Aktualności

Loga: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska

22.06.2020r.


Wyniki naboru na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19.
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż w wyniku naboru na partnera do projektu wybrano 8 partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

 1. Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze
 2. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kowarach
 3. Regionalne Centrum Zdrowia Lubin
 4. Szpital Mikulicz Świebodzice
 5. Izerskie Centrum Pulmunologii
 6. Miedziowe Centrum Zdrowia
 7. Centrum Medyczne Karpacz
 8. EMC spółka Pilczyce- SOR Ząbkowice Śl.

 

19.06.2020r.


Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – nabór uzupełniający.

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 818) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działa-nie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” jest odpowiedzią na zdiagnozowaną w szpitalach, potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, na terenie Dolnego Śląska.
Działania będą koncentrowały się na kompleksowym wspieraniu, w tym przede wszystkim na procesie przyznawania środków szpitalom niepublicznym, które będą przeznaczać je na:
a) Sprzęt medyczny.
b) Dezynfekcję.
c) Wyposażenie obiektowe i budowlane.
d) Laboratoria- wyposażenie.

Współpraca obejmie w szczególności: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne realizowanie projektu, realizację zaplanowanych działań, monitoring rzeczowo-finansowy projektu, realizację zadań w zakresie promocji, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną szczegółowo określone w umowie partnerskiej.

Wymagania w stosunku do Partnera:

 1. Partner należy do podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w tym na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
 3. Partner jest szpitalem niepublicznym/centrum zdrowia działającym na terenie województwa dolnośląskiego.
 4. W ramach RPO WD, nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają relacje ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich

Kryteria wyboru Partnera:

1. Kryteria formalne:

 • Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone we wskazanym terminie.
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy)).
 • Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera.

2. Kryteria merytoryczne:

 • Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa
 • Potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny pozwalający na realizację Projektu
 • Koncepcja udziału Partnera w projekcie, w tym wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu

Termin i miejsce składania zgłoszeń.

Zgłoszenia wypełnione zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2″” należy złożyć do dnia 22.06.2020 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (w dni robocze w godz. od 7.30.00 do 15.30) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław. Dopuszcza się również składanie ofert pocztą elektroniczną na adres m.macura@dops.wroc.pl – w tym przypadku do wiadomości należy załączyć skan zgłoszenia wypełnionego zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru kilku Partnerów do wspólnej realizacji projektu
 2. odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ciągu 7 dni od upływu terminu składania zgłoszeń. Dodatkowych informacji w sprawie udziela: Magdalena Macura tel. 508 215 198.

Załączniki:
Ogłoszenie wyboru partnera do projektu DOPS
Zgłoszenie konkursowe

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
PIOTR KLAG

03.06.2020r.


Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 818) ogłasza konkurs na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działa-nie: 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2” jest odpowiedzią na zdiagnozowaną w szpitalach, potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19, na terenie Dolnego Śląska.
Działania będą koncentrowały się na kompleksowym wspieraniu, w tym przede wszystkim na procesie przyznawania środków szpitalom niepublicznym, które będą przeznaczać je na:
a) Sprzęt medyczny.
b) Dezynfekcję.
c) Wyposażenie obiektowe i budowlane.
d) Laboratoria- wyposażenie.

Współpraca obejmie w szczególności: wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne realizowanie projektu, realizację zaplanowanych działań, monitoring rzeczowo-finansowy projektu, realizację zadań w zakresie promocji, przy czym partner może uczestniczyć tylko w części zadań.

Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną szczegółowo określone w umowie partnerskiej.

Wymagania w stosunku do Partnera:

 1. Partner należy do podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, w tym na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
 3. Partner jest szpitalem niepublicznym/centrum zdrowia działającym na terenie województwa dolnośląskiego.
 4. W ramach RPO WD, nie może zostać zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają relacje ze sobą nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich

Kryteria wyboru Partnera:

1. Kryteria formalne:

 1. Zgłoszenie konkursowe (dalej zwane „zgłoszeniem”) zostało złożone we wskazanym terminie.
 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa potencjalnego Partnera pozwala na wykonanie zadań w projekcie (Partner przedłożył oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych (ZUS, Urząd Skarbowy)).
 3. Wraz ze zgłoszeniem złożono wszystkie wymagane dokumenty. Zgłoszenie jest podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Partnera.

2. Kryteria merytoryczne:

 1. Profil działalności potencjalnego Partnera jest zgodny z celami partnerstwa
 2. Potencjał techniczny, kadrowy i organizacyjny pozwalający na realizację Projektu
 3. Koncepcja udziału Partnera w projekcie, w tym wkład własny potencjalnego Partnera w realizację projektu

Termin i miejsce składania zgłoszeń.

Zgłoszenia wypełnione zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, z dopiskiem „Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 – 2″” należy złożyć do dnia 10.06.2020 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej (w dni robocze w godz. od 7.30.00 do 15.30) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław. Dopuszcza się również składanie ofert pocztą elektroniczną na adres m.macura@dops.wroc.pl – w tym przypadku do wiadomości należy załączyć skan zgłoszenia wypełnionego zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru kilku Partnerów do wspólnej realizacji projektu
 2. odwołania konkursu lub unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Wynik konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ciągu 7 dni od upływu terminu składania zgłoszeń. Dodatkowych informacji w sprawie udziela: Magdalena Macura tel. 508 215 198.

Załączniki:

Ogłoszenie wyboru partnera do projektu DOPS

Zgłoszenie konkursowe

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej
PIOTR KLAG