Zapytanie ofertowe wg zasady konkurencyjności, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ETAP I – Dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia w podziale na dwa zadania do obiektu żłobkowego położonego na terenie Dolnego Śląska. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Dolnośląskie żłobki II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.
ETAP II – dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz drobnego wyposażenia do obiektu żłobkowego położonego na terenie Dolnego Śląska – Gmina Długołęka, nowoutworzony Żłobek Gminny w Kiełczowie przy ul. Wrocławskiej.