Badanie potrzeb szkoleniowych

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w terminie 8-23 grudnia 2020 r. przeprowadził badania (CAWI) dotyczące potrzeb szkoleniowych dla przedstawicieli realizujących zadania w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa dolnośląskiego w ramach projektu pod nazwą: „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z zakresu Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Efektem przeprowadzonego badania potrzeb szkoleniowych była możliwość zaplanowania działań rozwojowych nastawionych na podniesienie poziomu kompetencji pracowników systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Opracowana diagnoza prezentuje aktualną i szczegółową analizę potrzeb szkoleniowych obrazujących rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe dla ww. pracowników
oraz pozwoli zaplanować harmonogram działań szkoleniowo-doradczych w województwie dolnośląskim na lata 2021-2022

Załącznik:
1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych dla instytucji realizujących zadania w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa dolnośląskiego na lata 2021-2022”.