Jesteś tutaj:

Aktualności 2021

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy” w dniach 1-2.03.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów, oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 22 luty 2021 r.

2. „Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną” w dniach 8-9.03.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: asystentów rodzin z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 22 luty 2021 r.

3. „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta rodziny z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka” w dniu 15.03.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz innych osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 22 luty 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu:

1. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” w dniu 12.02.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 1-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
Pracowników służb współpracujących i współtworzących SWRiPZ (przedstawiciele: wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia oraz służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi, z osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi), z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 5 luty 2021 r.

2. „Praca z rodziną z problemem przemocy” w dniu 17-18.02.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 5 luty 2021 r.

3. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania” w dniu 22-23.02.2021 r.
Szkolenie realizowane w trybie zdalnym
Szkolenie 2-dniowe, obejmujące grupę 20 osób, w godzinach 8.30–14.30
Trener: Małgorzata Robaczek
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawców w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych, psychologów, pedagogów oraz inne osoby bezpośrednio pracujące z dziećmi i rodzinami w obszarze przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z terenu województwa dolnośląskiego.
Termin przesyłania zgłoszeń: 5 luty 2021 r.

Więcej „Informacja o rekrutacji”

GRANTY NA WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. „ Wsparcie Dolnośląskich DPS”

Cel projektu:
Celem udzielania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka

Działanie:
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres i okres realizacji projektu:
Dopłaty do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.01.2021 r do 31.03.2021 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMĆ GRANT:

Granty będą mogły być przeznaczone na:
1. Dopłaty do wynagrodzeń personelu DPS oraz nagrody lub premię, w przypadku gdy regulamin wynagradzania danej placówki nie przewiduje wypłaty dodatków do wynagrodzeń w okresie od 1.01.2021 r do 31.03.2021 r.

 

Więcej „OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE WNIOSKÓW”

Do góry