Projekt „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”

Województwo Dolnośląskie wzięło udział w projekcie pt. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach dofinansowanie w ramach konkursu POWER.2.18 na realizację projektu Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Samorządy biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:
1. Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
2. Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Każda jednostka samorządowa biorąca udział w projekcie otrzymała mikrogrant w wysokości 12 000,00 złotych umożliwiający dokonanie drobnych dostosowań w ramach racjonalnych usprawnień.

Województwa Dolnośląskie powierzyło wykonanie zadania Dolnośląskiemu Ośrodkowi Polityki Społecznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44 w ramach, którego zakupiono: mobilna pętlę indukcyjną – system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego.