Jesteś tutaj:

Zamówienia publiczne 2020

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
„Usługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w formie warsztatów wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych w podziale na 6 zadań”.
Usługa realizowana jest w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie 1 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Praca z rodzina z problemami przemocy” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
i/lub
Zadanie 2 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 3 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 4 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Tworzenie planu pomocy dziecku, jako skuteczne narzędzie pracy” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 5 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Asystent rodziny – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
i/lub
Zadanie 6 – usługa w zakresie przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego dla przedstawicieli jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pt. „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta rodziny z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki adopcyjne, rodziny zastępcze (faktyczni opiekunowie
prawni) z uwzględnieniem obowiązku wysłuchania dziecka” w ramach realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Więcej „Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na:

„Zakup wraz z dostawą oprogramowania Microsoft Office 2019 dla użytkowników domowych i małych firm”

Więcej „Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na: „Zakup wraz z dostawą nowego (nieużywanego) sprzętu komputerowego”.

 

Więcej „Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.”

Dostawa wózków. Etap II – dostawa wózków dla Gminy Długołęka, Żłobek Gminny w Kiełczowie, przy ul. Wrocławskiej. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Więcej „Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.”

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu zaprasza do składania ofert dotyczących zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro; na:
Zakup wraz z dostawą nowego (nieużywanego) sprzętu komputerowego w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1 Zakup sprzętu komputerowego;
Zadanie 2 Zakup kamerek internetowych, słuchawek z mikrofonem.

 

Więcej „Zapytanie Ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”

Więcej „Przedmiotem rozeznania jest: świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu wystąpienia podczas spotkania pn. „Dolnośląskie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej” w formie on-line skierowanego do Uczestników instytucjonalnych Projektu „Dolnośląska Ekonomia Społeczna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 9.3 (PI 9.V): Wspieranie gospodarki społecznej, Działanie 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.”

Do góry