Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADR SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ” PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

– zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470).

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu pn.: (wymagane)
  

  Dane osobowe uczestnika projektu
  

  Adres zamieszkania i dane kontaktowe uczestnika
  

  Czy zamieszkujesz obszar wiejski (DEGURBA kategoria 3) (wymagane)

  Aktualny status zawodowy / dodatkowe informacje
  


  Sytuacja społeczna: (Proszę zaznaczyć odpowiedź/odpowiedzi, które odnoszą się do Pani/a sytuacji społecznej).(wymagane)

  Specjalne potrzeby


  Jeśli TAK, proszę opisać jakie:  Jeśli TAK, proszę opisać jakie:

  Jeśli TAK, proszę opisać jakie: