Zapytanie ofertowe, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych za pomocą ankiety (CAWI) dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na terenie województwa dolnośląskiego. Badanie realizowane w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej we Wrocławiu, który realizowany jest w ramach, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.