Jesteś tutaj:

Zamówienia publiczne 2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych. Etap II – dostawa artykułów biurowych dla Gminy Długołęka, Żłobek Gminny w Kiełczowie, przy ul. Wrocławskiej. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.”

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych za pomocą ankiety (CAWI) dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa dolnośląskiego. Badanie realizowane w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej we Wrocławiu, który realizowany jest w ramach, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.”

Dostawa traktora koszącego/ogrodowego. Etap II – dostawa traktora koszącego/ogrodowego dla Gminy Długołęka, Żłobek Gminny w Kiełczowie, przy ul. Wrocławskiej.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.”

Dostawa zabawek do obiektu żłobkowego położonego na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. – dostawa zabawek do obiektu żłobkowego położonego na terenie Dolnego Śląska – Gmina Długołęka, nowoutworzony Żłobek Gminny w Kiełczowie przy ul. Wrocławskie.

 

Więcej „Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 ) na zadanie:”

ETAP I – Dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia w podziale na dwa zadania do obiektu żłobkowego położonego na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
ETAP II – dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia do obiektu żłobkowego położonego na terenie Dolnego Śląska – Gmina Długołęka, nowoutworzony Żłobek Gminny w Kiełczowie przy ul. Wrocławskiej.

Więcej „Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: „Jednorazową dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”.

 

Więcej „Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.”

Do góry