Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych. Etap II – dostawa artykułów biurowych dla Gminy Długołęka, Żłobek Gminny w Kiełczowie, przy ul. Wrocławskiej. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Os priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.