Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2030

Raport z konsultacji społecznych Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030

Raport do pobrania


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 5 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie w dniu 23 listopada 2021 r. konsultacji społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 stanowiący aktualizację dokumentu pn. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obowiązującego w latach 2015-2020, określa i wytycza kierunki działań strategicznych Samorządu Województwa Dolnośląskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa dolnośląskiego, uzupełniając i wspierając działania podejmowane na poziomie gminnym i powiatowym.

Załącznikami do dokumentu pn.  Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 są:

Projekt Programu wraz z formularzem zgłaszania uwag zamieszczony został na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.dops.wroc.pl oraz w BIP Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej – www.bip.dops.wroc.pl.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej Program2030@dops.wroc.pl  do dnia 07 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych osoby, instytucje i podmioty zainteresowane ostatecznym kształtem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030.

Załączniki:
projekt Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030 wraz z załącznikami do Programu: