Jesteś tutaj:

Zamówienia publiczne 2020

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 2 zadania”. Usługa realizowana jest w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.”

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej podczas organizacji szkoleń w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej we Wrocławiu”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 50 000 euro”

Usługa jest realizowana w ramach projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej.

 

Więcej „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej podczas spotkań on-line w formie webinariów organizowanych w ramach zadania „Rozwój lokalny a ekonomia społeczna” adresowanych do uczestników instytucjonalnych Projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna”.”

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, projektora oraz ekranu, w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej we Wrocławiu, który realizowany jest w ramach, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych”

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługa przygotowania, dowozu i wniesienia wyżywienia/cateringu dla uczestników szkolenia pt. „Metoda Wendo. Psychofizyczna siła kobiet/y w sytuacji zagrożenia”.

 

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na dostawę sprzętu biurowego do obiektu żłobkowego położonego na terenie Dolnego Śląsk.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”

Do góry