Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu pn.: „Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy  i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Podnoszenie kompetencji kadr systemu, pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnejwspółfinasowanego w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy
i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.8 Wspieranie włączenia społecznego,
Typ 7.8F Podnoszenie kompetencji

 

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu pn.: (wymagane)
  

  PODSTAWOWE DANE PODMIOTU PROJEKTU EFS+
  

  Typ instytucji (wymagane)

  UCZESTNIK PROJEKTU EFS+
  

  Osoba obcego pochodzenia

  TAKNIE

  Osoba państwa trzeciego

  TAKNIE

  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej (w tym społeczności marginalizowane)

  TAKODMOWA PODANIA INFORMACJINIE

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

  TAKNIE

  Osoba z niepełnosprawnościami

  TAKODMOWA PODANIA INFORMACJINIE

  DODATKOWE INFORMACJE
  

  Specjalne potrzeby


  Jeśli TAK, proszę opisać jakie:
  Jeśli TAK, proszę opisać jakie:

  Jeśli TAK, proszę opisać jakie:

  Wyżywienie

  MięsneWegetariańskie

  Oświadczenia
  

  Klauzula informacyjna beneficjenta Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla uczestników szkoleń:
  

  W związku z realizacją projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadr systemu , pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej” ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, w celu wykonania obowiązku nałożonego art. 13 i 14 RODO , w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 , informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

  I. Administrator
  Administratorem Państwa danych jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław;

  Pozostali odrębni administratorzy Państwa danych:
  1. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław (Instytucja Zaradzająca)
  2. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych (Instytucja Pośrednicząca)

  Administratorzy będą przetwarzać oraz wzajemnie udostępniać sobie dane osobowe w celu wykonywania przypisanych im zadań.

  II. Cel przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Podnoszenie kompetencji kadr systemu , pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej” w ramach FEDS 2021-2027, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków oraz monitorowania, sprawozdawczości, komunikacji, publikacji, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

  III. Podstawa przetwarzania
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z tym, że:
  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c, a w przypadku danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g RODO), który określa:
  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
  - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 21, z późn. zm.)
  - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w szczególności art. 87-931,
  - ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 lit 1 ust. b RODO).

  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

  IV. Zakres przetwarzanych danych.
  Zakres danych, które możemy przetwarzać został określony w art. 87 ust.2 ustawy wdrożeniowej.

  V. Sposób pozyskiwania danych
  Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, z systemu teleinformatycznego, lub z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

  VI. Dostęp do danych osobowych
  Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy administratora. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:
  1. Podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w ramach projektu: „Podnoszenie kompetencji kadr systemu , pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej”.
  2. podmiotom, którym zleciliśmy wykonywanie zadań w FEDS 2021-2027,
  3. organom Komisji Europejskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, prezesowi zakładu ubezpieczeń społecznych,
  4. podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

  VII. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie II.

  VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
  Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
  4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

  IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  X. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  XI. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych
  1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
  - pocztą tradycyjną (ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław),
  - elektronicznie (adres e-mail: iod@dops.wroc.pl).

  2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
  - pocztą tradycyjną (ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław),
  - elektronicznie (adres e-mail: inspektor@umwd.pl).
  3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy danych osobowych, prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w następujący sposób:
  - pocztą tradycyjną (ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych),
  - elektronicznie (adres e-mail: iod@dwup.pl)