiedzy na temat wybranych Dobrych Praktyk oraz możliwości ich przetransferowania. Drugą część konferencji rozpoczęła prezentacja trzech wybranych projektów dotyczących problematyki demograficznej, realizowanych podobnie jak DART w ramach programu INTERREG IVC oraz w poprzedniego programu INTERREG IVB. W pierwszej kolejności wystąpiła Jana Machacova, Kierownik ds. komunikacji Partnera Wiodącego w ramach CE-Ageing Platform z ramienia austriackiego partnera. CE-Ageing Platform – „Platforma wiedzy nt. starzejącego się społeczeństwa Europy Środkowej” realizowany jest przez 13 partnerów w tym Partnera z Polski: PP7 Główny Instytut Górnictwa – Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych. Powyższy projekt zajmuje się możliwością zdiagnozowania indywidualnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście przemian demograficznych oraz zatrudniania osób w wieku powyżej 50 roku życia, celem wypracowania innowacyjnych działań, stworzenia regionalnych platform działania i szkoleń na rzecz ograniczenia negatywnych skutków wynikających z procesu starzenia się społeczeństw europejskich. Jako drugi zaprezentowany został przez Kierownika Projektu – Suzannę Lantz, Projekt „Creator” – realizowany przez siedem regionów europejskich doświadczonych przez problem niżu demograficznego, migrowania młodych osób do większych miast lub za granicę z regionów wiejskich bądź górniczych. Głównym celem projektu było wypracowanie rozwiązań służących przezwyciężaniu negatywnych skutków starzenia się społeczeństw, w odniesieniu do sektora usług prozdrowotnych, jak również usług oraz produktów z dziedziny gospodarki i techniki, celem istotnego poprawienia poziomu egzystencji i pracy w regionach charakteryzujących się malejącą populacją. Jako ostatni wystąpił Andreas Thaler z Niemiec, reprezentant Projektu „Best Agers” realizowanego w ramach unijnego programu Regionu Morza Bałtyckiego. W projekcie uczestniczy 19 partnerów z 11 państw, w tym reprezentant Polski. Projekt dotyczy problematyki starzenia się społeczeństwa w kontekście przewidywanego gwałtownego wzrostu liczebności populacji ludzi po 55 roku życia i starszych, nazwanych ‘Best Agers’, która w związku z niżem demograficznym będzie mieć przedłużony wiek emerytalny, wypełniając kurczące się zasoby kadr regionu. Celem działań w ramach projektu jest wymiana doświadczeń, a także wygenerowanie nowych, wspólnych pomysłów, które pozwolą jeszcze efektywniej wykorzystać potencjał zasobów kadrowych, jakie stanowią tzw. Best Agers. Prezentacje wymienionych wyżej projektów zakończone zostały czasem przeznaczonym na pytania dotyczące prezentacji i odpowiedzi zaproszonych gości. Po części praktycznej zainicjowany został panel dyskusyjny poruszający trzy następujące kwestie:

  • W jaki sposób można wdrażać w regionach efekty działań wypracowanych w ramach euro/pejskich projektów?
  • W jaki sposób można wzmocnić sieć współpracy regionów celem efektywniejszego wpływania na politykę Unii Europejskiej?
  • Czy istnieją pomysły dotyczące dalszej współpracy w ramach projektów? W jaki sposób pomysły oraz zalecenia wygenerowane podczas bieżących lub już zakończonych projektów powinny być wykorzystane w pomysłach na nowe projekty?

W dyskusji udział wzięli goście zaproszeni przez Partnera Wiodącego: dr Tarja Cronberg, fińska deputowana do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele zaprezentowanych wcześniej Projktów dotyczących, podobnie jak DART, przemian demograficznych – Jana Machacova, Suzanna Lantz oraz Andreas Thaler. Projekt DART reprezentowany był w dyskusji przez dyrektora Biura Regionalnego z Galicji, Daniela Lopeza Munoza z Hiszpanii, Dr Hans’a-Ulricha Oel’a z Niemiec, jak również zewnętrznych ekspertów: Maję Rocak z Prowincji Limburg oraz Stefana Grana z federacji Niemieckich Związków Zawodowych. Dyskusji przewodził Julian Oliver z Fundacji EurActiv. Po panelu dyskusyjnym nastąpiło podsumowanie konferencji i wyrażonych w jej ramach opinii i wniosków co do nieuchronności przemian demograficznych dotykających Europę, jak również konieczności wygenerowania strukturalnych rozwiązań bazujących na wymianie doświadczeń i najlepszych pomysłów pomiędzy europejskimi społeczeństwami. Następnie Kierownik Projektu Pertti Hermannek podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprosił na konferencję podsumowującą całość Projektu DART, która zostanie zorganizowana w roku 2012. Wartością dodaną konferencji była nieplanowana wcześniej wizyta w Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, na zaproszenie p. Katarzyny Krókowskiej uczestniczącej w konferencji DART jako przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pomimo zmęczenia całodniowym uczestnictwem w konferencji cała delegacja DOPS udała się do budynku przy Avenue d’Auderghem 22-28, gdzie od samego początku działa delegatura Województwa Dolnośląskiego. Goście zostali powitani i oprowadzeni po biurze przez Dyrektor, p. Ewę Woods, która przybliżyła historię i główne zadania RBWD w Brukseli w kontekście skutecznego reprezentowania interesów Województwa Dolnośląskiego na gruncie europejskim i wsparcia regionu w jak najefektywniejszym wykorzystywaniu członkostwa w Unii Europejskiej. Głównym tematem poruszanym w trakcie spotkania były zadania i cele ostatnio realizowane przez Biuro, zwłaszcza w odniesieniu do istniejącego już partnerstwa z Saksonią oraz formowanego właśnie partnerstwa z Brandenburgią, ponieważ są to regiony aktywnie uczestniczące w Projekcie DART, z racji problemów generowanych niżem demograficznym. Uczestnicy spotkania podzielili się także doświadczeniami oraz uwagami na temat głównych problemów oraz zalet w zakresie podejmowania inicjatyw interegionalnych, jak również przynależności DOPS do międzynarodowej organizacji pozarządowej European Social Network (ESN). Spotkanie zakończono rozmową na temat możliwości współpracy pomiędzy Biurem a DOPS przy realizacji Projektu DART, szczególnie w kontekście pomocy w procesie rozpowszechniania efektów wypracowanych w ramach projektu.

KONTROLA I STOPNIA nr 3-TRZECI OKRES SPRAWOZDAWCZY

DOPS pomyślnie przeszedł tzw. Kontrolę I Stopnia w związku z działaniami i wydatkami w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 (trzeci okres sprawozdawczy) i został pozytywnie zaopiniowany przez krajową instytucję koordynującą program INTERREG IVC-Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, działającą z ramienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kontrolerem I stopnia przydzielonym do weryfikacji legalności i prawidłowości wydatków oraz działań merytorycznych zadeklarowanych przez DOPS w ramach Projektu DART jest (podobnie jak wcześniej) Pan Rafał Sosnkowski.

Konferencja w Pradze

W dniach 27-29 czerwca 2011 roku odbyła się w stolicy Republiki Czeskiej-Pradze konferencja nt. „Edukacji, kształcenia ustawicznego i dostępu do rynku pracy”, połączona z pokonferencyjnym warsztatem ewaluacyjnym oraz wizytą studyjną w Średniej Szkole Zawodowej w Kladnie.
Organizatorem konferencji był Partner Wiodący Projektu DART-niemiecki InvestitionsBank des Landes Brandenburg ILB przy współudziale Partnera Projektu nr 5-Regionu Środkowoczeskiego (Central Bohemia Region). Oprócz wyżej wspomnianych Partnerów w spotkaniu wzięli udział Stan Brandenburgii reprezentowany przez Biuro Kanclerza (Niemcy); Region Saksonii reprezentowany Biuro Kanclerza (Niemcy); Regionalna Rada północnej Karelii (Finlandia); Wspólna Władza Regionu Kainuu (Finlandia); Prowincja Limburg (Holandia), Regionalna Agencja Rozwoju CENTRU (Rumunia) oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej (PP13). Konferencji przewodniczył Pertti Hermannek ILB (Partner Wiodący) oraz senator Marcel Chládek, Zastępca gubernatora ds. rozwoju regionalnego i integracji europejskiej.
Celem konferencji przygotowanej przez jednego z Partnerów Projektu DART-Central Bohemia Region, było podsumowanie wymiany Dobrych Praktyk w obszarze tematycznym „Edukacja, kształcenie ustawiczne oraz dostęp do rynku pracy”. Omówione zostały także kwestie szeroko rozumianej edukacji w kontekście starzenia się społeczeństwa oraz innych niekorzystnych przemian demograficznych.
Konferencja podzielona została na dwie główne części. W pierwszej z nich uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prognozą edukacyjną dla Republiki Czeskiej oraz krajów Unii Europejskiej przygotowaną na podstawie danych statystycznych oraz badań empirycznych w odniesieniu do zachodzących w tym obszarze przemian demograficznych. Wątki obecne w prezentacji stanowiły punkt wyjścia do dyskusji panelowej „Przemiany demograficzne a edukacja-co może zrobić Europa?” z udziałem ekspertów, reprezentujących władze regionalne i krajowe odpowiedzialne za problematykę edukacji, instytucje badawcze oraz sektor gospodarki. Dyskusja poświęcona została głównie dwóm kwestiom:
-wyzwaniom, jakie dla systemu edukacji niosą zmiany demograficzne,
-kształceniu ustawicznemu jako jednemu z elementów efektywnego funkcjonowania jednostki na rynku pracy.
W trosce o najwyższy merytorycznie poziom dyskusji do panelu zaproszeni zostali czołowi czescy politycy działający m.in. na polu edukacji, m.in. Milan Némec, Radny ds. Edukacji; Stefan Duháň, Dyrektor Departamentu ds. Polityki rynku pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, oraz Vladimir Spidla, były Premier i Komisarz Europejski.
W drugiej części konferencji zaprezentowano 7 Najlepszych Praktyk wyłonionych spośród wszystkich Dobrych Praktyk, jakie Partnerzy Projektu zgłosili w tym obszarze. Problematyka przedstawionych przykładów działań obejmowała szerokie spektrum, w tym m.in. edukację najmłodszych i ich rodziców, wykorzystanie zaawansowanych technologii cyfrowych w edukacji młodzieży i dorosłych, łączenie pokoleń w procesie zdobywania wiedzy i doświadczenia, działania na rzecz podniesienia kwalifikacji i kompetencji jednostki w celu zwiększenia efektywności jej funkcjonowania na rynku pracy.
Konferencja połączona została z wizytą studyjną w dniu 29 czerwca 2011r., w trakcie której uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Średniej Szkoły Zawodowej w Kladnie. Placówka ta oferuje szerokie spektrum edukacji zawodowej dla młodzieży, jak również prowadzi Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym osoby dorosłe mogą podnieść swe kwalifikacje, utrwalić i zdobyć nową wiedzę zawodową. Oferta Centrum oparta jest na współpracy z sektorem biznesu, stanowiąc odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Dodatkowym elementem działalności Szkoły są kursy, warsztaty i szkolenia skierowane do nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych, pozwalających im na zwiększenie kompetencji i powiązaniu przekazywanej wiedzy z aktualnymi technologiami przemysłowymi. Partnerom DART przedstawiono 3 prezentacje noszące zbiorczy tytuł „Rozwiązania dla edukacji-prezentacja szkolnych rozwiązań w kontekście przygotowania do poruszania się po rynku pracy.” Wizyta studyjna połączona została z pokonferencyjnym warsztatem ewaluacyjnym, w trakcie którego podsumowano przebieg konferencji i zaprezentowane wystąpienia Partnerów DART oraz zewnętrznych prelegentów.

WARSZTAT W ST. PÖLTEN

W dniach 9-11 maja 2011 r. delegacja DOPS wzięła udział w warsztacie dotyczącym wymiany Dobrych Praktyk w obszarze tematycznym „Ochrona zdrowia”, połączonym z posiedzeniem Komitetu Sterującego, warsztatem ewaluacyjnym i wizytą studyjną w Szpitalu Amstetten/Mauer. Organizator spotkania: Partner Wiodący Projektu DART-ILB przy współudziale Partnera Projektu nr-11 NÖ Gesundheits-u Sozialfonds w St. Pölten. Konferencji przewodniczył Pertti Hermannek ILB (Partner Wiodący) oraz Elke Ledl, Kierownik Działu Funduszy Strukturalnych UE w NÖGUS.
Dnia 9 maja odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, w którym udział wzięły przedstawicielki DOPS realizujące bezpośrednio Projekt DART, dr Agnieszka Pierzchalska oraz Karolina Samborska-Zaleska. Posiedzenie zostało zainaugurowane przez P. Hermannka podsumowaniem raportu sprawozdawczego (Progress Report) za okres lipiec-grudzień 2010 r. który powstał bez większych trudności, wyjąwszy Partnerów DART z Hiszpanii, Słowenii oraz Włoch, mających pewne, niezależne od nich, opóźnienia w uzyskaniu certyfikatów Kontroli I stopnia. Partnerzy zostali poinformowani, że począwszy od Raportu nr 3 Partnerzy będą proszeni o obszerniejszy opis działań realizowanych w zakresie Komponentu 3 (wymiana doświadczeń) w dostarczanych do Partnera Wiodącego sprawozdaniach.
Ponadto Partnerzy omówili kwestię kolejnej refundacji tzw. „kosztów wspólnych”, poniesionych przez Partnera Wiodącego w imieniu wszystkich Partnerów Projektu. Ustalono również, że ze względu na konieczność intensyfikacji działań upowszechniających wymianę Dobrych Praktyk oraz inne działania w ramach Projektu, Partnerzy kolektywnie przetłumaczą newslettera DART na języki ojczyste, tak aby móc dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Data 17 czerwca 2011 została ustalona jako ostateczny termin dostarczenia tłumaczenia treści newslettera i zamieszczenia na witrynie DART. Tłumaczenie aktualnego newslettera na język polski zostanie zamieszczone także na witrynie DOPS w podzakładce Projekt DART.
Z wydarzeń towarzyszących warsztatowi należy wspomnieć o prezentacji pani Mary Mollow z ramienia Partnera Projektu nr 4 West Regional Authority (Irlandia), która omówiła bieżący stan prac nad raportem finałowym dotyczącym zestawienia danych określonych danych statystycznych regionów współpracujących w ramach DART. Jego opracowywanie zostało podzielone na etapy: etap 1 jest obecnie zakończony z dobrym wynikiem (styczeń-kwiecień 2011). Etap 2 rozpocznie się jesienią 2011 r. i będzie realizowany do maja 2012 r. Do chwili obecnej zostały uzupełnione sekcje 1,2,4 i 5 Raportu. Pozostałe sekcje-3,6,7, 9 i 10 będą uzupełniane przez resztę Partnerów w terminie późniejszym zgodnie z ustaleniami. Dodatkowo Partnerzy dookreślili daty kolejnych spotkań, które odbędą się w roku 2011:
1. Konferencja nt. Edukacji, kształcenia ustawicznego i dostępu do rynku pracy w Pradze (Czechy), 27-29 czerwca 2011 r.
2. Warsztat na temat pomocy społecznej i służb społecznych, Santiago de Compostela (Hiszpania), 14-16 września 2011 r.
3. Środkowa konferencja podczas „Dni otwartych” w Brukseli. (data i prawdopodobieństwo zorganizowania konferencji jeszcze do potwierdzenia)
4. Spotkanie dotyczące wskaźników demograficznych podczas „Tygodnia statystycznego”, Lipsk (Niemcy) 21-22 września 2011 r.

Dodatkowo w dniach 21-22.09.2011 r. odbędzie się spotkanie dotyczące wskaźników podczas „Tygodnia statystycznego”, które będzie zarazem pilotażowym spotkaniem dla spotkania w ramach Komponentu 4. Niestety spotkanie będzie prowadzone tylko w języku niemieckim bez możliwości skorzystania z tłumaczenia na język angielski.

Warsztaty

Drugiego dnia pobytu miała miejsce warsztatowa część spotkania-prezentacja Dobrych Praktyk w zakresie tematycznym: „opieka zdrowotna”. Partnerzy DART zaprezentowali 19 Dobrych Praktyk, z których szczególne zainteresowanie wzbudziły poniższe inicjatywy, wybrane w drodze głosowania jako „Najlepsze Praktyki” :
-Dobra Praktyka nr 49
„Niedostatek lekarzy na obszarach agrarnych” (Brandenburgia, Niemcy)-próba nakłonienia młodych lekarzy, a nawet studentów medycy do podjęcia pracy w słabo zaludnionych obszarach rolniczych na terenie Brandenburgii.
-Dobra Praktyka nr 52,
Carus Consilium Sachsen-sieć współpracy (Saksonia, Niemcy) -próba zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest malejąca populacja mieszkańców na rolniczych terenach Saksonii, szczególnie w zakresie potrzeb osób starszych.
-Dobra Praktyka nr 54
Wolontariat w regionalnym szpitalu Kladno oraz Centrum Geriatryczno-Rehabilitacyjnym (Kraj środkowoczeski) W latach 2003-2008 z funduszy Centrum Wolontariatu w Kladnie zainicjowano program wsparcia i poprawiania jakości życia osób samotnych poprzez spotkania z wolontariuszami, który został przejęty od roku 2009 przez inne lokalne podmioty działające w obszarze wolontariatu. Wolontariusze mają za zadanie uzupełniać pracę personelu medycznego w zakresie udzielania osobom starszym i chorym wsparcia emocjonalnego.
-time Dobra Praktyka nr 60-Akademia zdrowia Parkstad Limburg (Limburg, Holandia)
Pilotażowy program dotyczący propozycji rozwiązania problemów w zakresie ochrony zdrowia, oparty na innowacyjnej współpracy pomiędzy pracownikami sektora naukowo-badawczego i instytucjami opieki zdrowotnej. Celem projektu było uniknięcie sytuacji znaczącego niedoboru pracowników instytucji działających na polu ochrony zdrowia, jak również zaplanowanie przy współudziale uczelni akademickich przyszłościowych rozwiązań w wyżej wymienionym obszarze działań.
-Dobra Praktyka nr 66-Serwis usług z zakresu pomocy społecznej i medycyny dla osób starszych/niesamodzielnych (Regionalna Agencja Rozwoju Centru, Rumunia)
Projekt stanowiący odpowiedź na zapotrzebowania osób starszych, niesamodzielnych, zamieszkujących obszary wiejskie, celem zapewnienia im maksymalnej pomocy i usług medycznych w domu. Powyższa inicjatywa stanowi efekt współpracy między Radą Miejską a Caritasem.
Dwie spośród przedstawionych 19 Dobrych Praktyk dotyczyły rozwiązań z obszaru Dolnego Śląska: Dobra Praktyka nr 65 'SENIOR SATISFACTION measurement’ oraz Dobra Praktyka nr 64 'Tele…Practice supported by knowledge’. Obie praktyki zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a zaprezentowane przez dr Antoniego Zwiefkę z Wydziału Zdrowia UMWD, bezpośrednio zaangażowanego w ich realizację.

Wizyta studyjna w Landesklinikum Mostviertel Amstetten-Mauer

Dnia 11 maja 2011 r. Partnerom Projektu został udostępniona do zwiedzenia klinika Landesklinikum Mostviertel Amstetten-Mauer (Dolna Austria). Partnerzy zostali powitani przez dr Berthold’a Kepplinger’a (ÄD Prim MSCG), który oprowadził gości po oddziale rehabilitacji oraz rekonwalescencji, stanowiącym najnowocześniejszy odział tego typu w regionie. Partnerom pokazano dodatkowo prezentację na temat struktury organizacyjnej oraz zadań kliniki, w ramach którego znajduje się również odział neurologiczny oraz oddział psychiatryczny dla osób dorosłych i dzieci (głównie z zaburzeniami łaknienia oraz uzależnieniami od narkotyków i alkoholu). Główny nacisk położono na wskazanie szeroko zakrojonej współpracy między oddziałem neurologicznym oraz rehabilitacyjnym, dzięki czemu pacjenci posiadają zmaksymalizowane szanse na szybki powrót do pełnej sprawności.
Partnerom udostępniono także do zwiedzania laboratorium działające w ramach kliniki, gdzie pod nadzorem naukowym prof. dr Haliny Baran prowadzone są badania z zakresu neurologii. Ich głównym celem jest przeciwdziałanie oraz późniejsze wspomaganie leczenia chorób psychicznych wywołanych chorobą mózgu, zwykle przewlekłą lub o postępującym przebiegu, charakteryzujących się klinicznie licznymi zaburzeniami wyższych funkcji korowych, takich jak pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność do uczenia się, mowa i ocena (np. Alzheimer). Mimo światowego kryzysu ekonomicznego który w sposób istotny zredukował nakłady uczelni oraz klinik na badania własne, klinika Amstetten Mauer stanowi wyjątek w tej materii, starając się co roku przeznaczać określoną sumę na badania laboratoryjne, które mogą pomóc w leczeniu chorób o podłożu neurologicznym. Więcej informacji na temat powyższej instytucji można uzyskać pod adresem poniższej strony internetowej: http://www.mauer.lknoe.at

KONFERENCJA DREZNO

W dniach 14-15 kwietnia 2011 r. delegacja DOPS wzięła udział w konferencji nt. Tradycyjnej i Innowacyjnej Gospodarki, połączonej z pokonferencyjnym warsztatem ewaluacyjnym oraz wizytą studyjną w Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft (Pirna, Saksonia), dotyczącą prezentacji Dobrej Praktyki z terytorium Saksonii w zakresie edukacji. Organizatorem spotkania był Partner Wiodący Projektu DART-ILB, przy współudziale Partnera Projektu 3 (Wolny Kraj Saksonii) Free State of Saxony, z siedzibą w Dreźnie. Konferencji przewodniczył Pan Tillman Stenger. Dyrektor ILB (Partner Wiodący) przy wsparciu Kierownika DART Pertti’ego Hermannk’a jako moderatora. Pierwszego dnia-14 kwietnia 2011 r. odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu działań w ramach Projektu DART w zakresie tematycznym „Innowacyjna i tradycyjna gospodarka”.
Po powitaniu zgromadzonych gości przez Dyrektora ILB Tillman’a Stenger’a, organizatora konferencji jako Partner Wiodący Projektu DART, oraz zaprezentowaniu krótkiej prelekcji przez Profesora Marcel’a Thum’a (University of Technology, Drezno) na temat „Przemiana demograficzna-wyzwania i szanse dla gospodarki.”
W dalszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny przygotowany przez organizatorów z myślą o jak najszerszym omówieniu zagadnienia oddziaływania przemian demograficznych na gospodarkę w ujęciu globalnym. Godzinna dyskusja moderowana była przez reprezentanta 'Behörden Spiegel’-Carsten’a Köppl’a, a wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:
Dr Harald Michel IFAD, Instytut ds. Demografii (ekspert pracujący w ramach DART nad Komponentem 4)
Jens Gerhardt, dyrektor HR ds. personalnych BMW Pant Lipsk
Julius Op de Beke , Komisja Europejska, Departament ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej i Wyrównywania Szans
Dr Willy Buschak, Dyrektor Departamentu DGB Sachsen (Konfederacja niemieckich związków handlowych).
W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli tematykę wpływu przemian demograficznych na gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych realiów na obszarze Wolnego Kraju Saksonii. Starano się przedyskutować możliwości zniwelowania negatywnych skutków zmian, operując przykładami działań zastosowanych w reprezentowanych przez prelegentów instytucjach i przedsiębiorstwach saksońskich.
W drugiej części, zainaugurowanej prelekcją Ministra Dr Johannes’a Beermann’a, Kanclerza Wolnego Kraju Saksonii, dotyczącej tematyki zarządzanie przemianą demograficzną jako wyzwaniem czasów współczesnych na przykładzie rozwiązań saksońskich, nastąpiła część praktyczna. W jej trakcie zostały zaprezentowane przykłady Dobrych Praktyk z regionów partnerskich, wybrane drogą głosowania podczas warsztatów jako najlepsze praktyki z obszaru tematycznego „Tradycyjna i innowacyjna gospodarka”. Pokaz prezentacji został poprzedzony krótkim wstępem wygłoszonym przez reprezentanta PP6 z Północnej Karelii (Finlandia), Risto Poutiainen’a, celem objaśnienia klucza wyboru najlepszych spośród wszystkich zgłoszonych praktyk i procesu selekcji. Do najlepszych praktyk z zakresu tradycyjnej i innowacyjnej gospodarki należą następujące praktyki:
1. Abloy’s Agemaster Programme (Północna Karelia, Finlandia- Kari Härkönen)
2. Talentaged (Region Veneto, Włochy-Sandra Rainero)
3. The generation friendlu supermarket (Saksonia, Niemcy-Eberhard Lucas)
4. Growth Programme HYRRÄ for well- being enterprises (Północna Karelia, Mari Eskelinen-Mäki)
5. Cooperatives incubator (Galicja, Hiszpania) José Daniel López Munoz)
6. Fit for taking over the management of a handy craft enterprise, (Brandenburgia, Niemcy, Ellen Lösche).
Konferencja zakończona została podziękowaniami Pana Fredi’ego Holz’a, pełniącego funkcję Dyrektora Działu w Biurze Kanclerza Wolnego Kraju Saksonii.

Wizyta studyjna

Dnia 15 kwietnia 2011 r. odbył się pokonferencyjny warsztat ewaluacyjny, połączony z wizytą studyjną w Berufliches Schulzentrumfur Wirtschaft, szkole o profilu zawodowym w miejscowości Pirna. Partnerzy DART przywitani zostali przez p. Monikę Bäbler, Dyrektorkę placówki, oraz jej zastępcę-Pana Steffen’a Foclke. W kilku słowach omówiono główny profil działalności szkoły. Podkreślono, że ambicją szkoły jest nie tylko edukować, ale również przygotować uczniów na wymogi stawiane przez rynek pracy. Szkoła ma za zadanie wyedukować przyszłych wykwalifikowanych pracowników, którzy pogłębiają swoje umiejętności w konkretnych zawodach już od edukacji gimnazjalnej.
W dalszej części wizyty Partner Wiodący zainaugurował warsztat pokonferencyjny, w trakcie którego Partnerzy dokonali wstępnego podsumowania konferencji. W głównej mierze skupiono się na tematyce praktyk wybranych jako najlepsze w zakresie tematycznym „Tradycyjna i innowacyjna gospodarka”. Oszacowano zaprezentowane praktyki pod kątem użyteczności, jak również możliwości ich przetransferowania. Partnerzy zaproponowali, aby praktyki wybrane jako najlepsze każdorazowo były prezentowane podczas konferencji podsumowujących przez osoby zewnętrzne, bezpośrednio w nie zaangażowane, tak aby były w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie pytania zaproszonych na konferencję gości. Omówiono również wrażenia oraz przemyślenia dotyczące panelu dyskusyjnego na temat przemian demograficznych- wyzwań i szans dla gospodarki, w kontekście kolejnych paneli dyskusyjnych podczas następnych konferencji.
W dalszej części warsztatu Partner wiodący oraz reprezentanci PP6 z Północnej Karelii, nadzorujący realizację prac w ramach Komponentu 3 DART, tzw. „Wymiany doświadczeń”, zainicjowali dyskusję wszystkich Partnerów Projektu na temat przygotowań do działań w zakresie transferowania przykładów Najlepszych Praktyk. Dyskusja dotyczyła możliwości uzyskania rekomendacji ze strony regionalnych decydentów politycznych, celem upowszechniania Dobrych Praktyk, w kontekście jak najefektywniejszego i najszerszego przetransferowania Praktyk w regionie, jak również-jeśli to możliwe- w wymiarze ponadregionalnym. Zwrócono uwagę, że regiony w szczególny sposób dotknięte problemem niżu demograficznego, bądź innymi negatywnymi skutkami związanymi pośrednio z przemianami demograficznymi, w najwyższym stopniu leżą w polu zainteresowań Partnerów jako docelowe obszary przetransferowania Najlepszych Praktyk. Zadanie wyżej wspomnianego przetransferowania Dobrych Praktyk oraz jak najszerszego ich rozpowszechniania będzie doprecyzowywane i udoskonalane w ramach każdego kolejnego spotkania w ramach Projektu, zaś Partnerzy zostali poproszeni o aktywny wkład w powyższe działania.
Na koniec warsztatu zaplanowano dyskusję poświęconą przygotowaniu warsztatów dotyczących tematyki „Opieki zdrowotnej’ oraz „Służb społecznych”, ze szczególnym naciskiem na szczegóły organizacyjne. Omówiono limit czasu przeznaczonego na prezentację Dobrych Praktyk i konieczność zorganizowania czasu na dyskusję podsumowującą. Ustalono również ostateczne daty obu spotkań-warsztat nt. opieki zdrowotnej będzie mieć miejsce w Austrii, w miejscowości St. Pölten w dniach 9-11 maja 2011 r., natomiast warsztat poświęcony Służbom społecznym w dniach 14-16 września 2011. Dodatkowo potwierdzony został termin konferencji podsumowującej wymianę Dobrych Praktyk nt. „Edukacji, kształcenia ustawicznego i dostępu do rynku pracy” w Pradze w dniach 27-29 czerwca 2011 r.
W drugiej części wizyty studyjnej Partnerzy zostali zapoznani z prezentacją przygotowaną przez przedstawicieli IMPROev pt. 'Machining from one source-Precision mechanics’ centre IMPRO-more than just separate companies’, w ramach której zaprezentowano sposób funkcjonowania centrum mechaniki precyzyjnej IMPRO. Wspomniane IMPRO stanowi stowarzyszenie firm, będących przedstawicielami zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i firm specjalistycznych 'know-how’. Zaczątek stowarzyszeniu dało 15 małych przedsiębiorstw (głównie firm rodzinnych) zróżnicowanych pod względem liczby pracowników oraz struktury organizacyjnej. Celem Stowarzyszenia jest zagwarantowanie współpracy specjalistów, wykwalifikowanych pracowników oraz przedsiębiorstw koniecznych do efektywnej pracy i kontynuacji tradycji rodzinnej. Przedsiębiorcy zrzeszeni w ramach the IMPRO Precision Mechanics’ Centre w miejscowości Glashuette (miasto w okręgu administracyjnym Drezna, Saksonia) współpracują ze sobą również na rzecz klientów, dla których stanowią centrum darmowej informacji odnośnie usług. Celem jest podejmowanych działań jest monitorowanie przebiegu relacji firma-klient od wstępnego zapytania po finałową transakcję, tj. od przykładowo złożenia zamówienia na wyprodukowanie konkretnego produktu.
Saksonia od lat jest doświadczana przez negatywne skutki niżu demograficznego, a malejąca z każdym rokiem liczba absolwentów szkół średnich i zawodowych nie jest zbyt dobrze przygotowana do zawodu. Stowarzyszenie stanowi jedną z prób rozwiązania problemów, przed którymi stanęły małe i średnie przedsiębiorstwa działające w dziedzinie precyzyjnej mechaniki na terenie Saksonii. Wspólne problemy zrodziły ideę zawiązania współpracy między 3 grupami osób:
-doświadczonymi praktykami (z dziedzin informatyki i inżynierii oraz zaawansowanych technologii),
-bezrobotnymi absolwentami szkół gimnazjalnych oraz zawodowych,
-pracownikami wracającymi na rynek pracy np. po urlopie wychowawczym.
W ramach współpracy opracowano specjalne programy współpracy ze szkołami średnimi i zawodowymi, promując E-learning, zachęcając do podejmowania dalszej nauki, w tym do innowacyjnych metod badawczych. Tym samym starano się wpłynąć na kształt edukacji uczniów w kontekście ich przyszłego zatrudnienia, stymulując posiadanie przydatnych kwalifikacji zawodowych w ramach tzw. 'knowledge management’. Organizowano również dni otwarte w przedsiębiorstwach oraz kursy wakacyjne dla uczniów pod nazwą „Start kariery”. Stowarzyszenie pragnie nie tylko przyciągnąć i odpowiednio przygotować zawodowo potencjalnych pracowników, ale również nakłonić ich do „lojalności zawodowej” i pozostania na obszarze Saksonii, poprzez m.in. atrakcyjny system płac i przejrzysty system awansowania. Tym samym budowanie poczucia identyfikacji z firmą oraz poczucie docenienia przez pracodawców stanowi kluczowy element budowanej strategii zatrzymania kadry pracowniczej na obszarze malejącej demograficznie Saksonii.

W dniach 14-15 kwietnia 2011 r. odbędzie się w Dreźnie Konferencja nt. Tradycyjnej i Innowacyjnej Gospodarki, połączona z pokonferencyjnym warsztatem ewaluacyjnym oraz wizytą studyjną w miejscowości Prima pod Dreznem. Konferencja ta jest pierwszą z cyklu konferencji zaplanowanych w ramach Projektu, a jej celem jest podsumowanie dotychczasowej wymiany Dobrych Praktyk Partnerów DART w dziedzinie tradycyjnej i innowacyjnej gospodarki. Oprócz prezentacji Dobrych Praktyk wybranych spośród wszystkich zaprezentowanych przez Partnerów podczas warsztatu przygotowawczego na Słowenii, program konferencji obejmuje również prezentacje przedstawicieli Wolnego Kraju Saksonii (gospodarza wydarzenia), które będą dotyczyć szeroko pojętej gospodarki i roli Europy w kontekście przemian demograficznych i przyszłości Unii Europejskiej w powyższym zakresie. Z ramienia Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej przewidziana jest delegacja siedmiu przedstawicieli Województwa Dolnośląskiego.

Ulotka

W ramach działań mających na celu rozpowszechnianie Projektu DART wśród jednostek samorządu terytorialnego, wszelkich innych instytucji oraz podmiotów publicznych i niepublicznych, potencjalnie zainteresowanych omawianą problematyką i proponowanymi rozwiązaniami, przetłumaczono na język polski główną ulotkę DART. Polska wersja ulotki jest możliwa do pobrania.

Ulotka