Działania 2010

Udział w drugim posiedzeniu Grupy Sterującej DART w Kranj (Słowenia), połączonym z warsztatem przygotowawczym do konferencji z zakresu „Tradycyjnej i innowacyjnej ekonomii”.

Delegacja DOPS-kierownik Działu Współpracy i Analiz, Dr Agnieszka Pierzchalska, koordynator Projektu DART Karolina Samborska-Zaleska oraz specjalista ds. współpracy krajowej i analiz, Dr Monika Kosior, w dniach od 22 do 24 września 2010 roku uczestniczyły w drugim posiedzeniu Grupy Sterującej DART w Kranj (Słowenia) oraz w warsztacie przygotowawczym do konferencji z zakresu „Tradycyjnej i innowacyjnej ekonomii”. Powyższe spotkania w ramach DART zorganizowane zostały przez PP12 DART- BSC (Business Support Centre) oraz Partnera Wiodącego DART-ILB, natomiast prace w ramach Komponentu 3 („Wymiana doświadczeń”) zostały zaplanowane i nadzorowane przez PP6 z Północnej Karelii (Finlandia). Prace w ramach DART podzielone zostały na dwa dni-w trakcie pierwszego dnia (22 września 2010 r.) Partnerzy wzięli udział w posiedzeniu Grupy Sterującej, któremu przewodniczył kierownik Projektu Pertti Hermannek z ramienia ILB, oraz Helena Cvenkel i Blanka Odlazek, jako reprezentantki goszczącej w regionie Gorejnska. instytucji BSC. Dodatkowo w warsztatach wzięli udział reprezentanci InvestitionsBank des Landes Brandenburg ILB (Niemcy), Landu Brandenburgii reprezentowanego przez Biuro Kanclerza (Niemcy), Regionu Saksonii reprezentowanego przez Biuro Kanclerza (Niemcy), Władzy Regionalnej Województwa środkowoczeskiego (Republika Czeska), Regionalnej Rady Północnej Karelii (Finlandia), Wspólnej Władzy Regionu Kainuu (Finlandia), Regionalnej Władzy Galicji hiszpańskiej, (Hiszpania), Prowincji Limburg (Holandia), Regionu Veneto (Włochy), Dolno-austriackiego Funduszu ds. zdrowia i spraw społecznych (Austria), Regionalnej Agencji Rozwoju CENTRU (Rumunia). W trakcie drugiego posiedzenia Komitetu Sterującego Partner Wiodący zdał relację z przygotowań oraz końcowego efektu pierwszej kontroli przez Wspólny Sekretariat Techniczny. Raport został przedłożony do kontroli w terminie, a Partner Wiodący złożył podziękowania za sprawną współpracę w zakresie dostarczania potrzebnej dokumentacji oraz zaświadczeń przez wszystkich Partnerów Projektu. Z kilkoma PP Partner Wiodący uzgodnił wykazanie poniesionych kosztów w następnym okresie sprawozdawczym, jako raport zbiorczy za cały pierwszy rok realizacji DART, zaś region Veneto-jako najpóźniej przechodzący kontrolę I stopnia-będzie w stanie przedłożyć niezbędne dokumenty w następnym okresie sprawozdawczym. Na plan pierwszy wysunął się fakt, że wydatki za pierwszy okres realizacji DART okazały się być 50% niższe, niż pierwotnie planowano, co łączy się z faktem, iż pięciu PP przełożyło wykazanie poniesionych kosztów ( w tym wspólnych) na następny okres sprawozdawczy.
Wspólny Sekretariat Techniczny wyjaśnił zasady tzw. „elastyczności” w kwestiach finansowych, które zostały uaktualnione podczas seminarium w Lille (początek września 2010 r.). Zgodnie z literą prawa, do 10% całkowitego budżetu może ulec zmianie bez konieczności uprzedniej notyfikacji ze strony WST. Tym samym stwarza to dla Partnerów dogodne możliwości dysponowania środkami finansowymi. Przesunięcie dotyczące wyższej sumy-opiewającej na 20% budżetu, musi być skonsultowane i zaaprobowane przez WST. Prośby o przesunięcia w ramach budżetów PP będą na bieżąco monitorowane, i dopiero przypadku kiedy sugerowana przez PP wysokość przesunięć finansowych będzie zbliżać się do wspomnianego wyżej limitu-Partner Wiodący przygotuje formalny wniosek do WST. Partnerzy Projektu z regionu Veneto we Włoszech (PP10) oraz Centru w Rumunii (PP14) wyrazili zainteresowanie zorganizowaniem dodatkowych spotkań na obszarze ich regionów. WST formalnie wyraziło zgodę na dodanie dodatkowych spotkań, wcześniej nieplanowanych w ramach budżetu DART. Wspomniani wyżej PP w trakcie następnego spotkania potwierdzą bądź odwołają planowane dodatkowe spotkania, w trakcie którego doprecyzuje się temat przewodni ewentualnych spotkań.
Następnie Partner Wiodący zaraportował działania rozpowszechniające Projekt. Działa strona internetowa Projektu, a trakcie drugiego półrocza 2010 roku wydrukowana została ulotka dotycząca DART oraz bloki do pisania i teczki z logo Projektu. W trakcie drugiego półrocza zostały zaprojektowane przez PP wersje regionalne ulotki DART. Pierwszy newsletter zostanie przygotowany do rozesłania w październiku. Wersja angielska została przesłana do przetłumaczenia na narodowe języki do wszystkich PP. W celu powiększenia współpracy w ramach oraz poza Projektem, Partnerzy są zobligowani wyszukiwać możliwości nawiązania kontaktu z podmiotami realizującymi inne projekty w ramach Programu INTERREG, które dotyczą przemian demograficznych. Dotychczas w ramach DART nawiązano poniższe kontakty:

 • PP 10 Sandra Rainero nawiązała kontakt z mini programem PEOPLE
 • PP 9 Laury van den Ham skontaktowała się z DC Noise.
 • Partner Wiodący skontaktował się z 6 CIA.

PP6 poinformował, że aktywna regionalna strategia działań dotycząca starzenia się społeczeństwa oraz Projekt DART zostały zaprezentowane podczas seminarium „Rola lokalnych oraz regionalnych władz w przygotowywaniu się na przemiany demograficzne”, zorganizowanego przez DG EMPL oraz Saxony-Anhalt w Magdenburgu dnia 11 czerwca 2010 r.
Partner Wiodący Projektu DART będzie miał również możliwość zaprezentowania się podczas Trzeciego Europejskiego Forum Demograficznego w Brukseli w dniach 22-23 listopada 2010. Przedstawiciele Partnerów z Północnej Karelii, Prowincji Limburg, Brandenburgii oraz Saksonii wyraziły chęć współuczestniczenia w Forum jako reprezentacja DART. Ponadto Partner Wiodący zachęcił PP do przesyłania dodatkowych przykładów dobrych praktyk, które nie zostaną uwzględnione podczas konferencji podsumowującej Projekt, ale wciąż mogą zostać umieszczone na witrynie internetowej DART.
Kierownictwo Projektu przygotowało kwestionariusz ewaluacji spotkań podejmowanych w ramach DART. Kwestionariusz został zaaprobowany przez Komitet Sterujący Projektu DART, następnie rozpowszechniony wśród uczestników spotkania. W dalszej części spotkania Komitetu Sterującego, zewnętrzny ekspert, Dr Harald Michel, powołany w celu prowadzenia prac nad wskaźnikami demograficznymi, zaprezentował rezultaty spotkania z ekspertami Eurostat w dniu 14 września 2010 r. Wnioski oraz rezultaty działań dotyczące spotkania są zawarte w podsumowaniu warsztatu Eurostat. Dr Michel na podstawie przykładu regionu Brandenburgii przedstawił wzór zbierania danych z zakresu danych demograficznych, które staną się punktem odniesienia dalszych prac nad Projektem. Zaprezentowano również wstępny harmonogram prac w ramach Komponentu 4 ze szczegółowym omówieniem działań planowanych w najbliższym czasie.
Drugiego dnia odbył się warsztat przygotowawczy do konferencji podsumowującej wymianę doświadczeń .z zakresu tematycznego „Innowacyjna i tradycyjna ekonomia”, w trakcie którego Partnerzy Projektu z siedmiu europejskich regionów oraz sześciu europejskich krajów zaprezentowali innowacyjne przykłady 17 dobrych praktyk z zakresu tradycyjnej i innowacyjnej ekonomii, w kontekście starzenia się populacji oraz rozwoju regionalnego. Zaprezentowane przykłady praktyk podkreślały wagę istnienia standardów jakości życia w starzejących się społeczeństwach, relacji pomiędzy młodą i starszą siłą roboczą, polityki równych szans w zakresie jakości usług i szans dostępu do rynku pracy dla osób w starszym wieku, osób niepełnosprawnych oraz młodych, dopiero wkraczających na rynek pracy. Zaprezentowano również przykłady programów skupiających się na promocji regionów, wspomagających gospodarczy wzrost regionu oraz jego innowację, bądź ukazujących pobudzenie ekonomiczne całego miasta w wyniku programu rewitalizacyjnego.
Sześć z nich drogą bezpośredniego głosowania wybrano jako przykłady najlepszych doświadczeń celem przyszłego przetransferowania po konferencji podsumowującej wspomniany podtemat w Dreźnie. Warsztat połączony został ze spotkaniem przygotowawczym do warsztatu nt. Edukacji, kształcenia ustawicznego oraz dostępu do rynku pracy, planowanego we Wrocławiu (PP13), w trakcie którego ostatecznie ustalono datę warsztatu w Wrocławiu oraz podział zadań między Partnerami Projektu.

Przykład Dobrej Praktyki-wizyta studyjna w Bled, zorganizowana przez Partnera słoweńskiego Business Suport Centre, region Gorenjska

Trzeciego dnia spotkania w ramach Projektu DART-24 września 2010 r., pracownicy DOPS: kierownik działu, dr Agnieszka Pierzchalska, koordynator Projektu DART- Karolina Samborska-Zaleska oraz dr Monika Kosior-specjalista ds. współpracy krajowej i analiz, wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez przedstawicieli Regionu Gorejnska. W jej ramach został zaprezentowane dwa przykłady dobrych praktyk w ramach podtematu: Tradycyjna i innowacyjna ekonomia.

 • Projekt M-LAB realizowany w latach 2004-2006, dotyczący problemu strukturalnego bezrobocia młodych osób w regionie Gorenjska. Projekt opracowany na podstawie danych z ZRSZ-OS Kranj-(słoweńskiego instytutu ds. zatrudnienia) z 2004 roku, które ukazały niepokojący wzrost bezrobocia wśród młodych osób z regionu Gorejnska (populacja 198.342 osoby). Około 35% bezrobotnych (2.240 osób) były to osoby niewykwalifikowane lub wyedukowane w zawodzie krawcowej (93 osoby), ślusarza (69 osób), mechanika samochodowego oraz stolarza. Osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem stanowiły 26% osób bezrobotnych (1.600 osób), w tym inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, menadżerowie oraz inni absolwenci studiów wyższych. Projekt M-LAB został skierowany do powyższych osób, szczególnie uwzględniono potrzeby młodych matek wracających na rynek pracy (po urlopie wychowawczym lub macierzyńskim), osób które ze względu na brak legalnej pracy były zatrudnione nielegalnie, „na czarno”. Wspomniany wyżej wzrost bezrobocia wśród młodych osób (6.227 osób poniżej 26. roku życia zarejestrowanych w urzędzie pracy) generowały różnorodne czynniki, wśród których na plan pierwszy wysuwały się następujące kwestie:
 • Niekorzystna struktura systemu edukacyjnego.
 • 75% umów było zawieranych na czas określony.
 • Duża zachowawczość pracodawców w stosunku do zatrudniania młodych osób w związku z nieufnością co do posiadanych przez nich kwalifikacji i umiejętności.
 • Brak odpowiedniej wiedzy oraz kwalifikacji dla swobodnego zakładania inicjatyw na rynku SME (małej i średniej przedsiębiorczości)-brak odpowiedniej wiedzy, elastyczności, w efekcie problem z dostosowaniem się do zmieniającego się rynku pracy.
 • Spadek zainteresowania wśród firm małej i średniej przedsiębiorczości zatrudnianiem młodych, wykształconych osób.
 • Pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, co wpływa negatywnie na ich politykę zatrudniania młodych osób.
 • Niska efektywność i nieadekwatność wobec istniejących potrzeb współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za szukanie oraz stwarzanie możliwości zatrudniania osób młodych.
 • Zmniejszenie oczekiwań co do wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwach w związku z kryzysem gospodarczym oraz odchodzeniem od tradycyjnych branży (usługi szewskie, włókiennicze).
 • Pesymistyczne prognozy pracodawców dotyczące ewentualnych nowych miejsc pracy (niskie zapotrzebowanie na nowych pracowników, raczej o określonym wykształceniu). Brak pracy w zawodzie typu leśnik, ślusarz.
 • Nieadekwatność oczekiwań absolwentów studiów wyższych-w tym uniwersytetu oraz akademii medycznej do realnych możliwości zatrudnienia w regionie (brak atrakcyjnych ofert pracy nawet po najbardziej prestiżowych studiach).

W związku z powyższymi problemami zawiązane zostało „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju M-LAB” celem stworzenia nowych możliwości zatrudnienia dla osób młodych oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy, inkluzję społeczną oraz lepsze perspektywy na przyszłość.
Opracowano projekt rozwinięcia sieci współpracy M-LAB poprzez:

 • system informacyjny (Internet, intranet)
 • system animacyjny dla osób młodych
 • ewaluację umiejętności w zakresie powiększania swoich szans na znalezienie pracy dla osób bezrobotnych
 • konceptualizację pomysłu na centra M-LAB, w których pracę zaangażowane są przedsiębiorstwa (zawodowi „opiekunowie”, trenerzy)
 • warsztaty przygotowawcze dla osób mających ukończyć szkoły zawodowe i wyższe-informacja, jak poruszać się po rynku pracy i zwiększyć szanse na zatrudnianie
 • program pracy z młodymi osobami mającymi trudności w poruszaniu się po rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty w ramach M-LAB:

 • Trzy warsztaty celem wyłonienia 12 osób zatrudnionych poza przedsiębiorstwami na terenie regionu Gorejnska, które mogą służyć pomocą jako „doradcy zawodowi”.
 • Dwa warsztaty celem wyłonienia 30 osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie regionu Gorejnska, które mogą służyć pomocą jako „doradcy zawodowi”.
 • Jeden pięciodniowy trening dla dwudziestu trzech kandydatów-„poszukiwanie możliwości zatrudnienia oraz własnego biznesu”.
 • Jeden trzydniowy warsztat zarządzania projektami unijnymi dla 15 kandydatów.
 • Dodatkowy warsztat dla ośmiu kandydatów (opracowany wg ich personalnych potrzeb).

W efekcie powyższych działań 19 kandydatów podpisało umowę o pracę z przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie, zaś trzy osoby założyły własną działalność gospodarczą. Wskutek dodatkowych działań podjętych w ramach projektu oraz w trakcie jego ewaluacji (zorganizowanie łącznie pięćdziesięciu pięciu zróżnicowanych treningów, w wyniku których dwudziestu dziewięciu kandydatów znalazło pracę, a szesnaście osób otrzymało dodatkowe przeszkolenie zawodowe), organizatorzy zdecydowali się na kontynuację działań w ramach międzynarodowego partnerstwa celem wymiany doświadczeń oraz rozpowszechniania rezultatów.

Drugi przykład dobrej praktyki został zaprezentowany przez słoweńskich partnerów na przykładzie kompleksu wypoczynkowego w miejscowości Bled. Wspomniana miejscowość stanowi przykład regionalnego (w sensie regionalnych instytucji publicznych) sposobu wsparcia Sektora MSP, tj. sektora małych i średnich przedsiębiorstw, celem wpisania zadań z zakresu problematyki demograficznej oraz problemów z bezrobociem w regionalna strategię rozwoju. Bled jest turystyczną miejscowością w północno-zachodniej Słowenii. Powstałe z połączenia pięciu wiosek Bled liczy obecnie ponad 5 tys. mieszkańców. Atrakcyjne turystycznie położenie (nad jeziorem, u podnóża Alp Julijskich) od lat przyciągało uwagę Słoweńców i jeszcze w czasach Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców Bled było letnią rezydencją jugosłowiańskiej rodziny królewskiej. Atrakcją turystyczną jest bliskość Alp, jezioro z wyspą, na której znajduje się zabytkowy kościół oraz lecznicze, gorące źródła, z których woda zasila baseny. Współcześnie miejscowość mocno podupadła, nie będąc w stanie wytrzymać konkurencji w zakresie oferty turystycznej z pobliskimi kurortami austriackimi oraz włoskimi. W związku z niedostatecznym wykorzystaniem potencjału turystycznego (m.in. brak potrzebnego zaplecza infrastrukturalnego) oraz brakiem mocno rozwiniętego przemysłu region odznaczał się wysokim stopniem bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych osób. Rozwiązania wzrastającego bezrobocia zaczęto szukać w zaplanowaniu współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a przedstawicielami sektora prywatnego. Ułatwienie inwestowania na obszarze miejscowości Bled przyniosło wzrost prywatnych inicjatyw, rozwój atrakcji turystycznych oraz towarzyszących im usług hotelarskich. Partnerzy Projektu DART mieli możliwość zwiedzenia m.in. luksusowego hotelu pięciogwiazdkowego-Grand Hotel Toplice, który może się poszczycić goszczeniem wielu znanych osobistości ze świata biznesu oraz sportu o międzynarodowej sławie. Dzięki współpracy sektora publicznego i prywatnego przyspieszone zostały różnorodne procedury umożliwiające dostosowanie poziomu hoteli oraz atrakcji turystycznych do obowiązujących w świecie norm, w zamian za zagwarantowanie mieszkańcom miejscowości oraz przyległych obszarów stałej pracy. Zaprezentowana inicjatywa/praktyka wciąż jest realizowana i podtrzymywana („aktywna”) W efekcie rejon przyciąga nowe osoby poszukujące pracy, a samo Bled stało się jednym z najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Słowenii, ponieważ na nowo odkrywa się potencjał uzdrowiskowy oraz turystyczny rejonu. W sezonie przyjmuje do 4 tys. turystów. W pobliżu miejscowości znajduje się Triglawski Park Narodowy oraz pole golfowe. W 2011 roku Bled przypadnie zaszczyt organizowanie światowych zawodów w wioślarstwie, co dodatkowo wpłynie na prestiż oraz-pośrednio-na sytuację finansową miejscowości.

Warsztat przygotowawczy do konferencji podsumowującej wymianę doświadczeń w ramach DART w zakresie tematycznym „Edukacja, kształcenie ustawiczne i dostęp do rynku pracy” w Pradze, spotkaniu przygotowawczym do warsztatu przygotowawczego nt. „Zdrowia i opieki zdrowotnej” , Wrocław 13-14 grudnia 2010 r. W dniach 13-15 grudnia 2010 roku odbyło się we Wrocławiu spotkanie przygotowawcze do warsztatu nt. „zdrowia i opieki zdrowotnej”, które będzie mieć miejsce w St. Pölten w Dolnej Austrii, warsztat przygotowawczy do konferencji podsumowujący wymianę doświadczeń w ramach tematu: „Edukacja, kształcenie ustawiczne i dostęp do rynku pracy” oraz trzecia w ramach Projektu DART wizyta studyjna-tym razem we Wrocławiu w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. DOPS jako PP13 Projektu DART dzielił z Partnerem Wiodącym ILB honory gospodarza obu działań i jako instytucja goszcząca wszystkich PP podjął się organizacji wszelkich zadań związanych z organizacją ww. warsztatu, spotkania przygotowawczego oraz wizyty studyjnej (wynajęcie sal konferencyjnych, zapewnienie cateringu oraz transportu do miejsca wizyty studyjnej). Wszystkie spotkania odbyły się w salach konferencyjnych Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu, wyłonionego w drodze ofert przetargowych, gdzie PP mieli również zapewnioną obsługę cateringową. Pierwszego dnia w trakcie ww. spotkania przygotowawczego PP ostatecznie ustalili terminy kolejnych wydarzeń zaplanowanych ramach DART w roku 2011-tj. warsztat w Dolnej Austrii w dniach 4-5 kwietnia 2011 r., konferencja z zakresu „Tradycyjnej i innowacyjnej ekonomii” w dniu 14 kwietnia 2011 r. W związku z planowanymi wydarzeniami koordynator prac w ramach komponentu 3 DART, dr Erja Lehikoinen, zobligowała PP do wyszukania w swoich regionach przykładów dobrych Praktyk w zakresie tematycznym zdrowia i opieki zdrowotnej w odniesieniu do przemian demograficznych. Celem usprawnienia ww. procesu wśród wszystkich PP zostanie rozesłany formularz do wypełnienia na temat proponowanej Dobrej Praktyki oraz ścisłe instrukcje dotyczące dalszego postępowania. Ostatecznym terminem zgłaszania propozycji jest data 1 marca 2011 r. PP zostali powiadomieni o możliwości zgłaszania regionalnych ekspertów z zakresu omawianej dziedziny celem wzięcia udziału w planowanych wydarzeniach. Uzyskano konsensus w kwestii ograniczenia liczby zgłaszanych propozycji Dobrych Praktyk do maksymalnie trzech i przedyskutowano aspekty opieki zdrowotnej oraz szeroko pojętego zdrowia, które mogą być poruszone w wyszukiwanych Dobrych Praktykach. Ze strony DOPS w omawianym spotkaniu uczestniczyły 3 osoby: kierownik Działu Współpracy i Analiz, dr Agnieszka Pierzchalska, koordynator Projektu DART- Karolina Samborska-Zaleska oraz dr Monika Kosior-specjalista ds. współpracy krajowej i analiz. Drugiego dnia spotkań-14 grudnia 2010 r. PP zostali oficjalnie powitani przez kierownika Projektu ze strony Partnera Wiodącego-Pertti’ego Hermannka oraz zastępcę Dyrektora DOPS, Panią Izabelę Łuków, pełniących rolę gospodarzy warsztatów. Dodatkowo ze strony DOPS w warsztatach wzięła udział zastępca Dyrektora, dr Olga Jabłonko. Spotkanie zainicjowano prezentacjami na temat regionalnych strategii i działań w obszarze edukacji i kształcenia ustawicznego na terenie Dolnego śląska, przygotowanych i przedstawionych przez dolnośląskich ekspertów w wyżej wymienionej dziedzinie-dr Aleksandra Kobylarka (Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu, zakres-andragogika) oraz Pana Pawła Nowaka (Dolnośląski Ośrodek Dokształcania Nauczycieli, zakres-system edukacji w Polsce, rozwiązania regionalne w obszarze edukacji). Następnie Partnerzy DART oraz zaproszeni goście z różnorodnych instytucji związanych z problematyką edukacji na obszarze Dolnego śląska wysłuchali prezentacji Dr E. Varis-eksperta PP6 -Północnej Karelii z Finlandii, nt. regionalnej strategii edukacji w Północnej Karelii. W dalszej części nastąpiła prezentacja 27 Dobrych Praktyk z zakresu tematycznego „Edukacja, kształcenie ustawiczne i dostęp do rynku pracy” z 31 zaproponowanych (ze względu na absencję delegacji PP10 z regionu Veneto). Spośród zaprezentowanych Dobrych Praktyk w drodze bezpośredniego głosowania wybrano 11 jako przykłady „Najlepszych Praktyk”, w tym przykład dolnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu. Najlepsze Praktyki zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej wymianę doświadczeń w ww. dziedzinie, w Pradze w czerwcu 2011 r. , celem ich dalszego transferu. Warsztaty zostały wzbogacone o pracę w grupach, z których Grupa A dyskutowała na temat kształcenia ustawicznego, natomiast grupa B-na temat dostępu do rynku pracy, a wnioski wypływające z prac obu grup zostały na koniec przedyskutowane przez wszystkich PP DART.
Dodatkowo warsztaty zostały wzbogacone o wizytę czeskiego Partnera Projektu z obszaru regionu środkowoczeskiego w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczego Hufca Pracy we Wrocławiu. Wychodząc naprzeciw indywidualnej prośbie PP z Republiki Czeskiej DOPS zorganizował dla jego przedstawicieli spotkanie z reprezentantami władz ww. OHP, gdzie zaprezentowano główne cele i zasady działania Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej OHP, jak również położono podwaliny pod przyszłą współpracę między środkowoczeskim Partnerem a ww. instytucją, szczególnie w zakresie współuczestnictwa w różnego typu działaniach.

Przykład Dobrej Praktyki : wizyta studyjna w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu, 15 grudnia 2010 Wrocławski UTW posiada prawo korzystania z sal udostępnionych przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i właśnie na terenie tego ostatniego odbyły się zajęcia przygotowane przez przedstawicieli UTW dla Partnerów Projektu. Wizyta rozpoczęta została o godz. 10:00 powitaniem oraz krótką prezentacją Kierownika UTW dr Aleksandra Kobylarka, który omówił finansową i organizacyjną strukturę stowarzyszenia i źródła jego utrzymania (pochodzące z trzech głównych źródeł-władz Miasta Wrocławia, Uniwersytetu Wrocławskiego i składek członkowskich). Omówił również zasady i rozmiar współpracy z innymi instytucjami i ich wpływ na działania wrocławskiego UTW poprzez np. udostępnianie sal, kadry, jak również kierunki planowanego rozwoju UTW.
Następnie Partnerom przedstawiono prezentację Pani Stanisławy Warmuz-studentki UTW, zawierającą informacje na temat koncepcji i głównych typów holistycznej edukacji osób starszych, realizowanych w trakcie roku akademickiego, od października do maja, z podkreśleniem kwestii corocznego układania nowego programu zajęć celem dostosowania do wymagań i możliwości studentów. W pięknej wizualnie prezentacji p. Warmuz wyjaśniła nie tylko idee przyświecające powołaniu i działalności UTW we Wrocławiu, ale wspomniała również o sukcesach i nagrodach-w tym licznym zainteresowaniu możliwością zostania studentem UTW oraz Nagrodzie Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Po wstępie teoretycznym PP przeszli do zajęć praktycznych i zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa udała się na zajęcia z P. Wandą Dąbrowską-„Gimnastyka mózgu jako metoda wspomagająca ludzkie zdrowie”. Prowadząca zaangażowała wszystkich Partnerów do wykonywania prostych fizycznych ćwiczeń, polepszających koordynację ciała i zdrowie, pomagających również wrócić do zdrowia po poważniejszych dolegliwościach medycznych, takich jak zawał czy udar. W tym samym czasie druga grupa została zaproszona na zajęcia z języka obcego, prowadzone przez Panią Ingę Rombalską. W pierwszej części zajęć prowadząca pokazała PP sposób, w jaki w przyjaznej atmosferze uczy nawet podeszłych wiekowo studentów języka niemieckiego. Następnie przydzieliła każdemu Partnerowi dwóch słuchaczy UTW do pomocy przy nauce języka polskiego. Partnerzy mieli możliwość przejść intensywny krótki j. polskiego poprzez naukę prostych zwrotów powitalnych i pożegnalnych, jak również naukę wymawiania trudnych zwrotów, tzw. „łamańców językowych”. Efekty były nader pozytywne i dowiodły, że odpowiednie podejście oraz system nauki pozwala na efektywne nauczanie bez względu na wiek. Po krótkiej przerwie kawowej grupy zamieniły się, tak aby każda z nich miała możliwość uczestniczenia w obu zajęciach.
Na koniec wizyty studentka piątego roku Pedagogiki, p. Agata Kozak, przeprowadziła z PP zajęcia pn. „Trening pamięci”, podczas których zaprezentowała zaawansowane techniki zapamiętywania. Dowodziła, że stosując metodę skojarzeń i innych technik osoba w podeszłym wieku może mieć pamięć lepszą niż osoba nastoletnia. Powyższe techniki stosowane są w pracy z osobami w podeszłym wieku, z dziećmi, również tymi z trudnościami emocjonalnymi oraz psychofizycznymi.
Na koniec spotkania-przy czynnej pomocy tłumaczy j. angielskiego-nastąpiło krótkie podsumowanie wrażeń i zajęć zaproponowanych Partnerom, jak również chwila na pytania z oby stron- tj. słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Partnerów DART. Wizyta studyjna zakończona została wspólnym powrotem do hotelu im. Jana Pawła II, gdzie ostatnim wspólnym posiłkiem zakończono trzydniowe spotkanie we Wrocławiu.

Przekazanie pełnomocnictw dla Dyrektora DOPS do realizacji DART

Mocą Uchwały nr 4260/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pełnomocnictwa do realizacji i rozliczenia projektu DART (Declining, Ageing and Regional Transformation), finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzynarodowej INTEREG IVC, Dyrektor Piotr Klag uzyskał pełnomocnictwo do realizacji merytorycznej ora finansowej projektu DART. Powyższa uchwała jest dopełnieniem Uchwały nr 993/III/07 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2007 , w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu do aplikowania o środki na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej Interreg IVC. Na mocy dwóch powyższych aktów prawnych DOPS reprezentuje w projekcie DART województwo dolnośląskie, jako przedstawiciel władz samorządowych województwa.

Pierwsze posiedzenie Grupy Sterującej DART w Maastricht

W dniach 6-7 maja b.r miało miejsce pierwsze posiedzenie Grupy Sterującej DART. Ze strony DOPS zasiadła w nim Karolina Samborska-Zaleska, Specjalista ds. współpracy zagranicznej, pełniąca równocześnie funkcję koordynatora projektu DART w DOPS, wspomagana merytorycznie przez dr Agnieszkę Pierzchalską, Kierownika Działu Współpracy i Analiz, oraz dr Dariusza Szrejdera, Specjalistę ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji. W ramach posiedzenia omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące formalnej strony realizowania projektu, w tym m. in. drobnych zmian w harmonogramie projektu (poprzez dodanie warsztatów, które zostaną zorganizowane przez partnerów z Dolnej Austrii oraz Galicji hiszpańskiej), systemu sprawozdawczości w ramach projektu oraz przygotowań do obligatoryjnej dla wszystkich partnerów kontroli I stopnia. Partner Wiodący zaprezentował również propozycję zasad partycypowania w tzw. kosztach wspólnych, za które równo będą obciążani wszyscy uczestnicy DART. Omówiono również procedurę zawarcia Umowy Partnerskiej między uczestnikami Projektu DART, która ze strony DOPS zostanie podpisana przez Dyrektora Ośrodka, Piotra Klaga, na mocy pełnomocnictw delegowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W dalszej części spotkania omówione zostały planowane działania merytoryczne w ramach Komponentu 3 i 4 Projektu. Propozycje działań w ramach komponentu 3 („Wymiana doświadczeń celem identyfikacji i zanalizowania dobrych praktyk”) zostały zaprezentowane przez Panią Erję Lehikoinen w imieniu fińskiego Partnera z regionu Północnej Karelii, który jest odpowiedzialny za nadzór wymiany dowiadczeń oraz zatrudnienie Kierownika Projektu, który będzie koordynował pracami w ramach Komponentu 3. Partner fiński poprosił o wzbogacenie działań o wkład możliwie każdego z partnerów w zakresie przykładów zrealizowanej dobrej praktyki z zakresu tradycyjnej lub innowacyjnej gospodarki. Powyższe dobre praktyki zostaną zaprezentowane podczas warsztatu zorganizowanego przez partnera ze Słowenii.

Informacja o zatrudnieniu ekspertów do realizacji DART

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, zgodnych z zapisami Umowy Partnerskiej DART) Partner Wiodący ILB zatrudnił osoby odpowiedzialne za merytoryczne wsparcie działań (koordynatorów finansowych oraz ekspertów w zakresie demografii):

 • Holger’a Zeiser’a, konsultanta ds. technologii transportowych, odpowiedzialnego za koordynację projektów oraz jego stronę finansową
 • Dr Hansa-Ulricha Oel’a, odpowiedzialnego za wsparcie merytoryczne projektu wiedzą w zakresie przemian demograficznych, zarządzanie badaniami jakościowymi, koordynacja działań w ramach Komponentu 3 i 4 oraz PR (z Institut für Demographie Berlin-Brandenburg IFAD)
 • Zakontraktowano również usługi firmy w zakresie projektowania i prowadzenia strony internetowej i usług oprogramowania.

Pierwszy przykład dobrej praktyki-wizyta studyjna w Parkstad Limburg

W ramach pierwszego spotkania Grupy Sterującej, połączonego z przygotowaniami do warsztatu na temat rozwiązań gospodarczych wspomagających skutki przemian demograficznych, pracownicy DOPS-kierownik projektu dr Agnieszka Pierzchalska, koordynator projektu DART- Karolina Samborska-Zaleska oraz Dariusz Szrejder, specjalista ds. doradztwa w zakresie aktywnej integracji, wzięli udział w pierwszej wizycie studyjnej zorganizowanej przez przedstawicieli Prowincji Limburg. W jej ramach został zaprezentowany pierwszy przykład dobrej praktyki w ramach podtematu: Opieka społeczna i usługi socjalne na obszarze Parkstad Limburg, na który składają się 4 miasta:

 • Heerlen,
 • Kerkrade,
 • Landgraaf,
 • Brussum,

oraz 4 wiejskie obszary:

 • Simpelved,
 • Voerendaal,
 • Nuth,
 • Onderbanken,

zamieszkałych łącznie przez 254 000 mieszkańców. Parkstad zmaga sie od kilku lat w problemami demograficznymi, które spowodowanymi przede wszystkim starzeniem się społeczności lokalnej oraz migracjami. W efekcie dwóch powyższych procesów Parkstad charakteryzuje się z jednej strony znaczną ilością osób starszych, do których trzeba dostosować infrastrukturę, z drugiej za znaczna liczba (rosnąca) pustych domostw. Zgodnie z prognozami bez działań interwencyjnych liczba pustych domostw w Parkstad wzrosłaby z 7% w roku 2020 do 19,5% w roku 2040. Dlatego w planie rozwoju strategicznego na lata 2007-2011 rewitalizację infrastruktury mieszkalnej oraz dróg nakreślono jako główne cele do osiągnięcia w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki zagospodarowania przestrzeni oraz możliwości przemieszczania się mieszkańców Parkstad Limburg. Władze pragną stworzyć wspaniałe miejsce do mieszkania, poprzez szeroki wybór mieszkań i domków, otoczonych zielenią, w zróżnicowanym stylu od historycznego po nowoczesny, i to zarówno w centrum Harleen, jak i na terenach podmiejskich oraz wiejskich. Aby to osiągnąć, konieczna jest współpraca między zróżnicowanymi podmiotami, czasem nawet na poziomie ponad narodowym-np. przy rozbudowie autostrad, ponieważ region Limburg rozciąga się między Belgią, Holandią i Niemcami. Wizyta studyjna objęła prezentację multimedialną Andiego Drittiego, radnego miejskiego, pt.”Parkstad Limburg-region przyjazny i tętniący życiem” (Parkstad Limburg-a sustainable and vital region- Regional Action Plan Demographic Change), w trakcie której przybliżono najważniejsze problemy demograficzne regionu i wynikające z nich zagrożenia, oraz pomysły na ich rozwiązanie, łącznie z planami zburzenia pustostanów i zbudowania nowych, przystosowanych dla potrzeb seniorów, mieszkań w otoczeniu centrów handlowych, węzłów komunikacyjnych oraz centrów opieki zdrowotnej.
Powyższe plany są efektem badań i wspólnego planowania zarządów miast wchodzących w skład Parkstad, jak również społecznej debaty i zaangażowania społeczności lokalnych, które zaowocowały programem badawczym NEIMED. W drugiej części wizyty studyjnej partnerzy DART mieli okazję zobaczyć przykład nowego zagospodarowania jednego z budynków w Parkstad Limburg, który przez długi czas stał niezagospodarowany ze względu na brak chętnych do kupna lub wynajmu. Obecnie za symboliczna opłatę jest wynajmowany holenderskiemu artyście, który swoją twórczością stara się zwrócić uwagę na problem zmniejszania się populacji ludzkiej w Parsktad. Właściciel budynku, przedsiębiorca Maurice Hermans reprezentujący młode pokolenie Holendrów, próbuje zainspirować inne młode, kreatywne osoby do zaangażowania się w problemy demograficzne regionu. Docelowo pragnie również wpływać na regionalnych decydentów politycznych. Wizyta została połączona z wystawą fotograficzną w centrum artystycznym Signe, gdzie zaprezentowano efekty projektu „Status Quo”, poruszającego problematykę zmniejszania się populacji. Prace artystyczne i ich społeczny wydźwięk zostały przybliżone przez Toona Hezemans’a, dyrektora wystawy. Na koniec partnerzy DART zostali pożegnani przez radnego miejskiego Lexa Smeetsa, który ponownie podsumował sytuację i problemy demograficzne w Parkstad oraz kierunki rozwoju.

KONTROLA I STOPNIA-PIERWSZY OKRES SPRAWOZDAWCZY

DOPS pomyślnie przeszedł tzw. Kontrolę I Stopnia za pierwszy kwartał 2010 r. (pierwszy okres sprawozdawczy) i został pozytywnie zaopiniowany przez krajową instytucję koordynującą program INTERREG IVC.

Podmiotem koordynującym wdrażanie funduszu unijnego jest po stronie polskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, natomiast Kontrolerem I stopnia ustanowionym na poziomie kraju na podstawie art. 16 ustęp 1 Rozporządzenia nr 1080/2006 w sprawie EFRR („W celu zatwierdzenia wydatków każde państwo członkowskie ustanawia system kontroli umożliwiający weryfikację dostarczenia produktów i usług stanowiących przedmiot dofinansowania, zasadności wydatków zadeklarowanych dla działań lub ich części wdrażanych na terytorium danego państwa, jak również zgodności tych wydatków i związanych z nimi operacji lub ich części z przepisami wspólnotowymi i krajowymi”.) jest Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Kontrolerem I stopnia przydzielonym do weryfikacji legalności i prawidłowości wydatków oraz działań merytorycznych zadeklarowanych przez DOPS w ramach Projektu DART został Pan Rafał Sosnkowski.

Przygotowania do wizyty studyjnej na Słowenii

Partner słoweński potwierdził zorganizowanie najbliższego warsztatu przygotowawczego do konferencji z zakresu „Tradycyjna i innowacyjna gospodarka”, który zostanie połączony z tematyczną wizytą studyjną. Spotkanie odbędzie się w Kranj w dniach 22-24 września 2010 r. Dzień pierwszy zostanie poświęcony drugiemu posiedzeniu Grupy Sterującej i omówieniu dotychczasowych działań oraz osiągniętych rezultatów, oraz podjęciu wspólnie najważniejszych decyzji odnośnie sposobu i zakresu realizacji projektu. Na drugi dzień pobytu zaplanowano spotkanie przygotowawcze do konferencji na temat edukacji i kształcenia ustawicznego oraz warsztat z zakresu innowacyjnej i tradycyjnej gospodarki, który poprowadzą Erja Lehikoinen oraz Risto Poutiainen z Finlandii (przedstawiciele Regionu Północnej Karelii, odpowiedzialnego za nadzór realizacji działań z zakresu wymiany doświadczeń) wraz z przedstawicielami Partnera Wiodącego. Trzeciego dnia zostanie zorganizowana przez słoweńskich gospodarzy wizyta studyjna, w ramach której zaprezentowany zostanie przykład dobrej gospodarczej praktyki z ich regionu. Partner Fiński oraz Partner Wiodący dokonają weryfikacji przedłożonych przez Partnerów przykładów dobrych praktyk ze swoich regionów, związanych możliwościami wykorzystania tradycyjnych lub innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekonomii w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom przemian demograficznych.